ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na Karlovarsku

Praha, 2. prosince 2020 – Tento měsíc jsme pro vás jako příklad úspěšného projektu vybrali již dokončený projekt s názvem Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji, který se pyšní také velmi povedeným sborníkem aktivit. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a popovídáme si o něm s jeho hlavní projektovou manažerkou Ing. Zuzanou Žitnou.

Projekt Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji


Realizátor:

Karlovarský kraj

Doba realizace:

1. 11. 2017 – 30. 6. 2020

Projekt byl podpořen celkovou dotací ve výši 33 674 632,32 Kč, z toho příspěvek EU činil 28 623 437,47 Kč.

 

 „Hlavním cílem projektu bylo zvýšení kvality vzdělávání v Karlovarském kraji prostřednictvím naplánovaných aktivit s důrazem na zkvalitnění řízení škol, podporu pedagogických pracovníků, síťování a na aktivity škol.“

Ing. Zuzana Žitná, hlavní projektová manažerka

 

 

Implementace Krajského akčního plánu 1 (také „IKAP 1“) je projektem se širokým spektrem aktivit zastřešených pěti klíčovými. Můžete je stručně popsat?                                                                                                                              

Jednalo se o oblasti podpory polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, inkluze, kariérového poradenství a podnikavosti, kreativity a iniciativy.

Které ze všech realizovaných aktivit byste vybrala jako reprezentativní vzorek IKAP 1?

Z celého spektra bych vybrala letní školy pro učitele na téma čtenářské a matematické gramotnosti a environmentální výchovy, Malou technickou univerzitu a aktivity středních škol na podporu polytechniky.

Letní školy pro učitele se konaly během projektu celkem dvakrát ve třech po sobě jdoucích týdnech na konci letních prázdnin. Náplní byly např. dílny čtení, interpretace filmových ukázek, cestopisy, storytelling v popkultuře, logické hry, historie matematiky, prostorová představivost, algoritmy, řeka Ohře, Sokolovská pánev, hornictví, geologie, zoologie.

Malá technická univerzita je vzdělávací program pro mateřské školy a první stupeň základních škol. Karlovarský kraj ho pořídil celkem pro 30 škol. Až tři pedagogové z jedné organizace mohli absolvovat školení v rozsahu 12 hodin, poté proběhla 12 hodinová tandemová výuka s dětmi. Školám byla také pořízena didaktická sada pomůcek, která obsahovala kostky, přilby, komponenty apod.

Aktivity středních škol cílily zejména na děti MŠ a žáky ZŠ. Jednalo se především o řemeslné dny, kroužky, kempy, besedy, exkurze k zaměstnavatelům, účast na výstavách a veletrzích. Školy si pro tyto aktivity pořídily potřebné vybavení jako MPS systémy, 3D tiskárny, pily, notebooky.

Žáci základní školy při stavění věží v programu Malá technická univerzita

Projekt byl ukončen již v červnu letošního roku. Jak probíhala jeho realizace, je něco co projektovému týmu práci usnadnilo či naopak ztížilo?

Realizace probíhala do února 2020 bez větších potíží. Bohužel s příchodem epidemie se realizace projektu téměř zastavila a nestihli jsme všechny naplánované aktivity v plném rozsahu. Celou práci nám ulehčila bezproblémová komunikace s našimi projektovými administrátory na MŠMT.

K projektu jste vypracovali zajímavý a poutavý sborník. Řeknete nám pár slov k jeho vzniku a využití?

Sborník vznikl jako soubor realizovaných aktivit a článků odborných řešitelů. Na konci mohou čtenáři najít metodickou příručku pro kariérové a výchovné poradce, kterou nám pomohli zpracovat kolegové z Info Kariéra z Plzně. Sborník je pro zájemce ke stažení na Školském portále Karlovarského kraje pod záložkou projektu, vytištěné kusy máme v plánu distribuovat pedagogům na našich akcích.

Máte zpětnou vazbu od zapojených subjektů nebo cílových skupin? Promítla se tato spolu se zkušenostmi z projektu do navazujícího projektu iKAP 2?

Naší cílovou skupinou byli hlavně pedagogičtí pracovníci základních a středních škol a žáci. Jsme rádi, že s přibývající dobou realizace projektu se našich aktivit účastnilo čím dál více osob, na některých akcích jsme museli zájemce i odmítat. Do navazujícího projektu IKAP 2 jsme rozšířili zapojené subjekty o dalších 12 středních škol, Západočeskou univerzitu v Plzni a Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje.

Chtěla byste dodat ještě něco, co v rozhovoru nezaznělo?

Na závěr bych chtěla poděkovat všem mým současným i bývalým kolegům a zapojeným subjektům, bez kterých bych projekt nedovedla ke zdárnému a úspěšnému ukončení.

Podrobnější informace o projektu a zmiňovaný sborník si můžete prohlédnout zde.

 

 

 

Cílem výzvy Implementace krajských akčních plánů I bylo podpořit intervenci v KAP vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol.

 

 

 

Foto: Archiv projektu