ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: MVŠO zatraktivňuje výuku nejen pro mladou generaci studentů!

Praha, 1. listopadu 2021 – V našem dalším rozhovoru se tentokrát podíváme do Moravské vysoké školy Olomouc, která realizuje projekt zaměřený na přiblížení forem výuky potřebám současné generace studentů formou prohloubení využití interaktivních vzdělávacích prvků. O projektu, který vychází z identifikované absence důrazu na efektivitu vyhledání, posouzení a aplikaci informací ve vzdělávacím systému pod vlivem moderní doby, si popovídáme s Renátou Pavlíčkovou, vedoucí projektu EDULAM II.

Zdroj: EDULAM, https://edulam.cz/

 

Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na potřeby trhu práce a digitalizaci II

Příjemce: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Doba realizace:

01. 02. 2020–31. 12. 2022

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 4 392 124,94 Kč, z toho příspěvek EU činil 4 172 518,69  Kč.

„Projekt se zaměřuje na přiblížení forem výuky potřebám a studijním zvyklostem studentů VŠ. V rámci projektu jsou do výuky Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) zakomponovány digitální a interaktivní vzdělávací prvky. Výstupy projektu jsou a budou aplikovány na MVŠO; vybrané výstupy budou rovněž dostupné veřejnosti."

PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA, vedoucí projektu

 

Projekt navazuje na zkušenosti a zpětnou vazbu z vašeho projektu „EDULAM“, můžete popsat jakým způsobem jsou provázány a jaké jsou cíle nového projektu?

Projekt EDULAM II navazuje na projekt EDULAM, který byl na MVŠO realizován v termínu 01. 08. 2017 – 31. 07. 2020. Na základě pozitivních zkušeností z výstupů tohoto projektu a zpětné vazby od studentů a širší veřejnosti byly směřovány cíle nového projektu EDULAM II k prohloubení a využití interaktivních vzdělávacích prvků v podobě digitálních a dalších vzdělávacích materiálů.

 

Zdroj: EDULAM, https://edulam.cz/management/ 

Jakými aktivitami dosahujete například cíle propojení s praxí, zatraktivnění výuky studentům či inovace metod a tvorby efektivních nástrojů?

Zmíněný projekt reflektuje potřeby zaměstnavatelů a mezinárodního prostředí a rozvíjí u studentů dovednosti relevantní pro trh práce. Propojení teorie s praxí je pro nás velmi důležité. Snažíme se studenty připravit na reálné tržní prostředí tak, aby obstáli v silně konkurenčním prostředí digitálního věku globálního světa. Proto je významnou součástí projektu zlepšení kompetencí studentů v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi, které v současné době výrazně rozhodují o jejich uplatnění po skončení studia. Všechny výše uvedené změny mají za cíl dosáhnout profesně orientovaného bakalářského a navazující magisterského studia, které je charakteristické svým interdisciplinárním a aplikačním pojetím výuky a její didaktické úrovně.

Projekt je teprve za polovinou své realizační doby, jak hodnotíte dosavadní postup? Narazili jste na nějaké potíže, například plynoucí z pandemické situace či identifikovaných rizik?

V době, kdy koronavirová pandemie paralyzovala globální svět, a sním samozřejmě i české školství, naše vysoká škola již realizovala první projekt pod názvem EDULAM, respektive projekt byl v závěrečné fázi své realizace. V okamžiku, kdy nikdo z nás netušil, co se skrývá pod pojmem koronavirus SARS-CoV-2, a jak významnou roli brzy sehraje digitalizace v oblasti vzdělávání, členové realizačního týmu již velmi poctivě pracovali na systému digitálního vzdělávání na MVŠO. V návaznosti na vládní nařízení a doporučení MŠMT byl pro nás přechod na online formát vzdělávání určitě snazší, než pro jiné školy. Nicméně také my jsme se mnohému naučili. Přechod na nový formát výuky jsme pojali jako výzvu pro zvýšení kvality výuky s cílem rozvíjet kompetence potřebné pro úspěch v současném vysoce konkurenčním prostředí, a to i za velmi specifických podmínek, a ve velmi složité době, kterou pandemie Covid-19 byla, a bohužel stále ještě je.  

 

Zdroj: EDULAM, https://edulam.cz/vyzadane-prednasky/

 

 

V projektu uvádíte zpřístupnění materiálů a zdrojů nejenom vašim studentům, ale také široké veřejnosti. Máte již nějaké hotové výstupy k dispozici a kde je mohou zájemci najít? Je mezi nimi něco, na co jste obzvláště hrdí?

V rámci projektu EDULAM II byl vytvořen soubor e-produktů a dalších materiálů, které tvoří povinné i nepovinné výstupy projektu. Většina těchto výstupů je umístěna na webových stránkách MVŠO pod záložkou EDULAM, pro veřejnost také zpřístupněna na kanále YouTube. Bylo natočeno téměř 200 videí, které slouží jako digitální výukové opory, a to napříč různými vědními obory (Management, Ekonomie, Podnikání, Společenské vědy, Matematika, ICT, Marketing, Finance a účetnictví, Angličtina). Součástí výstupů projektu jsou také tzv. vyžádané přednášky, na které jsme obzvláště pyšní. Výstupy tvoří také překlady studijních opor k některým předmětům, se studenty je realizována manažerská hra, tvoříme rovněž výukové soubory praktických příkladů a případových studií, které vycházejí z reálných dat skutečných firem.

Jak vnímají výstupy projektu ti, na které je cílen – tedy studenti, spolupracující subjekty, veřejnost, ale i vyučující, kteří je využívají a připravují?

Těší nás, že máme velice pozitivní zpětnou vazbu od našich studentek a studentů, kteří hojně využívají široké penzum digitálních výukových opor a dalších výstupů projektu. Velké oblibě se těší zmíněné vyžádané přednášky, na které kladně reaguje také veřejnost. Na akademickou půdu MVŠO jsou z různých oborů zvány významné osobnosti, které studentům prezentují reálné firemní prostředí. Díky těmto přednáškách mají posluchači/diváci možnost sledovat propojení teoretické základny s praxí, a to v reálném (a nikoli fiktivním) firemním prostředí.

Chtěla byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se podílí na přípravě a realizaci projektu EDULAM II. Velice děkuji také studentům MVŠO i široké veřejnosti, která nám poskytuje kladnou zpětnou vazbu. Žijeme v silně konkurenčním prostředí globálního světa, jsme zahlceni informacemi a technologickými novinkami. Digitalizace vstoupila do našeho profesního i osobního života. Svět se stále potýká s koronavirovou pandemií, a nemáme ještě vyhráno. Přála bych si, aby se situace změnila k lepšímu, aby se všichni mohli vrátit k běžnému životu, bez obav a beze strachu. Věřím, že výstupy projektů EDULAM a EDULAM II, které Moravská vysoká škola Olomouc realizuje, pomohou zvýšit kvalitu vzdělávání a budou pro každého zájemce skutečným přínosem. Pozitivní odezva je pro nás důkazem, že tato práce má smysl.

Děkujeme za rozhovor!

Podrobnější informace o projektu naleznete ZDE.

 

Cílem ESF výzvy pro vysoké školy II bylo podpořit vysoké školy, které chtějí zvýšit kvalitu a profilaci svých vzdělávacích aktivit, zavádět praxi do studijních programů, snížit studijní neúspěšnost studentů a zvýšit počet studentů vysokých škol se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit.

 

 

 

Foto: projektový archiv