ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: Plzeňská univerzita klade důraz na mobility výzkumných pracovníků a pracovnic!

Praha, 27. dubna 2022 – Západočeská univerzita v Plzni cílí projektem financovaným z OP VVV na posílení internacionalizace a prohloubení mezinárodní spolupráce formou výjezdových i příjezdových mobilit vědecko-výzkumných pracovníků a pracovnic.  O průběhu realizace projektu v době pandemie a mezinárodního konfliktu pohovoříme s prorektorkou pro internacionalizaci a garantkou projektu Ing. Ditou Hommerovou, Ph.D., MBA. a s manažerkou projektu Ing. Markétou Ulčovou.

Mobility Západočeské univerzity v Plzni

Realizátor:

Západočeská univerzita v Plzni

Doba realizace:

1. 10. 2020 – 31. 12. 2022

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 21 982 116 Kč, z toho příspěvek EU činil 18 684 798 Kč.

„Pro naše zaměstnankyně a zaměstnance je možnost práce v zahraničí a se zahraničními odborníky na ZČU vynikající zkušenost. Cílem projektu je podpořit naše výzkumné pracovnice a pracovníky v jejich dalším profesním růstu, a tím i přispět k rozvoji a posílení internacionalizace na ZČU.“

Dita Hommerová, garantka projektu

 

Záměrem projektu je posílení rozvoje internacionalizace a mezinárodní spolupráce ZČU prostřednictvím mobilit. Jaké cíle jste si stanovili k dosažení záměru?

Cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů a zvýšení výzkumného a vývojového potenciálu. S tímto cílem jsou realizovány mezinárodní mobility juniorních i seniorních výzkumných pracovníků a pracovnic, a to jak ze zahraničí do ČR, tak i v opačném směru.

Hlavní důraz klademe na juniorní výjezdové mobility. ZČU má možnost intenzivnějšího soustředění se na společná výzkumná témata a rozvíjení efektivnější spolupráce. Pracovníkům je rovněž umožněno důkladné seznámení se s prostředím hostující instituce. Takto získané zkušenosti jsou po návratu zpět na ZČU vodítkem a inspirací pro rozvoj jednotlivých pracovišť univerzity. V případě výjezdových mobilit juniorních pozic mají k odbornému rozvoji doktorandů a postdoktorandů cenný přínos zahraniční mentoři. Sdílení zkušeností z práce výzkumných týmů na zahraničních institucích přispívá ke zkvalitnění institucionálního fungování ZČU zejména v oblasti výzkumu i ke zvýšení úspěšnosti předkladatelů projektů ze ZČU v evropských grantových schématech. Rovněž usilujeme o to, aby dlouhodobější zahraniční pobyty byly integrální součástí doktorských studijních programů napříč ZČU.

Mobility jsou součástí také výzkumných projektů, v čem spočívá přínos financování mobilit projektem v této výzvě, pro koho jsou určeny a jaký dopad má realizace na ZČU?

ZČU si je plně vědoma toho, že výměna pracovníků je nezbytným předpokladem pro rozvoj výzkumu, vývoje a mezinárodní spolupráce. Realizace výjezdových a příjezdových mobilit má však očekávaný efekt teprve tehdy, pokud je uskutečňována systematicky, ve větším množství. Tyto aktivity nutně vyžadují významné finanční zdroje, které jsou však zpravidla mimo možnosti univerzitního rozpočtu, potažmo finanční možnosti pracovišť. U výjezdových mobilit juniorních pracovníků je problém o to významnější, že požadavek dlouhodobějších postdoktorských stáží je právem součástí kvalifikačních předpokladů v řadě grantových schémat.

Mobility jsou sice obvyklou součástí mezinárodních výzkumných projektů, jde ale typicky o krátkodobé pobyty v délce do několika týdnů. Tato výzva umožňuje realizaci dlouhodobějších pobytů zaměstnanců a zaměstnankyň ZČU na předních zahraničních institucích a poskytuje účastníkům a účastnicím úzký a dlouhodobější kontakt s tamním prostředím. Získané zkušenosti jsou pak následně sdíleny a efektivně využívány v rámci ZČU. Stejně tak příjezdové mobility umožňují výměnu zkušeností ze zahraničí a profesně či odborně posunou pracovníky a pracovnice naší univerzity.

