ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Společně to zvládneme

Praha, 13. ledna 2020 – V měsíci lednu vám projekt Mateřské školy PASTELKA v Úštěku podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání představí jeho ředitelka Mgr. Simona Ottová.

Společně to zvládneme

Realizátor:

Mateřská škola PASTELKA, Úštěk

Doba realizace:

1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

 

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 387 459 Kč, z toho příspěvek EU činí 329 340 Kč.

 

„Jsem velmi ráda, že se naše mateřská škola mohla do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ zapojit. Realizace tohoto projektu pomáhá na naší škole především dětem, ale i rodičům a pedagogům, v jejich láskyplném snažení o co nejlepší vstup dětí do života. Zjednodušené vykazování sice na první pohled moc zjednodušeně nevypadá, ale není to nic, co bychom nedokázali se vstřícnou pomocí kolektivu koordinátorů zapojených do tohoto projektu zvládnout.“

Mgr. Simona Ottová

ředitelka

 

Na co konkrétně je váš projekt zaměřen?

Projekt Společně to zvládneme je na naší mateřské škole zaměřen na personální podporu (chůva, školní asistent), podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogů a podporu nových metod ve vzdělávání.

Jsem rodič, který má dvouleté velmi živé dítě, které nastupuje k vám do školky. Doslechl jsem se, že zde děti mají k dispozici i chůvu a předpokládám, že se dítěti bude věnovat. Jaká bude realita?

Ve třídě je celkem 24 zapsaných dětí, z toho čtyři dvouleté, ostatní jsou o rok starší. Nároky i možnosti těch nejmenších jsou úplně jiné než tříletých, takže bez pomoci chůvy by to učitelka zvládala jen těžko. I když v současnosti není žádná zákonná povinnost přijímat dvouleté děti, společnost je zcela jiného názoru. Maminky se chtějí vracet do zaměstnání mnohem dříve, než jim umožňuje stát. Na celou problematiku však nelze pohlížet černobíle, je třeba každé přijetí dvouletého dítěte posuzovat individuálně. Samozřejmě chůva je, coby personální podpora, velkou pomocí paní učitelce, a zároveň i její pomyslně prodlouženou rukou, což je nesmírná výhoda a neopomenutelné ulehčení pro ředitele školy při rozhodování o přijetí dvouletého dítěte do vzdělávacího procesu. Bez její pomoci bychom jen stěží zvládali 100% naplněnou třídu dětí ve věku dvou až tří let. Osobně pozoruji, že se za dobu mé pedagogické praxe celkově tempo dětského vývoje lehounce zpomaluje, a proto se domnívám, že chůva je tak velikou pomocí i u dětí tříletých, které se mnohdy ve svém individuálním tempu nenacházejí na psychology předpokládaném vývojovém milníku.

Abych se dostala k jádru otázky. Ano, je velkým předpokladem, že chůva bude věnovat zvýšenou pozornost dětem, které to v daný okamžik potřebují ať z jakéhokoliv důvodu. Ovšem je nutné zároveň připomenout, že tak malé dítě je fixované spíše na jednu osobu, ať už je to maminka, táta, teta nebo právě zmiňovaná chůva a dělit se o její pozornost rozhodně nehodlá, proto je rovněž nezbytně nutné vzít v potaz složení třídy a potřeby celé skupiny. 

Jaký je rozdíl mezí chůvou a učitelkou?

Cílem personální podpory v rámci projektu Společně to zvládneme, aktivitou „chůva“, je poskytnutí pomoci pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Podmínkou je zařazení alespoň dvou dvouletých dětí, které dosáhnou třetího roku života v druhém pololetí daného školního roku. Chůva musí absolvovat speciální kurz a teprve poté může k dětem, nejedná se však o pedagogického pracovníka, takže rozdíl je zcela jednoznačný. Chůva ve školce pedagogickému pracovníkovi pouze pomáhá, neprovádí přímou pedagogickou činnost.

Mají rodiče zkreslené představy o práci chůvy?

