ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

První úspěchy a budoucnost Smart Akcelerátoru

Praha, 8. února 2018 – Na MŠMT se 1. února 2018 uskutečnil kulatý stůl k podpoře regionálních inovačních systémů prostřednictvím výzvy Smart Akcelerátor. O úspěšných aktivitách projektů realizovaných v rámci této výzvy a budoucnosti další takto zaměřené výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) diskutovali zástupci MŠMT, krajů, regionálních inovačních center, Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Ve čtvrtek 1. února 2018 se na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy konal kulatý stůl k jedné z prvních výzev vyhlášených z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, ke Smart Akcelerátoru. Cílem setkání bylo prodiskutovat, jak se daří naplňovat cíle této výzvy, jakých úspěchů dosáhly projekty jednotlivých krajů a jak by mohla podpora tohoto typu probíhat v budoucnu. Jednání se zúčastnili zástupci MŠMT, krajů, regionálních inovačních center, Úřadu vlády, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj vyjádřila Smart Akcelerátoru podporu a zdůraznila roli krajů v české inovační politice. Pro celkový rozvoj regionální politiky je klíčové, aby každý region identifikoval, v jaké oblasti je dobrý či vynikající, kde naopak zaostává, a aby podle toho každý typ území dostal adresně to, co potřebuje, a dané oblasti dále rozvíjel nebo zlepšoval. Pro konkurenceschopnost České republiky je důležité, aby se výsledky výzkumu a vývoje dostávaly i do praxe. Inovace potřebuje i veřejná správa, ať jde například o úspory, nebo dopravní obslužnost.

Řídicí orgán OP VVV realizoval u této výzvy evaluační šetření, díky kterému získal zpětnou vazbu z politické úrovně řízení i od faktických realizátorů Smart Akcelerátorů včetně příkladů dobré praxe. Výchozí situace v krajích byla různorodá. Některé kraje byly z hlediska inovační politiky vyspělé a Smart Akcelerátor zde zafungoval jako další podpora. Jinde se na toto téma příliš nemluvilo a Smart Akcelerátor debatu podpořil a pomohl rozjet první aktivity. Smart Akcelerátor tak krajům urychluje a usnadňuje aktivity, které by jinak bylo obtížnější a pomalejší realizovat.

Za úspěchy výzvy se dá považovat nárůst prostředků na podporu inovací, koncentrace know-how v jednotlivých oblastech a ukotvení organizačních struktur (např. Krajská rada pro inovace). Podařilo se identifikovat krajské inovační aktéry a jejich potřeby a také vzbudit zájem politické reprezentace. Zvýšila se i důvěryhodnost krajů v roli partnerů pro diskusi nad společným směřováním regionu a v roli poskytovatele podpory nebo služeb pro místní aktéry. Do některých projektů se také nově daří zapojit více aktérů. Například v Libereckém kraji vzniká inovační agentura.

Příklady aktivit Smart Akcelerátorů v některých vybraných krajích

V Ústeckém kraji Smart Akcelerátor pomohl posílit personální kapacity a v návaznosti na to rychleji rozběhnout inovační aktivity, mezi které patří například inovační vouchery, inkubátor StartUp GO, díky němuž vzniklo 12 nových firem, vývoj softwaru pro samořiditelná auta nebo asistenční vouchery pro vědecké projekty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně s aplikačním potenciálem.

Smart Akcelerátor Libereckého kraje deklaruje výrazně aktivnější roli Libereckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a cílů RIS3, a to včetně navýšení finančních prostředků na aktivity z této oblasti. K lepšímu se změnilo postavení Agentury regionálního rozvoje a byl založen Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje (Lipo.ink), který zajišťuje odborné vedení a přípravu konkrétních programů.

Ve Středočeském kraji se pod hlavičkou Smart Akcelerátoru vytváří koncept „chytrého regionu“ po vzoru aktivit z Tel Avivu. Vznikla zde RIS3 strategie, Rada pro konkurenceschopnost a Středočeské inovační centrum. Daří se propojovat výzkumné organizace, vzdělávací instituce, veřejný sektor a firmy s cílem řešit problémy kraje. Na čtyřech inovačních platformách (Life Sciences, Potravinářství, Vzdělávání a Smart city) se společně snaží o zlepšení. Jedním z příkladů spolupráce může být spolupráce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Středočeského inovačního centra na projektu Smart villages, ve kterém řeší energetiku v menších obcích.

Smart Akcelerátor v Olomouckém kraji se zaměřil na podporu inteligentní specializace v oblasti optiky a jemné mechaniky. Identifikoval v kraji až 5 000 pracovních míst spojených s optikou a snaží se propojit Univerzitu Palackého v Olomouci (UPOL) a 3 velké místní firmy zabývající se optikou. Vzniká tak strategický projekt UPOL Český optický klastr. Olomoucký kraj má také ambice vytvořit Středoevropské centrum optiky.

V Jihomoravském kraji Smart Akcelerátor pomohl posílit již zavedené aktivity. Například FAB lab, což je dílna pro veřejnost s 3D tiskárnami a podobnými zařízeními, má aktuálně téměř 180 pravidelných návštěvníků a spolupracuje s firmami jako je třeba Honeywell. Jihomoravský kraj se věnuje také propagaci regionu. Snaží se při tom vytvořit značku Brna jako špičkového prostředí nejen pro život, ale i pro technologie, výzkum a vývoj.

Zajímavé aktivity mají i Smart Akcelerátory všech zbývajících krajů. Například v Jihočeském kraji je to akcelerační program IdeaStart zaměřený na podporu podnikavosti studentů, v Plzeňském kraji „welcome centrum“ pro zahraniční výzkumné pracovníky s názvem ARRIVAL a v Pardubickém kraji nově vznikající inkubátor P-PINK.

Smart Akcelerátor II.

V současnosti probíhá příprava navazující výzvy Smart Akcelerátor II s alokací 550 milionů korun. Vyhlášení výzvy je plánováno na přelom června a července 2018. „Pro pokračování výzvy Smart Akcelerátor je důležité, aby kraje uměly ukázat, co pro ně Smart Akcelerátory znamenají a co se s jejich pomocí podařilo podniknout. To se na tomto setkání díky prezentacím podařilo, uzavírá Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Více informací o výzvě Smart Akcelerátor naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.