ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: Královéhradecký kraj rozvíjí svůj inovační potenciál!

Praha, 3. srpna 2021 – Prvním letošním prázdninovým příkladem úspěšného projektu financovaného z OP VVV je Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II – projekt zaměřený na inovační potenciál kraje. O jeho aktivitách, realizaci a návaznosti na předešlý projekt jsme si povídali s Mgr. Janou Žaludovou, vedoucí Oddělení inovací Centra investic, rozvoje a inovací.

Smart akcelerátor Královéhradeckého kraje II

Příjemce:

Královéhradecký kraj

Partner a výkonná složka projektu:

Centrum investic, rozvoje a inovací

Doba realizace:

1.10.2019 - 31.12.2022

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 24 976 977,30Kč, z toho příspěvek EU činil 21 230 430,70 Kč.

 

“Smart akcelerátory běží téměř ve všech krajích, jejich hlavním smyslem je rozvoj regionálního inovačního prostředí. Naší úlohou je propojování klíčových hráčů, objevování nových příležitostí v soukromé i akademické sféře a podpora odvětví, ve kterých je kraj silný. Hovoříme například o oblasti biomedicíny, nových textilních materiálech, strojírenství či pokročilém zemědělství.”

Mgr. Jana Žaludová, RIS3 manažer

 

Projekt je již druhým Smart akcelerátorem realizovaným Královéhradeckým krajem. Jaká je jeho návaznost na ten předešlý?

Naprosto zásadní. Dá se říci, že stavíme na projektech a vazbách, které se nám podařilo vybudovat ve Smart akcelerátoru I. Díky tomu se nám daří prohlubovat spolupráci s klíčovými partnery, navrhovat a dále rozvíjet smysluplné projekty, které leckdy překračují hranice kraje. Příkladem může být příprava projektového záměru „European Digital Innovation Hub Northern and Eastern Bohemia“, na kterém se podílíme společně s Libereckým krajem nebo příprava Krajského inovačního centra.

Smart akcelerátor II je zaměřen na systematickou realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí v kraji. V čem vnímáte hlavní inovační potenciál Královéhradecka?

Soustředíme se na oblasti, ve kterých je kraj silný. Kdybych měla jmenovat, jednoznačně se jedná o oblast biomedicíny, kde máme opravdu silné hráče jak v akademické, tak firemní sféře. Aktuálně se zabýváme jejich podporou v problematice zdravotnických prostředků z pohledu aplikace MDR do praxe. Celkem ale máme v kraji 6 silných odvětví, jejichž potenciál podporujeme všemi prostředky, které máme k dispozici a nechceme a ani vlastně nemůžeme se orientovat pouze na jednoho z nich.

Můžete stručně popsat cíle projektu a klíčové aktivity, kterými je jich dosahováno?Smart akcelerátor II je zaměřen na systematickou realizaci souboru aktivit vedoucích k rozvoji inovačního prostředí v kraji. V čem vnímáte hlavní inovační potenciál Královéhradecka?
Soustředíme se na oblasti, ve kterých je kraj silný. Kdybych měla jmenovat, jednoznačně se jedná o oblast biomedicíny, kde máme opravdu silné hráče jak v akademické, tak firemní sféře. Aktuálně se zabýváme jejich podporou v problematice zdravotnických prostředků z pohledu aplikace MDR do praxe. Celkem ale máme v kraji 6 silných odvětví, jejichž potenciál podporujeme všemi prostředky, které máme k dispozici a nechceme a ani vlastně nemůžeme se orientovat pouze na jednoho z nich.

Krom současné aktivity, kterou jsem již zmínila, bych se ráda zastavila ještě u dvou. Jsou to finanční nástroje, které společně s krajem připravujeme. Například s pomocí asistenčních voucherů mohou organizace připravovat strategické projekty, kreativní vouchery zase podporují spolupráci malých a středních podniků s průmyslovými designéry či grafiky.

