ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: VOŠka, nebo VýŠka?

Praha, 7. listopadu 2019 – V měsíci listopadu vám projekt s názvem Inovace VOV (vyšší odborné vzdělávání) v odborné oblasti humanitní Vyšší odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o. podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání představí jeho manažerka doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D.

VOŠka, nebo VýŠka?

Název projektu:

Inovace VOV v odborné oblasti humanitní

Realizátor:

Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o.

Doba realizace:

1. 4. 2018 – 31. 3. 2021

 

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 40 775 944 Kč, z toho příspěvek EU činí 32 946 962 Kč.

 

 

„Náš projekt je unikátním projektem, který komplexně řeší postavení vyšších odborných škol (VOŠ) ve vzdělávací soustavě České republiky pro humanitní oblast vzdělávání, která zahrnuje VOŠ poskytující vzdělání v těchto čtyřech skupinách oborů: Filozofie, teologie, Právo, právní a veřejnosprávní činnost, Publicistika, knihovnictví a informatika a Umění a užité umění. Jedná se tedy o relativně různorodou oblast. Vzhledem k tomu, že postavení VOŠ v naší vzdělávací soustavě je poměrně nevyjasněné, zejména s ohledem na novelizaci vysokoškolského zákona a s ní spojenou existenci profesně zaměřených bakalářských studijních programů, je naším úkolem především obhájit samotnou existenci VOŠ, zpropagovat pozitiva tohoto typu studia, která jsou nezpochybnitelná, a zároveň se vymezit jak směrem ke středním školám, tak směrem ke zmiňovaným vysokým školám, jak je to běžné v zahraničí.“

doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D., projektová manažerka

Kdybyste byla studentem, který se rozhoduje, zda zvolit vyšší odbornou školu nebo bakalářský typ studia, čemu byste dala přednost?

Na tuto otázku pochopitelně neexistuje jednoznačná odpověď – záleží na tom, co od studia uchazeč očekává. Na začátku je třeba říci, že z hlediska mezinárodní klasifikace vzdělávání jsou bakalářské studijní programy a vzdělávací programy VOŠ na stejné úrovni. Vysoké školy dnes mohou nabízet vzdělání ve dvou typech studijních programů – akademicky, nebo profesně zaměřených. I přes tuto možnost se jejich nabídka přirozeně přiklání spíše k programům akademickým, neboť výuku v takových programech jsou vysoké školy schopny personálně i materiálně-technicky zajistit na úrovni, které VOŠ spíše nedosahují. Profesně orientované vzdělávání však s sebou nese mnoho úskalí. Nejvýznamnějším z nich je zřejmě zajištění kvalitní odborné praxe studentů v dostatečném rozsahu i struktuře a intenzivní kontakt s poskytovateli praxe. Dalším je pak například nutnost pružné reakce na změny, které probíhají na trhu práce, ve smyslu nabídky odpovídajících vzdělávacích programů, které jsou navíc poměrně úzce zaměřené. Právě tato úskalí však VOŠ dokáží relativně snadno překonávat a díky tomu nabízejí vysoce kvalitní profesně orientované vzdělávání s okamžitým uplatněním absolventů v praxi. Zároveň však není jejich primárním cílem příprava absolventů na další studium, jako je tomu v případě akademicky orientovaných bakalářských studijních programů. Mám-li tedy odpovědět na Vaši otázku, pak tvrdím, že má-li uchazeč zájem o prakticky orientované studium, které jej skutečně připraví pro okamžitý a úspěšný výkon praxe, a má-li jasnou představu o tom, v jakých profesích se chce uplatnit, pak by měl volit VOŠ. Blíže se této problematice věnujeme také na našich webových stránkách v článku „VOŠka, nebo VýŠka?“.

Projekt pokračuje déle než rok. Co se za tu dobu podařilo? Kdybyste byla studentem, který se rozhoduje, zda zvolit vyšší odbornou školu nebo bakalářský typ studia, čemu byste dala přednost?

Součástí realizace našeho projektu je mnoho aktivit, které doplňují zmiňovanou přípravu koncepce vyššího odborného vzdělávání v ČR. Jedná se zejména o přípravu tzv. ODZ – tedy otevřených digitálních zdrojů, což jsou interaktivní výukové materiály, které by mohly široké veřejnosti představit, jak a co na našich VOŠ vyučujeme. Velká část těchto materiálů je již připravena a v následujících měsících bude zpřístupněna dalším VOŠ pro fázi testování. Podařilo se nám také napříč našimi skupinami oborů definovat znalostní standardy, které pomohou sjednotit vzdělávání a profil absolventa pro danou skupinu oborů bez ohledu na to, na které VOŠ v České republice je vzdělávání realizováno, a které by v budoucnu mohly také přispět k lepší prostupnosti absolventů VOŠ do, zejména profesně zaměřených, bakalářských studijních programů vysokých škol. Realizovali jsme také několik různých šetření mezi ostatními VOŠ a zaměstnavateli našich absolventů tak, abychom mohli ještě dále zkvalitňovat zajišťování odborných praxí, které jsou pro studium na VOŠ klíčové.