ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: Jedeme dál! říká svým projektem v šablonách INFIS Plzeň!

Praha, 22. listopadu 2021 – V dnešním rozhovoru Vám představíme projekt Jedeme dál! Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni. Jedná se o druhý projekt, který tato škola podala v rámci výzev šablon pro SŠ a VOŠ a realizuje v něm aktivity podporující mimo jiné například speciálního pedagoga, kariérového poradce nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. O projektu i jeho návaznosti na projekt předchozí jsme si povídali s Lenkou Holubovou, manažerkou projektu.

Jedeme dál!

Příjemce:

Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G

Doba realizace:

1.9.2019 – 31.1.2022

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 1 676 261,00 Kč, z toho příspěvek EU činil 1 424 821,84 Kč.

„Robotizace, digitalizace, smarttechnologie, startupy, datové analýzy, kybernetická bezpečnost, soft-skills? Není toho málo, po čem volají zaměstnavatelé. Aktivity projektu jsme proto směřovali jak k posílení kompetencí pro úspěšný karierní vývoj pedagogů, tak pro kariérní rozvoj žáků. Chceme, aby portfolia našich žáků naplnila očekávání budoucích zaměstnavatelů. Využíváme evropské dotace k usnadnění cesty našich žáků ke kompetencím, které se jim budou v praxi hodit.“

Lenka Holubová, ředitelka školy a zároveň manažerka projektu

 

Projekt Jedeme dál! je zjednodušeným projektem podaným v tzv. šablonách, konkrétně v druhé vlně. Řekněte nám, prosím, něco k tomu, jak navazuje na předešlou šablonu nazvanou Nastartuj si kariéru!, a také o jeho souvislosti s Krajským akčním plánem Plzeňského kraje?

Pro naplnění motta v názvu předešlého projektu Nastartuj si kariéru! byla klíčová spolupráce všech pedagogů a zvyšování jejich pedagogické i odborné erudice.  Nastavili jsme významnou roli pro efektivní činnost školního poradenského pracoviště, které se v souladu s KAP zaměřilo jednak na vyhledávání, motivaci, podporu a další směrování nadaných žáků a na straně druhé koordinovalo aktivity na podporu žáků ohrožených neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávacího procesu.  

Nastavený směr činnosti ŠPP a podpory rozvoje kariéry žáků (i učitelů) se osvědčil. Žáků nadaných přibývalo, ale problematických neubývalo. Takže jsme museli „jet dál!“. Přivítali jsme možnost zapojit se do Šablon II a pokračovat v rozjetých aktivitách a přidat k nim i aktivity další, zejména aktivity pro DM.

Můžete vyjmenovat, které aktivity v rámci možných témat šablon realizujete a stručně je popsat?

V současnosti využíváme pro činnost ŠPP šablony pro pozici koordinátora pro spolupráci se zaměstnavatelem, speciální pedagožky a kariérové poradkyně. Kromě nich pracuje v ŠPP dále výchovná poradkyně, školní metodička prevence a ředitelka školy.

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů jsme podpořili šablonou Vzdělávání pedagogů v oblasti IT pro proškolení lektorů kurzů v rámci CISCO Akademie.

V rámci šablony Vzájemná spolupráce pedagogů kolegové aktualizovali Školní vzdělávací program pro předměty Aplikační software a Technická angličtina a vytvořili obsah nového předmětu Internet věcí.

Začínající pedagogy odborných předmětů se nám daří podporovat šablonami pro Tandemovou výuku v ekonomických předmětech v propojení na aplikační softwary. Zkušená učitelka v rámci šablony Nové metody ve výuce ilustrovala začínajícím kolegům možnost praktického využití nových vzdělávacích technologií při rozvoji týmové práce, komunikačních a kooperačních dovedností žáků. K nejoblíbenějším patří  Nearpod, MS Forms, Kahoot, Quizizz a e-learning v systému LMS Moodle.

Velký přínos pro žáky spatřujeme v realizaci projektové výuky pomocí projektových dnů za aktivní účasti odborníků z praxe. Např.

  • návštěva Amerického centra v Praze
  • výzkumné centrum NTC  v Plzni – termokamery jako učební pomůcka
  • tvorba žákovských e-portfolií
  • seznamovací pobyt pro žáky 1. roč. – základy 1. pomoci
  • workshop v elektrárně Tušimice
  • zdravotní pojišťovny a prevence kouření
  • zadržování vody v krajině - rybníky

Klub občanského vzdělávání pro žáky byl propojen s činností školního parlamentu a stal se tak výbornou platformou pro rozvoj měkkých dovedností žáků.