Další aktivitou, která určitě stojí za zmínku, je marketing. Na začátku prvního projektu jsme stáli takříkajíc na zelené louce. Myšlenka sdíleného marketingu pro oblast výzkumu a inovací v kraji se zrodila již v roce 2016. Hlavním impulsem byla absence jakékoliv systematické marketingové podpory pro subjekty a výsledky z oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Prvním krokem bylo vytvoření marketingové strategie, která by našla způsob, jak reálně ovlivnit obraz VaVaI a jejich vnímání nejen v prostředí Královéhradeckého kraje, ale i za jeho hranicemi. Díky přístupu sdíleného marketingu a spolupráci s významnými stakeholdery se nám podařilo vybudovat zastřešující brand +inovace.  V současné době je značka chráněna ochrannou známkou, podporována rostoucím počtem zapojených organizací a její vývoj udává aktualizovaná marketingová strategie.

Jaký je hlavní cíl, který si tým Inovací v souvislosti se značkou klade? Odpověď je jasná: „zatraktivnění Královéhradeckého kraje z pohledu výzkumu, vývoje a inovací.“ Letos v září spouštíme kampaň s názvem Rozsviťme vědu a inovace v KrálovéVědeckém kraji.

Je nezbytné zmínit, že aktivity regionální inovační značky nejsou jediné svého druhu, ale jsou zasazeny do širšího rámce: na krajské úrovni jsou realizovány např. rozvojové aktivity Chytrého regionu, Regionálního rozvoje a cestovního ruchu, oblasti kultury či školství. Nositelé veškerých zmíněných aktivit by měli na styčných bodech kooperovat a vytvářet tak synergický efekt vedoucí k posílení atraktivity regionu jako celku, tedy místa ideálního pro život.

Projekt je momentálně v plné fyzické realizaci. Jak hodnotíte dosavadní pokrok a jakým způsobem zasáhla realizaci pandemická situace?

Pandemie nás zasáhla, asi jako všechny, nepřipravené. Ale jako bychom už při psaní tohoto projektu tak nějak tušili, že jednou bude nutnost se více přesunout do on-line prostředí, tak jsme si do druhého projektu napsali plán vytvořit vzdělávací akademii, která by se odehrávala zcela ve virtuálním prostředí. To se nám podařilo. Vzdělávání jsme tedy většinově přesunuli do e-learningu a vznikla Akademie pro inovace.

Jaké výstupy či výsledky jsou již k dispozici a máte nějaké, na které jste obzvláště hrdí?

Jeden z výstupů jsem již zmínila výše, je to Akademie pro inovace. Rozhodně se můžeme pochlubit uspořádáním mezinárodního worskhopu MDR is now, který jsme na podporu biomedicíny a jejího řešení aktuálních palčivých problémů uspořádali loni. V současné době ale opravdu žijeme přípravou zářiového startu marketingové kampaně. Díky ní bude o našem kraji, jako kraji s nesmírným inovačním potenciálem, opravdu hodně slyšet.

Chtěla byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?

Za výstupy, o kterých jsme spolu hovořili, stojí úzká spolupráce s konkrétními organizacemi, ať už se jedná o vysoké školy, které v kraji sídlí, či o firmy s inovačním potenciálem. Velký dík samozřejmě patří i celému týmu Smart akcelerátoru, bez kterého by nebylo možné projekty dotahovat do zdárného finále.

Děkujeme za rozhovor!

 

Podrobnější informace o projektu naleznete zde www.proinovace.cz.

 

 

 

Cílem výzvy bylo umožnit v jednotlivých krajích České republiky rozvoj inovačního prostředí v souladu s Národní RIS3 strategií a jejími krajskými přílohami. Výzva podpoří budování a rozvoj kapacit, organizačních struktur a know-how na úrovni jednotlivých krajů tak, aby se zde mohl rozvíjet výzkum, vývoj, inovace. Podpořeno bude také kvalitní řízení tzv. procesu podnikatelského objevování nových příležitostí na úrovni regionů. Tento proces zahrnuje soukromý sektor, výzkumné a vzdělávací instituce, veřejný sektor a další klíčové místní aktéry.

 

 

 

 

Foto: Archiv projektu