ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt OP VVV: Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Praha, 14. května 2020 – Tentokrát bychom Vám rádi představili Strategický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Tento projekt se zaměřuje na strategicky orientované a systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti a přístupu ke vzdělávání na univerzitě. Zároveň se soustředí na zlepšení procesního řízení a kvality hodnocení všech činností UTB. Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci ESF výzvy pro vysoké školy.

Robotická laboratoř, kde probíhá výuka studentů aplikované informatiky

Strategický projekt UTB ve Zlíně

Realizátor:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Doba realizace:

1. 7. 2017 – 30. 6. 2022

Projekt byl podpořen dotací ve výši 180 802 055 Kč, z toho příspěvek EU činí 153 681 747 Kč.

 

„Navázali jsme více jak dvě desítky nových partnerských smluv se zahraničními institucemi, což významným způsobem rozšiřuje portfolio institucí, kam můžou naši studenti v budoucnu vycestovat.“

 

Mgr. Jan Kalenda, Ph.D.
prorektor pro kvalitu UTB ve Zlíně

 

 

Hlavním cílem Strategického projektu UTB ve Zlíně je systematické zvýšení kvality vzdělávací činnosti, účinnosti a přístupu ke vzdělávání na UTB. Co konkrétně si můžeme pod tímto popisem představit?

Je to strategický rozvoj vzdělávací činnosti zahrnující akreditace nových studijních programů v oblastech vzdělávání, které mají na UTB dlouhou tradici (např. oblast chemie, informatických oborů, ekonomie či designu). V nich jsme nejenom inovovali strukturu studijních plánů, která mnohem více reflektuje požadavky kladené na absolventy v druhé dekádě 21. století, ale také jsme pro studijní programy vytvořili celou řadu studijních opor, které se budou používat pro výuku v kombinovaném studiu.

Souběžně s tím vzděláváme pedagogy v nových formách výuky – např. projektovém nebo na řešení problémů orientovaném vyučování, které přispěje právě onomu zlepšení účinnosti vzdělávání.

Dále pak projekt zahrnuje dobudování vysoce kvalitního institucionálního prostředí, které bude všem studentům nabízet co nejlepší podporu a servis. V tomto ohledu zlepšujeme kompetence pracovníků pro práci se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a realizujeme různorodé aktivity zaměřené na podporu vzdělávání studentů a rozšiřování a prohlubování jejich dovedností.

Přístroje pro laboratorní výuku studentů Fakulty technologické

Mezi dílčí cíle projektu patří úprava obsahu stávajících a tvorba nových bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Podařilo se již některé změny realizovat? Můžete uvést příklad plánovaných nových studijních programů?

Ano, v prvé řadě se nám podařilo akreditovat všech osmnáct nových studijních programů napříč pěti zapojenými fakultami, od technicky orientovaných fakult až po fakulty společenskovědního a humanitního zaměření. V těchto studijních programech nyní studuje několik stovek studentů prvních ročníků. Za zcela nové studijní programy lze např. uvést Arts management, který bude připravovat specialisty magisterského stupně studia pro kulturní instituce, nebo nově pojatý studijní program Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci a Automatické řízení a informatika v Průmyslu 4.0, které podstatným způsobem inovují přístup v oblasti informatického vzdělávání.

Posílena by měla být také internacionalizace UTB. Dosáhli jste v této oblasti nějakého pokroku?

V oblasti internacionalizace byly prozatím navázány více jak dvě desítky nových partnerských smluv se zahraničními institucemi, což významným způsobem rozšiřuje portfolio institucí, kam můžou naši studenti v budoucnu vycestovat na mobility, a stejně tak odkud mohou přicestovat zahraniční studenti na UTB. Jedná se např. o University of Philippines Visayas, Latvia University of Life Sciences and Technologies nebo University of Social Sciences – Lodz.

Jaké kroky podnikáte v oblasti zvyšování kvality a zlepšování dostupnosti studia pro studenty se speciálními potřebami?

Na tuto problematiku se zaměřujeme ze dvou stran, které se dle našeho soudu vhodně doplňují a vzájemně podporují. Jednak se soustředíme na zlepšení znalostí a dovedností všech pracovníků, kteří s těmito studenty pravidelně přicházejí do styku a kteří by jim měli být oporou během studia, a jednak se zaměřujeme na tvorbu produktů vzdělávací podpory – ať už se jedná o speciální webináře, digitalizované tituly literatury, nebo různorodé individualizované workshopy, které mají studentům pomoci lépe zvládat nároky terciárního vzdělávání.

Cvičná galerie pro studenty Arts management

Strategický projekt UTB ve Zlíně byl podpořen v rámci ESF výzvy pro vysoké školy. UTB ale také získala podporu z komplementární ERDF výzvy pro vysoké školy pro další 4 projekty. Mohl byste prosím shrnout, o jaké projekty se jedná? Jak souvisí se Strategickým projektem UTB?

Všechny komplementární ERDF projekty UTB slouží modernizaci vzdělávací infrastruktury pro studenty v nových studijních programech. Jedná se o projekty Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické, ART GALLERY UTB ve Zlíně, Modernizace výukové infrastruktury Fakulty aplikované informatiky a Generální rekonstrukce poslucháren A, B v objektu U2. Díky čtveřici těchto projektů budou moci studenti studovat nejenom podle nových plánů a dosahovat lepšího výstupního profilu, ale budou také moci používat tu nejmodernější vzdělávací infrastrukturu pro své každodenní vzdělávání – bez ohledu na to, zda se jedná o posluchárny, laboratoře nebo výukovou galerii.

Dalo by se říct, jaké důležité změny již projekt Strategický projekt UTB ve Zlíně přinesl? Čeho se již podařilo dosáhnout?

Především se podařilo vytvořit velmi dobré institucionální prostředí a díky navazujícím ERDF projektům i materiální vzdělávací infrastrukturu, která má mimořádnou kvalitu a která značně zlepšuje nabídku a kvalitu vzdělávání, které můžeme nabídnout absolventům středních škol i stávajícím studentům.

Jedná se o velmi komplexní projekt. Je obtížné jej koordinovat?

Projekt je to sice komplexní, naštěstí je do něj ale zapojena celá řada velmi zkušených a práci oddaných kolegů, díky jejichž mimořádné píli a pracovitosti se daří celý projekt krok za krokem úspěšně realizovat. Především jim, všem finančním a projektovým manažerům z jednotlivých součástí UTB, patří velké poděkování za to, že se projekt takového rozsahu a s tolika rozměry a přesahy daří realizovat.

 

 

ESF výzva pro vysoké školy, do které podala žádost o podporu i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, financuje projekty, které přispějí ke zkvalitnění a přizpůsobení vzdělávacích aktivit tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám trhu práce. Projekty podpořené v rámci této výzvy také napomohou snížit studijní neúspěšnost a naopak navýšit počet vysokoškolských studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a etnických menšin.

 

 

Foto: Archiv projektu