Úspěšně proběhlo i komunitně osvětové setkání s cílem nastartovat ozdravné období po době stižené mimořádnými opatřeními z důvodu epidemické situace. Umožnilo vzájemné setkání různorodých skupin a sdílet prožitky z období distanční výuky a omezeného sociálního kontaktu.

Velkým obohacením pro život žáků ubytovaných na domově mládeže byly šablony určené pro DM – kluby, vzdělávání s odborníky z praxe, projektové dny. Využili jsme i pomoc školským ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze.

V jaké fázi jednotlivé aktivity jsou? Je nějaká, která se těší obzvláště velkému zájmu nebo jste na ní pyšní?

Většinu aktivit máme dokončenu. V rámci šablon určených pro domov mládeže se na podnět žáků a za spolupráce odborníka z praxe podařilo vytvořit plán stavebních a zahradnických úprav přilehlého dvorku, kde žáci tráví volný čas. Byla vybrána firma k realizaci a za účinné pomoci ubytovaných žáků byl dvorek zkultivován. Žáci jsou na vytvořené dílo náležitě hrdí a rádi zde relaxují.

Jak vnímáte reakci zapojených subjektů – učitelů, žáků, rodičů či zaměstnavatelů – na realizované aktivity? Splnila míra využití a přínosů například kariérového poradce nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem vaše očekávání?

S kladnou odezvou zejména ze strany žáků a zaměstnavatelů se setkalo zavedení žákovského e-portfolia pod patronací kariérové poradkyně.

Žákovské e-portfolio obsahuje soubor dokumentů nebo výsledků učení, které ukazuje, co se žák naučil, jakých aktivit se účastnil a čeho dosáhl. Práce na portfoliu začíná již na seznamovacím pobytu v 1. ročníku, poté se stává podkladem pro práci v IT předmětech i v rámci projektového dne.

Do portfolia si žáci vkládají informace o svých dovednostech, znalostech a schopnostech, životopis, motivační dopis, hodnocení odborné praxe, diplomy, certifikáty, osvědčení, prezentace, a to i v cizím jazyce. E-portfolio slouží k sebepoznávání, sebereflexi, sebeprezentaci při získávání stáží, praxí i při komunikaci s budoucími zaměstnavateli.  

Školní e-portfolio je na konci studia převedeno na otevřenou platformu, aby s ním mohli absolventi dále pracovat v navazujícím studiu, při hledání stáže anebo při vstupu na trh práce. 

Na druhé straně jsme byli překvapeni laxním přístupem žáků ohrožených neúspěchem k nabízenému doučování. O doučování často jevili zájem žáci, kteří si chtěli touto formou doplnit nejasnosti a zlepšit hodnocení v daném předmětu. Celkově větší zájem o doučování jsme zaznamenali v době distančního vzdělávání.

Projekt je sice v plné fyzické realizaci, podle harmonogramu má končit v lednu příštího roku, většinu projektů ale nějakým způsobem zasáhla pandemická situace a související restrikce. Jak to ovlivnilo váš projekt? Využili jste některých úprav, které OP VVV v průběhu umožnilo? Doplňovali jste aktivity tak, aby vám pomohly situaci překlenout?

Pandemie zasáhla i průběh realizace našeho projektu. Využili jsme úprav umožněných OP VVV k realizaci některých šablon distančním způsobem. Z důvodu zájmu o komplexní realizaci zvolených šablon jsme po uvážení zažádali o změnu prodloužení doby realizace do ledna 2022. Doufáme, že v tomto termínu všechny aktivity naplníme.

Chtěla byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?

Chtěla bych poděkovat celému realizačnímu týmu za aktivní přístup ke kvalitnímu plnění zvolených šablon. Realizace projektu umožní posunout školu zase o kousek blíže k naplnění vize školy patřit mezi nejlepší.

 

 

Cílem výzvy byly: Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe atd.); pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze; pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem; zavedení a podpora nových metod ve výuce a větší propojení teorie s praxí – spolupráce škol a zaměstnavatelů.

 

 

Zdroj fotografií: projektový archiv