ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Půl miliardy korun z OP VVV na podporu zaměstnatelnosti mladých lidí se speciálními vzdělávacími potřebami

Praha, 30. srpna 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má připraveno 500 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzva nabízí pestré aktivity umožňující zkvalitňování vzdělávání těchto dětí, jejich lepší začlenění do pracovního života nebo prevenci ústavní péče a ochranné výchovy.

Výzva je zaměřena také na učitele, kteří pracují s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. „Tyto děti jsou nedílnou součástí českého vzdělávacího systému i celé společnosti. Jsem proto rád, že se nám podařilo navrhnout a vytvořit takovou výzvu, která bude cílená přímo na ně, protože se jim speciálně cílených intervencí nedostávalo, ale rozhodně si je zaslouží,“ uvedl náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Mezi povinně volitelné aktivity, z nichž žadatel vybírá k realizaci vždy jen jednu, patří podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů a ucelených programů připravujících děti a žáky na samostatný způsob života, dále pak posilování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti podpory duševního zdraví dětí a žáků a rovněž transformace současného modelu služeb školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči do služeb prevence a včasné intervence. Volitelná aktivita se pak zaměřuje na zpracování podkladů obsahujících konkrétní návrhy na úpravu relevantních pasáží Rámcových vzdělávacích programů pro obor vzdělání praktická škola jednoletá a dvouletá.

O podporu mohou žádat dle jednotlivých aktivit školy a školská zařízení, vysoké školy, obecně prospěšné společnosti, územně samosprávné celky, zájmová sdružení právnických osob na další subjekty uvedené ve výzvě. Žádosti o podporu až do výše 70 milionů korun mohou žadatelé do výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami předkládat od 30. srpna 2019 do 27. listopadu 2019 do 14:00 hod. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz, svp@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/