ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT OP VVV: VŠTE reaguje na potřeby trendu „průmysl 4.0“

Praha, 21. dubna 2021 – Jako příklad úspěšného projektu jsme pro Vás tento měsíc vybrali projekt Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Kurzy pro společnost 4.0, reflektující potřeby současného trendu průmyslu 4.0. Projekt byl financován z OP VVV v rámci výzvy Celoživotní vzdělávání na vysokých školách. O průběhu realizace si pohovoříme s vedoucí projektu Bc. Lilianou Kopicovou.

VŠTE reaguje na potřeby trendu „průmysl 4.0“

Realizátor:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Doba realizace:

1. 9. 2019 – 30. 6. 2020

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 3 578 455 Kč, z toho příspěvek EU činil 3 041 686,75 Kč.

„Projekt byl zaměřen na uzpůsobení nabídky Celoživotního vzdělávání na VŠTE aktuálním potřebám trhu práce a rozvíjející se společnosti 4.0. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit, připravit a materiálně technicky zabezpečit tři nové kurzy, které mají za cíl reagovat na vývoj této společenské situace a připravit tak absolventy kurzů, kteří budou rozumět principům robotizace a digitalizace.“

Bc. Liliana Kopicová, vedoucí projektu

 

Váš projekt byl zaměřen na uzpůsobení nabídky celoživotního vzdělávání na VŠTE potřebám trhu práce, můžete shrnout cíle projektu?

Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku Celoživotního vzdělávání na VŠTE o tři kurzy reflektující aktuální vývoj společnosti 4.0 v souladu s potřebami trhu práce.  Jedná se o kurzy zaměřené na automatizaci, robotizaci a digitalizaci. Konkrétně tyto kurzy nesou názvy Průmysl 4.0 – Automatizace a robotizace pro průmyslovou sféru, druhým je Analýza, digitalizace a rozměrová kontrola objektů pomocí moderních metod 3D měření a hodnocení a posledním kurzem je Certifikovaný BIM koordinátor.

Doplňující aktivitou bylo tyto kurzy zabezpečit po materiálně technické stránce a zajistit tvorbu nezbytné literatury, tzn. studijních textů, prezentací apod. Realizace projektu umožnila nákup průmyslového robota, na němž se účastníci kurzu budou učit jeho nastavení, aby zvládnul jednoduché i složitější operace. Mimo průmyslového robota byla z projektu hrazena například kalibrace měřicího přístroje a  3D skeneru, speciální upínací prvky pro fixaci skenovaného modelu a další nezbytný materiál pro zajištění realizace kurzů.

Dalším cílem projektu bylo zvýšení kompetencí pracovníků, kteří se podílí na tvorbě nových programů Celoživotního vzdělávání. Byly vytvořeny vzdělávací bloky specializované na řešené oblasti průmyslu 4.0., kterými prošli akademičtí pracovníci, podílející se na tvorbě nových kurzů. Pro pracovníky CŽV bylo uskutečněno školení Ekonomického minima a školení na vytvoření kvalitního vzdělávacího programu.

Co školu motivovalo k zaměření právě na tyto kurzy, jak jste identifikovali potřebu posílení nabídky vzdělání v oblasti Průmysl 4.0?

Byla to především potřeba vzdělávání v oblasti společnosti 4.0, která byla zřejmá s ohledem na projektové výzvy a strategické dokumenty, konkrétně například z Krajské přílohy RIS a Regionálního profilu Jihočeského kraje 2018. Zájem o tyto kurzy nám potvrdili také významní zaměstnavatelé Jihočeského kraje. V současnosti dochází k rozvoji digitalizace a robotizace v oblasti průmyslové výroby a v důsledku této skutečnosti dochází i k logické změně požadavků na trhu práce. Změny budou probíhat zejména ve snižování počtu míst v oblasti rutinních procesů, a naopak navyšování počtu pozic se zaměřením na obsluhu pokročilých strojů, zařízení a softwarů určených pro vývoj a konstrukci nových výrobků.

Při realizaci projektu nám velice pomohl přístup dodavatelských organizací, které nám poskytly podklady a technickou podporu při zpracování učebních textů, navíc jsme s nimi navázali velmi dobrou spolupráci.

Kurzy pro společnost 4.0 jako projekt byl již ukončen. Jak proběhla realizace tvorby kurzů a vytvoření materiálně technického a personálního zajištění? Narazili jste na nějaké problémy nebo co vám naopak při práci pomohlo?

Plán realizace tvorby kurzů včetně materiálně technického a personálního zajištění byl vytvořen již při přípravě projektu, proto samotná příprava kurzů probíhala vcelku dobře a dle plánu. Problém ale nastal po výskytu onemocnění covid-19 v ČR, kdy bylo ohroženo naplánované školení zaměstnanců VŠTE. Z důvodu nepříznivé epidemické situace se nemohli uskutečnit školení pro pracovníky VŠTE a provedení seminářů online formou nebylo pro firmy vhodným řešením. Díky zaměření a odbornosti daných témat by se školení online provádělo velmi těžko a nebylo by efektivní. Termíny se nám podařilo ještě posunout tak, aby se vše stihlo do konce realizace projektu.

Stávající pandemická situace velmi mění přístup ke způsobu a možnostem vzdělávání, stejně tak jako potřeby trhu práce. Řekněte nám, prosím, jaká je stávající zkušenost s využitím a úspěšností vytvořených kurzů.

Jaký je o ně zájem a jakým způsobem zasáhly restrikce vlastní výuku?

O vytvořené kurzy by zájem byl, ale nyní je z důvodu pandemické situace utlumený. V současné době nemají firmy možnosti ani prostor vysílat svoje zaměstnance na kurzy. Zaměstnanci jim chybí z důvodu karantén nebo nemocí, a proto nyní není pro firmy vhodná doba pro plánování vzdělávání svých zaměstnanců.

 

Věříme, že se vše vrátí do normálu a kurzy se budou moci naplno rozjet. Pandemická situace sice mění přístup ke vzdělání a drtivá většina výuky probíhá dnes distančně, ale ne všechno se dá dnes naučit online. Jsou oblasti, u kterých je praktická výuka nutná a potřebujete fyzickou přítomnost účastníků kurzu, aby viděli, jak například probíhá práce se strojem, jak jej správně nastavit a především, aby si ji mohli sami zkusit.

Chtěla byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?

Chtěla bych poděkovat všem členům realizačního týmu, kteří se na řešení projektu podíleli. Současná pandemická situace realizaci projektu trochu ztížila, přesto jsme zvládli úspěšně splnit cíle projektu, a za to patří velké díky i projektovým manažerkám z MŠMT, které nám byly po celou dobu realizace nápomocny.

Za VŠTE jsem velmi ráda za možnost zapojit se do této výzvy a díky získaným finančním prostředkům připravit a materiálně technicky zabezpečit kurzy, které jsou důležité nejen pro nás, ale jsou také velkým přínosem pro dnešní rozvíjející se společnost.

Informace o projektu naleznete zde.

 

 

Cílem výzvy byla příprava kvalitního vysokoškolského prostředí prostřednictvím zvyšování kompetencí lidských zdrojů pro budoucí tvorbu programů celoživotního vzdělávání v podmínkách měnících se požadavků trhu práce.

 

 

 

Foto: Archiv projektu