ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Společně v pohybu – podpora žáků se speciálními potřebami v oblasti pohybové gramotnosti

Praha, 28. února 2019 – Další z úspěšně realizovaných projektů podpořených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který na našich stránkách představujeme, je projekt Univerzity Palackého v Olomouci. Nese motto „Společně v pohybu“ a je jedinečný tím, že prostřednictvím svých konzultantů nabízí pomoc školám ve všech krajích České republiky v oblasti pohybových aktivit pro žáky se speciálními potřebami. Finanční prostředky získal z výzvy Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV).

 

Zřízení pozic poradenských pracovníků zaměřených na aplikovanou tělesnou výchovu (zkráceně konzultantů APA – Aplikovaných pohybových aktivit) na celostátní úrovni, patří mezi hlavní přínosy projektu. „Česká republika je jediným státem EU, který se může pochlubit celorepublikovým pokrytím. Konzultanti APA spolupracují velmi úzce s příslušnými školskými poradenskými zařízeními, zejména speciálně pedagogickými centry, a doplňují jejich služby v oblasti podpory tělesné výchovy a dalších pohybově orientovaných aktivit na školách i ve školských organizacích,“ upřesňuje Ješina. Celorepublikového pokrytí by ale projekt olomoucké univerzity nedosáhl bez propojení a úzké spolupráce s dalšími dvěma projekty. „Spolupracujeme také s krajem, který je realizátorem projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje, a s kolegy z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze, kteří od roku 2017 realizují podobný projekt jako my,“ doplňuje garant.

Školy a jejich žáci mohou od projektu očekávat komplexní podporu zahrnující nejen spolupráci konzultantů APA s učiteli při psaní plánů podpůrných opatření nebo individuálních vzdělávacích plánů do tělesné výchovy, ale i možnost osobních konzultací s pedagogy, nabídku workshopů a zajištění metodických materiálů. Velkou pomocí je i možnost bezplatného zapůjčení kompenzačních pomůcek pro žáky, na které by děti a školy jinak neměly nárok. „Kromě toho organizujeme doškolování v centrech kolegiální podpory a každý měsíc pořádáme miniseminář pro pedagogy. Další spolupráce se týká kurzů, výletů a škol v přírodě, kde se snažíme o zajištění kvalifikovaných pracovníků, kteří školám pomáhají v začlenění žáků se SVP při těchto akcích,“ dodává Ješina.

Zájem o zapojení do projektu je podle garanta projektu velký. „Práce je dost, v některých krajích jsme již museli zavést stop stav,“ podotýká Ondřej Ješina. Takovým příkladem vynikající spolupráce je například Jihomoravský kraj, kde jsou do projektu zapojena dvě velká speciálně pedagogická centra (SPC) - SPC pro žáky s tělesným postižením Kociánka a SPC pro žáky se zrakovým postižením Kamenomlýnská. Ideálním příkladem dobré praxe je rovněž spolupráce v domácím Olomouckém kraji, kde jsou školy o činnosti konzultantů APA informovány přímo v doporučeních zasílaných školskými poradenskými zařízeními. Díky tomu se projekt Společně v pohybu stává součástí oficiálního poradenského systému a školy se konzultantům APA ozývají samy.

Celý 30členný tým projektu je hrdý na to, že se v České republice podařilo vybudovat know-how v oblasti podpory aplikované tělesné výchovy a dalších pohybově orientovaných aktivit ve školách i školských organizacích. Problémem je však podle slov garanta projektu krátkodobost projektové podpory a také to, že problematika společného vzdělávání v pohybově orientovaných programech nemá systémové celorepublikové ukotvení. „Přál bych si, aby MŠMT a vysoké školy do budoucna věnovaly podstatně více prostoru oblasti rozvoje inkluzivních pohybových aktivit a aby se třeba i ostatní ministerstva aktivněji hlásila k podpoře zdraví a kvality života osob s postižením i dlouhodobým zdravotním znevýhodněním,“ uzavírá Ondřej Ješina.