ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: V Pardubicích cílí na prakticky orientovanou výuku chemie!

Praha, 13. ledna 2022 – V prvním letošním příspěvku se podíváme do Pardubic. Zdejší univerzita realizuje projekt, jehož smyslem je připravit takové vysokoškolsky vzdělané odborníky se znalostmi a praktickými dovednostmi pro chemický průmysl, jaké si žádá trh práce. Univerzita Pardubice tak chce dosáhnout zkvalitnění výuky, při které mohou studenti využívat nejnovější technologické zázemí využívané i v praxi. Více o projektu pohovoří prof. Libor Čapek, řešitel projektu.

 

Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech

Realizátor:

Univerzita Pardubice

Doba realizace:

1. 4. 2017 - 31. 12. 2022

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 74 607 353,34 Kč, z toho příspěvek EU činil 70 876 985,67 Kč.

„Projekt je zaměřen na modernizaci přístrojového vybavení v předmětech praktické výuky technicky zaměřených studijních programů v oblasti chemie a na modernizaci  SW v předmětech teoretické a praktické výuky. Důraz je kladen na podporu praktických znalostí a dovedností studentů nových bakalářských a magisterských studijních programů zaměřených na potřeby trhu práce, plně v návaznosti na příslušné aktivity komplementárního ESF projektu.“

 prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D., odborný řešitel projektu

 

Zmíněný projekt je zaměřen na podporu získávání praktických dovedností studentů v předmětech studijních programů v oblasti chemie tak, aby odrážely aktuální požadavky trhu. V čem tato podpora spočívá, jaké jsou cíle projektu?

Smyslem projektu je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky se znalostmi a praktickými dovednostmi, plně odrážejícími současný vývoj chemického průmyslu. Realizace projektu je zaměřena na kvalitní, prakticky orientovanou výuku, při které studenti pracují s adekvátním přístrojovým, softwarovým i hardwarovým zázemím, se kterým se následně setkají ve své práci. Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice proto každoročně investuje nemalé finanční prostředky do obnovy a modernizace přístrojového vybavení a softwaru. Zmíněný projekt nám v tomto směru velmi pomohl.

V projektové žádosti byly popsány tři výchozí problémy a tři klíčové aktivity, kterými dosahujete stanovených cílů projektu. Můžete je stručně popsat?

První problém, který projekt řeší, je nezbytná modernizace přístrojového a materiálového vybavení v praktické výuce sedmi nových studijních programů z oblasti chemie. Druhý problém, který projekt řeší, je modernizace softwarového vybavení a v nezbytných případech i s tím související potřeba modernizace hardwarového vybavení pro potřebu zavedení nových metod výuky v rámci předmětů praktické výuky a praktického cvičení. S využitím pořízeného SW je možné aktivně zapojit studenty do řešení složitých matematicko-chemických operací, které bez specializovaného softwaru nelze řešit. Třetí problém, na který se projekt soustředí, jsou občas nedostatečné schopnosti a dovednosti studentů v propojení teoreticky získaných znalostí s konkrétními případy využití těchto znalostí v praxi. Z tohoto důvodu došlo k posílení praktické výuky vycházející ze skutečných případů a problémů různých odvětví chemického průmyslu.

Existuje zde komplementarita k jinému ESF projektu. Nastiňte, prosím, o jaký projekt se jedná a jak spolu souvisí?

Jedná se o celouniverzitní projekt „Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice“. Tento projekt mimo jiné cílí na zvýšení kvality vzdělávání v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, vzdělávání akademických programů a rozvoj dvojjazyčného prostředí.

Jsou do realizace či výuky zapojeny také subjekty z praxe - tedy potenciální zaměstnavatelé či odborníci z aplikační sféry – a jakým způsobem?

Subjekty z praxe se na řešení projektu přímo nepodílí. Na druhou stranu všechny podpořené studijní programy jsou realizované v součinnosti s aplikační sférou, což zvyšuje jejich kvalitu a atraktivitu. S odborníky z praxe jsme pak spolupracovali nejen při přípravě projektu, ale rovněž při přípravě akreditačních materiálů a celé řady studijních materiálů.

Momentálně je projekt ve fázi plné fyzické realizace. Jaké výstupy či výsledky již máte, jak jsou využívány a co vás ještě čeká? Jsou nějaká zařízení, software, či praktická cvičení, která jsou mezi studenty či učiteli zvláště oblíbená?

Projekt vstupuje do svého posledního roku řešení. V rámci ERDF projektu je již veškerá pořízená infrastruktura využívána studenty tak, jak jsme si představovali při přípravě projektu. V rámci komplementárního ESF projektu aktuálně dochází k aktualizaci a finalizaci vytvořených výstupů tak, aby se zohlednila zpětná vazba studentů, v některých případech pak i zkušenosti získané z období poznamenané pandemií COVID-19. Osobně se domnívám, že právě praktická výuka s využitím moderního přístrojového a softwarového vybavení může zvýšit atraktivitu technicky zaměřených studijních programů a více studentům přiblížit konkrétní problémy řešené v praxi.

Chtěl byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?

Rád bych využil příležitosti a poděkoval za finanční podporu. Pevně věřím, že i v dalších operačních programech bude možné realizovat obdobně zaměřené projekty.

Děkujeme za rozhovor!