Domnívám se, že rodiče nově zařazených dětí mají málokdy přesnou představu o edukačním procesu v mateřské škole vůbec. Z vlastní zkušenosti vím, že zpočátku rodiče nerozlišují jednotlivé kompetence učitelky a chůvy, avšak přítomnost další „hodné tety“, která o jejich dítě v daném čase pečuje, vnímají pozitivně. O rozdílech v práci pedagoga a činnosti chůvy se dozvídají až v průběhu času. Najdou se ale mezi těmito rodiči i výjimky.

Máte zkušenosti s využitím školního asistenta ve školce?

Zatím žádné. Personální podporu - školního asistenta bude naše mateřská škola v rámci výzvy Šablony pro MŠ II realizovat v průběhu školního roku 2020/2021. Práce školního asistenta bude zacílena na podporu vzdělávání dětí více ohrožených školním neúspěchem, zejména u dětí plnící povinné předškolní vzdělávání a dětí s odloženou školní docházkou.

Pedagogičtí pracovníci se mohou v rámci projektu zúčastnit různých vzdělávacích akcí. Je o tyto aktivity mezi učiteli zájem?

Ano. Jsem přesvědčena o tom, že se touha po vědění z našeho pedagogického sboru nevytratila. Kolegyně i já se vzděláváme s elánem a nadšením. Nové znalosti, zkušenosti a moderní trendy se pak snažíme aplikovat do praxe a sdílet s ostatními. Finanční podporu této aktivity hodnotím velmi pozitivně. Z běžného rozpočtu školy bychom si některé vzdělávací akce bohužel nemohli dovolit.

Jakých vzdělávacích programů jste se již zúčastnili? Které z nově nabytých vědomostí jste již využili ve výuce?

V rámci projektu Společně to zvládneme se pedagogové z naší mateřské školy zúčastnili vzdělávacích kurzů zaměřených například na podporu matematické pregramotnosti u dětí předškolního věku. Praktické semináře nám připomněly, že se s matematikou v elementární podobě setkáváme v mateřince prakticky neustále. Matematické myšlení u dětí systematicky rozvíjíme využíváním příkladů z každodenní praxe, vycházíme z konkrétních situací a herních činností (např. Kolik je dnes dětí ve třídě? Kdo chybí? Kdo dnes půjde na vycházku první a kdo poslední? Kdo postaví vyšší komín z kostek?). Vše je aplikováno přirozeně, formou hry, s přihlédnutím k věku a schopnostem každého dítěte.

Naše mateřská škola je svým programem bonitní, neboť umožňuje vzdělávání dětí se závažnými poruchami řeči. Záměrně proto byly v rámci projektu voleny také vzdělávací kurzy zaměřené na logopedickou prevenci, které by umožnily podporu vzdělání a rozvoj pedagogických pracovníků na naší škole. Jazyková výchova u nás prolíná veškeré vzdělávací činnosti dětí. Pravidelně zařazujeme jazykovou výchovu jako hlavní řízenou činnost, logopedické a artikulační chvilky dle možnosti a potřeb vzdělávání. Zaměřujeme se především na rozvoj a cvičení obličejových svalů, procvičení mimiky, artikulační cvičení pro správnou výslovnost jednotlivých hlásek, dechové cvičení, ale i hrubou a jemnou motoriku, rytmizaci řeči a zpěv.

V následujícím období se díky zapojení naší školy do projektu Společně to zvládneme 2, budeme moci zúčastnit i dalších vzdělávacích kurzů zaměřených na polytechnické vzdělávání a čtenářskou pregramotnost, pomocí kterých tak nejen podpoříme svůj osobnostní rozvoj v duchu zvyšování kvality naší pedagogické práce, ale úspěšně se snad v rámci implementace nabytých vědomostí do praxe přiblížíme ke splnění našeho společného cíle, kterým je úspěšný vstup každého dítěte do dalšího stupně vzdělávání.

 

Cílem výzvy bylo v mateřských a základních školách podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoci školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory bylo také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

 

Foto: Archiv projektu