ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Zkvalitnění studijního prostředí na Masarykově univerzitě

Praha, 29. března 2019 – Představujeme další zajímavý projekt podpořený z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tentokrát se jedná o projekt Masarykovy univerzity s názvem MUNI4students, který je realizovaný díky finančním prostředkům z výzvy Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ.

Celouniverzitní dopad projektu byl jedním z požadavků a zároveň strategických cílů vedení univerzity při přípravě projektové žádosti. Aktivity projektu jsou prováděny v prostorách využívaných přímo pro výuku, ale také v prostorách určených pro samostudium či skupinovou přípravu studentů na výuku, v knihovnách nebo studovnách. Dá se tedy říci, že právě v těchto prostorách se s nimi může setkat každý student Masarykovy univerzity. Taktéž vybavení pořízené z projektu se dotkne ať již přímo, či nepřímo všech našich studentů bez ohledu na obor a formu jejich studia. „Projekt je podle mého názoru jedinečný právě v tom, že cílí na zkvalitnění studijního prostředí napříč celou univerzitou, napříč všemi 9 fakultami i 3 nefakultními hospodářskými středisky. Všechny zapojené součásti univerzity díky projektu významnou měrou modernizovaly své výukové prostory. Za největší změnu můžeme považovat posílení a rozvoj Wi-Fi sítě a modernizaci audiovizuální techniky ve 250 výukových místnostech,“ říká Soňa Janíková a pokračuje: „Snažili jsme se dosáhnout maximálního možného užitku pro celou univerzitu při současném dodržení principu 3E.“

Studenti už nyní mohou naplno využívat modernizovanou a významně posílenou Wi-Fi síť, plně zrekonstruovanou celouniverzitní počítačovou učebnu nebo řadu nových pomůcek pro praktickou či terénní výuku. Jedná se o 3D tiskárny, detektory kovů, infrakamery, soustruhy, frézky a další vybavení. K efektivnímu propojení praktické a teoretické části výuky již napomáhá také nová 5 metrů široká LED stěna, která umožňuje kvalitní prezentaci studijních materiálů a promítání videí ve vysokém rozlišení přímo ve výuce. „Z celouniverzitního pohledu bych chtěla zmínit modernizaci všech hlavních součástí Informačního systému, která přispěla k zajištění nepřetržitého provozu služeb on-line studijního prostředí pro téměř 40 000 aktivních studentů,“ doplňuje Soňa Janíková.

V rámci projektu bylo realizováno také několik stavebních úprav. Jednalo se například o akustické úpravy, vybudování nové počítačové učebny, rekonstrukce prostor pro týmovou práci a samostudium, stavební úpravy spojené s instalací Wi-Fi a celouniverzitní počítačovou učebnou nebo úpravy hovoren osob se specifickými potřebami. Podpora přístupnosti vysokoškolského vzdělání studentům se specifickými potřebami je jednou z priorit MU a zároveň jedním z dílčích cílů projektu. „V rámci projektu se snažíme tohoto cíle dosáhnout pomocí úprav a přizpůsobení místností, zkvalitněním zázemí pro výuku, rozšířením hardwarového a softwarového vybavení, inovací, aktualizací a rozvojem elektronických aplikací, modernizací audiovizuálního a počítačového vybavení či zkvalitněním sportovního zázemí. Vždy při tom bereme ohled na specifické nároky našich handicapovaných studentů s cílem zajistit jim vyšší přístupnost a otevřenost výuky,“ popisuje Soňa Janíková.

„Považuji za velký úspěch, že jsme dokázali v krátkém čase stanoveném výzvou a v souladu se všemi pravidly zrealizovat plánované aktivity alespoň prozatím tzv. bez ztráty kytičky. Opravdové specifikum vidím v tom, že jsme byli schopní v rekordně krátkém čase oslovit všechna naše hospodářská střediska, zmapovat jejich priority a požadavky a následně všechny zapojené součásti zkoordinovat tak, aby byly všechny aktivity projektu smysluplné a hlavně také realizovatelné v daném čase. Bylo potřeba připravit a realizovat desítky veřejných zakázek ve velice krátkém čase, kdy se nám velmi osvědčilo využití dynamických nákupních systémů,“ shrnuje na závěr Soňa Janíková a dodává: „Chtěla bych tímto poděkovat všem, a jedná se opravdu o mnoho lidí na celé MU, kteří se do projektu většinou nad rámec své každodenní činnosti zapojili a přispěli tak k jeho doposud bezproblémové realizaci. Nebylo a ještě nebude jednoduché vše dotáhnout do úspěšného konce, ale už dnes je evidentní, že projekt MUNI4students je pro univerzitu velkým přínosem, i když nás stál hodně úsilí.“

Ekonomicko – správní fakulta, prostory pro týmovou práci a samostudium       
Zdroj: Masarykova univerzita

Ústav výpočetní techniky, centrální počítačová studovna           
Zdroj: Masarykova univerzita