ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: Univerzita Tomáše Bati klade důraz na kvalitní přípravu budoucích učitelů

Praha, 20. září 2021 – V dnešním rozhovoru Vám představíme projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který je zaměřen nejen na přípravu budoucích učitelů formou posilování praktických dovedností s důrazem na schopnost individualizace pedagogické práce ve spolupráci s budovanou sítí mateřských a základních škol, ale také na rozvoj jejich vysokoškolských učitelů. Podrobněji o projektu pohovořil hlavní řešitel projektu Mgr. et Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D.

 

Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy budoucích učitelů mateřských škol
a 1. stupně ZŠ

Příjemce:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Doba realizace:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 9 991 666,52 Kč,
z toho příspěvek EU činil 8 939 912,15 Kč.

 

„Příprava budoucích učitelů je velmi náročným, komplexním a zodpovědným procesem. To, jakým bude student učitelem, záleží jednak na studentovi samotném, ale také na kvalitě a lidském přístupu jeho vyučujících i učitelů, se kterými student přichází do kontaktu během pedagogických praxí.“

Viktor Pacholík, hlavní řešitel projektu

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení didaktických kompetencí studentů. Jakými dílčími cíli je ho dosahováno?

Příprava budoucích učitelů je podle mého názoru velmi komplexní záležitostí. Nestačí pouze rozvíjet studenty samotné. Je nezbytné předkládat jim pozitivní vzory prostřednictvím jejich vyučujících a zajistit jim kvalitní a fungující systém studentských pedagogických praxí v průběhu studia. Proto jsme hlavní cíl konkretizovali ve třech oblastech: První se týká rozvíjení praktické dovednosti studentů v oblasti didakticky zaměřených činností, mezi které patří např. schopnost didaktické transformace učiva, efektivního diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků a v návaznosti na to schopnost vhodně individualizovat pedagogickou práci. Druhým cílem bylo podporovat rozvoj reflektivních dovedností vysokoškolských učitelů, kteří se podílejí na přípravě budoucích učitelů. A do třetice jsme se zaměřili na budování efektivně fungující sítě spolupracujících mateřských a základních škol a společné hledání cest pro vzájemnou spolupráci.

Projekt je nyní ve stádiu plné fyzické realizace, můžete nám stručně popsat probíhající aktivity projektu? Jak zasáhla pandemická situace aktivity týkající se například praxí, setkávání nebo mobility?

Vyjmenované cíle jsme rozdělili do čtyř oblastí (klíčových aktivit) s ohledem na cílové skupiny.

Pro studenty připravujeme osmihodinové praktické semináře vedené zkušenými lektory. V nich studenti získávají dovednosti potřebné pro zvládání managementu heterogenní třídy, individualizaci práce s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, hlouběji se seznamují s aktivizačními metodami, které si prakticky zkouší v cvičných podmínkách a učí se pracovat s interaktivní tabulí, která je dnes hojně rozšířena především v základních školách. To vše si pak mají možnost ověřit přímo v práci s dětmi a žáky během pedagogické praxe a svou zkušenost následně reflektují.

Také vysokoškolským učitelům, kteří tyto studenty připravují, jsou nabízeny semináře a workshopy. V nich se zaměřujeme na dovednost poskytovat studentům efektivní zpětnou vazbu, která je konkrétní, popisná a nabízí možnosti dalšího zlepšení práce studentů. Východiskem je pochopení skupinové dynamiky a vcítění se do role studenta ve výukových situacích.

Studenti, jejich vyučující i učitelé spolupracujících mateřských a základních škol se pravidelně jednou za pololetí setkávají a společně diskutují aktuální problémy současné pedagogické praxe jak z pohledu škol, tak z pohledu přípravy studentů. Všem třem skupinám zároveň nabízíme možnost načerpat zkušenosti ze zahraničních institucí. V nabídce je Slovensko, Polsko a Finsko.

Právě zahraniční mobility však jsou současnou situací výrazně zasaženy. Omezení se dotkla také ostatních aktivit, ale ty se podařilo vyřešit alternativně. Setkávání i semináře probíhají online formou a v rámci praxí se studenti podíleli na distančním vzdělávání ve školách, tvořili elektronické materiály pro tuto formu vzdělávání a intenzivně se zapojovali do individuálního doučování žáků základních škol. Jak členové projektového týmu, tak lektoři i učitelé mateřských a základních škol jsou naštěstí ochotní hledat možné cesty k tomu, abychom společně došli až k naplnění našich cílů. V případě mobilit je však situace odlišná. Zavřené hranice či přísné podmínky překročení hranic nám zatím neumožňují stáže realizovat. V současné době je situace poněkud volnější, proto velmi intenzivně komunikujeme se zahraničními institucemi a připravujeme vše potřebné, aby co nejdříve mohli vyjet první studenti, učitelé i akademici.

