ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: Modernizace klíčových výukových prostor Fakulty chemické VUT Brno

Praha, 27. ledna 2021 – V druhém brněnském příspěvku tohoto měsíce Vám přinášíme rozhovor s Fakultou chemickou VUT Brno k projektu podaném v rámci výzvy ERDF pro vysoké školy. O projektu s názvem Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Fakulty chemické pro moderní a otevřené studium si popovídáme s projektovou manažerkou Ing. Andreou Šebestovou.

Projekt Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury Fakulty chemické pro moderní
a otevřené studium


Realizátor:

Vysoké učení technické v Brně

Doba realizace:

1.6.2017 – 31.5.2020

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 33 029 375,41 Kč, z toho příspěvek EU činil 28 074 969,10 Kč.

 

Záměrem tohoto projektu bylo vyřešení problému zastaralé klíčové výukové infrastruktury, která již neodpovídala současným požadavkům na zabezpečení kvalitní výuky konkurenceschopné v mezinárodním srovnání. Konkrétně se jednalo o rekonstrukci a modernizaci posluchárny P1, dále modernizaci laboratoří organické chemie, kde studenti v rámci praktické laboratorní výuky získávají klíčové dovednosti pro chemickou praxi, dále modernizaci učeben pro výuku podporovanou IT technologiemi, a nakonec dovybavení laboratoří v návaznosti na nově připravovaný studijní program „Environmentální bezpečnost“.

Potřebnost projektu vycházela především z jeho vazby na synergický ESF projekt Moderní a otevřené studium techniky (MOST). Tematicky vycházela z priorit Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje a v ní ukotvené „Smart Specialization Strategy (RIS3)“.

Ing. Andrea Šebestová, projektová manažerka

 

 

Cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání na Fakultě chemické VUT v Brně prostřednictvím modernizace vybraných klíčových výukových prostor a pracovišť, můžete nám přiblížit, v čem modernizace spočívala?

Vzhledem k zastaralému vybavení uvedených prostor bylo nutné provést jejich inovaci.

Rekonstrukce posluchárny P1 se týkala samotné posluchárny se stávající plochou 320 m2 a 156 místy k sezení na stupních s přilehlým předsálím s plochou 120 m2 a zázemí pro externí přednášející a případné akademické obřady s plochou 20 m2. Nová posluchárna má nyní k dispozici 215 míst k sezení na stupních a 2 místa pro vozíčky hendikepovaných osob. Pro výuku je zde využito moderních způsobů IT techniky a řídícího systému CUE, který umožňuje kompatibilitu s jinými posluchárnami. Posluchárna disponuje samostatnou vzduchotechnikou s klimatizací. V rámci vybavení byla instalována rovněž kamera a propojení AVT s jinými posluchárnami a v předsálí posluchárny P1.

Modernizace laboratoří organické chemie spočívala v kompletní přestavbě tří místností o rozměrech 73, 35 a 74 m2. Nově bylo instalováno 20 digestoří a 5 dvojitých laboratorních stolů se speciálními stoly pro drobnou přístrojovou techniku potřebnou během výuky praktik organické chemie. Rozmístění bere v úvahu současné bezpečnostní standardy pro práci pouze jednoho studenta v jedné digestoři. Laboratoře byly vybaveny moderními výkonnými zařízeními a mobilními přístroji, z nichž nejvýznamnějšími jsou vakuové odparky, membránové vývěvy či bodotávek.

Modernizací učeben pro výuku podporovanou IT technologiemi došlo k vybavení dvou PC učeben 50 počítači, 50 monitory a 2 dataprojektory. Fakulta tak získala dvě moderní učebny pro seminární výuku v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.

Aktivity jsme zaměřily na přípravu nového studijního programu reflektujícího potřeby praxe a poptávku pracovního trhu „Environmentální bezpečnost“ a přípravu nového mezinárodního joint degree programu „Analytická a environmentální chemie“. Nakoupené přístroje patří mezi základní vybavení laboratoří pro environmetální analýzu, jsou to respirometr, mikrovlnný rozklad pro stanovení anorganických sloučenin a atomový absorpční spektrofotometr.