Jak navazuje uvedený projekt na předešlé realizované projekty mobilit a s jakými strategiemi souvisí?

Projekt navazuje na přínosné projekty Mobility 3.0, EXLIZ (Excelence lidských zdrojů) a NEXLIZ (Nová excelence lidských zdrojů). Zkušenosti z realizace těchto projektů ukazují, že příjezdové mobility přináší významné zvýšení dynamiky vědeckých týmů ZČU a nové impulzy k rozvoji jejího výzkumného prostředí. Výjezdové mobility umožňují výzkumníkům či výzkumnicím ze ZČU dlouhodobější pracovní pobyty na kvalitních zahraničních institucích, kde čerpají zkušenosti a inspirace, jež následně implementují v prostředí ZČU.

Cílem projektu je prohloubení internacionalizace ZČU v souladu se Strategickým záměrem ZČU 2021-2025, Strategií internacionalizace ZČU, RIS3 strategií Plzeňského kraje a Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR.

Projekt je v plné fyzické realizaci. Kolik z plánovaných počtů mobilit se vám již podařilo realizovat, jaké byly prezentovány výstupy a co vás ještě čeká?

I přes nepříznivou situaci způsobenou pandemií Covid 19 se nám podařilo úspěšně zahájit všech 20 plánovaných výjezdových mobilit, některé byly již ukončeny a některé stále běží. U příjezdových mobilit máme realizovanou zhruba polovinu plánovaného počtu. Aktuálně probíhají výběrová řízení a v nejbližších dnech se chystáme zahájit zbývající příjezdové mobility.

Vědecké výstupy z mobilit jsou prezentovány na mezinárodních konferencích a workshopech. Pracovníci a pracovnice účastnící se mobilit realizují semináře či obdobná setkání, kde předávají získané znalosti a zkušenosti nejen na zapojených fakultách a ústavech.

V současné situaci a s ohledem na podstatu projektu se nelze nezeptat – jak zasáhla realizaci projektu pandemie a nyní situace na Ukrajině? Umožnil vám projekt například pomoci ukrajinským kolegům?

Uskutečnit mobility dle původního plánu bylo situací kolem pandemie Covid 19 značně ztíženo a po určitou dobu téměř znemožněno. Neustále docházelo ke změnám v harmonogramu projektu a bylo nezbytné nahradit cílová pracoviště v rizikových zemích. Přistoupili jsme také k prodloužení několika probíhajících mobilit namísto vyhlášení dalších.

Ukrajinští kolegové a kolegyně mají možnost hlásit se do otevřených výběrových řízení na příjezdové mobility. Těm, kteří na ZČU v nedávné době dorazili, tuto možnost nabízíme a s nabídkami je aktivně oslovujeme. Jsme rádi, že díky tomuto projektu máme možnost v této těžké době našim ukrajinským partnerům pomoci.

Chtěl byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?

Dle zjištění Evropské komise jsou vysokoškolské instituce v Evropě dlouhodobě podfinancované. Právě aktivita, jako je financování dlouhodobějších zahraničních pobytů interních zaměstnankyň a zaměstnanců, stejně jako začleňování zahraničních odbornic a odborníků do výzkumných týmů ZČU, je často nad možnosti financování z běžných prostředků naší univerzity. Proto projekt OP VVV Mobility ZČU a všechny předchozí výzvy tohoto typu vnímáme jako obrovskou příležitost, jak se kvalitativně i kvantitativně rozvíjet v mezinárodním prostoru, a jsme za ni velmi vděčni.

Děkujeme za rozhovor!

 

 

 

 

Cílem výzvy je posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu, především podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

.

 

Foto: Archiv projektu

.