Přesto, že pandemická situace přináší velké komplikace, vnímáme ji také jako jistou výzvu. Pro každého z nás je toto období velkou zkouškou trpělivosti, kreativity a obrovského nasazení. Ukázalo se, že jsme schopni řešit i takto nelehké situace a že ve spolupracujících školách máme opravdové partnery, se kterými jsme navzdory všem komplikacím schopni vzájemně najít vhodná řešení.

Máte v projektu již nějaké publikované či prezentované výstupy?

Klíčovými výstupy jsou vytvořené semináře pro studenty. Pro každý z nich se tvoří vzorová lekce, která by měla být vodítkem k realizaci semináře. Jsou zpracovávány detailně a konkrétně tak, aby mohly sloužit jako námět pro ostatní zájemce. Seminářů (a tedy i vzorových lekcí) je celkem 11 a v každém roce řešení projektu se všechny zopakují pro novou skupinu studentů. Na základě těchto zkušeností lektoři průběžně upravují lekce tak, aby byly co nejlépe zpracovány a představovaly kvalitní metodický materiál využitelný také dalšími odborníky v práci se studenty. Prozatím jsou tedy ještě stále ve fázi úprav. Po posledním opakování seminářů, na konci projektu, budou lekce finalizovány zpřístupněny všem zájemcům v Databázi výstupů projektů OP VVV.

Jak vnímáte reakci studentů, jejich učitelů i zapojených škol na realizaci projektu? Mají o aktivity zájem a jsou ochotni participovat? Narazili jste na nějaké problémy identifikované v rizicích projektu jako jsou obavy z jazykové bariéry nebo nestabilita řešitelského týmu?

Podle vysoké účasti na seminářích je zřejmé, že je o ně velký zájem. Také učitelé spolupracujících mateřských a základních škol a akademičtí pracovníci UTB ve Zlíně se aktivně zapojují do realizovaných setkání a seminářů a tím přispívají k přenosu dobré praxe. Každý účastník navíc obdrží osvědčení o účasti, což ocení především studenti, až budou hledat své budoucí působiště a u přijímacího pohovoru budou moci doložit, že již během studia se vzdělávali nad rámec běžných studentských povinností.

Velkým benefitem tohoto projektu je také možnost realizovat zahraniční stáže jak pro studenty tak učitele. I přes všechny problémy spojené s omezeními Covid 19 jsou přípravy na první mobility již v plném běhu a zájemců máme dostatek. Je pravdou, že případné obavy z jazykové bariéry nám od počátku dělaly starosti. Právě proto jsme se rozhodli, že stáže nebudou účastníci realizovat jednotlivě, ale vždy ve skupině složené jak ze studentů, tak z učitelů mateřských, základních i vysokých škol.

Náš řešitelský tým je prozatím stabilní, k řešení všech úkolů přistupují velmi aktivně a zodpovědně. Spolupráce probíhá na denní bázi. Operativně jsou řešeny všechny otázky a společně hledáme řešení, tak aby bylo dosaženo plánovaných cílů projektu ve stanovených termínech.

Chtěl byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?

I když už to zde bylo zmíněno, velmi si vážím nasazení svých kolegů jak z odborného, tak z administrativního týmu. Nemůžu nezmínit ani ochotu a vstřícnost učitelů spolupracujících škol. Situace není snadná ani na vysokých školách, tím méně ve školách mateřských a základních. I přes veškeré komplikace všichni vyvíjejí nemalé úsilí, abychom společně dospěli k vytyčenému cíli. Za to patří všem můj velký dík.

Podrobnější informace o projektu naleznete ZDE.

 

 

Cílem výzvy byly: Kvalitnější příprava budoucích učitelů a podpora koncepční proměny jejich přípravného vzdělávání; Rozvoj kompetencí vysokoškolských pedagogů a učitelů spolupracujících škol, kteří se podílejí na výuce budoucích učitelů; Podpora pedagogických praxí studentů (budoucích učitelů); Zvýšení kompetencí budoucích učitelů v oblasti společného vzdělávání dětí a žáků; Podpora síťování fakult vzdělávajících budoucí učitele v rámci jedné VŠ; Podpora didaktického využívání digitálních technologií ve výuce.

 

 

 

Zdroj fotografií: projektový archiv