Jak proběhla realizace projektu, zasáhla ji současná pandemická situace?

Samotná rekonstrukce prostor probíhala v druhé polovině roku 2018, tedy ještě před vypuknutím pandemie. Stavební práce proběhly dle plánovaného harmonogramu, termín ukončení díla byl dodržen.  Později však, s ohledem na vydaná rozhodnutí v souvislosti s vývojem krizové situace v šíření koronaviru, nebylo možné dodat a zároveň převzít některé přístroje dle dohodnutých termínů v Kupních smlouvách. Dodavatelé byli nuceni se přizpůsobovat dané situaci a na VUT bylo dle rozhodnutí rektora vyhlášeno pracovat v režimu homeoffice a na pracoviště dorazit pouze v nezbytných a naléhavých záležitostech.

 

Popište prosím, jaký dopad mělo pořízení vybavení a modernizace na studijní programy vaší fakulty?

V každém případě se podařilo docílit původního záměru. Došlo k podstatnému zvýšení kvality vzdělávání na Fakultě chemické VUT v Brně prostřednictvím modernizace vybraných klíčových výukových prostor a pracovišť. K cílovým skupinám projektu patřili studenti studijních programů Environmentální bezpečnost, Chemie a technologie ochrany životního prostředí a Analytická a environmetální chemie, které jsou především zaměřeny na výchovu odborníků v oblasti udržitelného rozvoje a projekt tak podstatně přispěl k jejich kvalitnímu vzdělávání v této oblasti. Posluchárna P1 například nebyla využívána studenty 3. ročníku, ale po rekonstrukci je z důvodu lepšího technického vybavení nově využívána vyučujícími pro předměty Chemické inženýrství I a Chemické inženýrství II a pro předmět Laboratorní projekt II. Zvýšil se také například zájem o předmět Kosmetologie a technologie kosmetiky.              

Dalším pozitivním dopadem je skutečnost, že modernizace infrastruktury posluchárny P1 a laboratoří organické chemie vedla k menší energetické náročnosti jejího provozu.                                           

Pomohlo vám zařízení pořízené v rámci projektu při nařízené distanční výuce?

Snažíme se v rámci nařízené distanční výuky co nejvíce přiblížit studentům probírané učivo. Prostřednictvím tutoriálů, tedy videovýuky, ukazuje vyučující práci na přístrojích, provádí různá měření, pokusy a naměřené či zjištěné výsledky pomocí elektronické komunikace mezi přístrojem a počítačem odesílá studentům. Dá se tedy říci, že díky modernímu vybavení lze alespoň touto cestou vyučovat na dálku práci na laboratorních zařízeních.

 

Můžete nastínit souvislost s komplementárním projektem VUT?

Projekt obsahuje soubor strategických aktivit, které reagují na změny ve vnějším prostředí (rozvoj znalostní ekonomiky a měnící se potřeby trhu práce) a identifikované vnitřní nedostatky. Realizací provázaných strategických aktivit, implementovaných fakultami a součástmi, dojde ke zvýšení oborové i všeobecné kvality, relevance a otevřenosti vzdělávání na VUT. Soubor znalostí a dovedností absolventa na výstupu vzdělávání bude lépe odpovídat potřebám zaměstnavatelů a znalostní ekonomiky.

 

Chtěla byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?                                                                       

V prvé řadě bych velice ráda poděkovala celému týmu, který se podílel na realizaci projektu. Velmi mě těší, že všichni věnovali projektu svůj čas a vždy jsme dokázali obhájit dotazy řídícího orgánu. Stejně tak patří i velké díky kolegům na straně poskytovatele, tedy MŠMT, za pomoc při vedení a realizaci projektu.

Pro naši univerzitu a vůbec školství obecně je určitě velkým přínosem a výzvou zapojit se do operačních programů a díky dotacím využít finanční prostředky na modernizaci a zlepšování výuky. Pevně doufám, že toto snažení ocení i naši studenti a výuka pro ně bude příjemnější a přínosnější.  

 

 

Cílem výzvy bylo zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol.

 

 

 

Foto: Archiv projektu