ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil za minulý rok výzvy za více než 40 miliard korun

Praha, 6. ledna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásilo v uplynulém roce celkem 23 výzev pro předkládání žádostí o podporu za více než 40 miliard korun (zahrnuta je vždy pouze výše podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů a národní spolufinancování). Celkem bylo od schválení operačního programu v roce 2015 vyhlášeno již 31 výzev s finančním objemem dosahujícím téměř 53 miliard korun, což představuje 70 % finančních prostředků OP VVV.

Ke dni 2. 1. 2017 bylo v OP VVV evidováno celkem 313 projektů v objemu 11 miliard korun ve fázi fyzické realizace. Dalším 1150 projektům ve výši 2,6 miliardy byla aktuálně přidělena dotace a v blízké době započnou svojí realizaci. „V převážné většině se jedná o zjednodušené projekty mateřských a základních škol podávané formou tzv. šablon. Školy mohou díky těmto projektům využít již téměř 700 mil. Kč. Velká část peněz na šablony je však stále k dispozici a mateřské a základní školy mohou své žádosti o podporu podávat až do 30. 6. 2017. Obdobnou výzvu s alokací 1 miliardy korun jsme na konci minulého roku vyhlásili také pro střední a vyšší odborné školy,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Díky výzvě určené pro fázované projekty pokračují ve fyzické realizaci projekty Udržitelná energetika (SUSEN) se zaměřením na jadernou energetiku a ELI: EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE s jedním z nejintenzivnějších laserových zařízení na světě, které byly v předchozím programovém období podpořeny z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dotace z OP VVV podporují i další vědeckovýzkumné projekty, konkrétně např. excelentní výzkumné týmy, strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni nebo tzv. Smart Akcelerátor, usilující o rozvoj inovačního prostředí v jednotlivých krajích. Přes 200 v současnosti realizovaných projektů OP VVV se orientuje na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Více než 1000 projektů se aktuálně nachází v procesu hodnocení.

Graf č. 1: Stav OP VVV ke dni 2. 1. 2017

5172

Zdroj dat: MS2014+

K vyhlášeným výzvám bylo zorganizováno po celé České republice téměř 80 seminářů pro žadatele, jejichž cílem bylo seznámit účastníky s věcným záměrem výzev a předat veškeré informace potřebné pro úspěšné zpracování žádostí o podporu. MŠMT pořádalo rovněž 15 seminářů pro příjemce, které účastníky seznámily s důležitými praktickými informacemi, které jsou nezbytné po kvalitní administraci projektů. Mezi tématy bylo zahrnuto mimo jiné i věcné a finanční vykazování realizace projektu, práce v systému ISKP14+ nebo postupy při zadávání veřejných zakázek. Zástupci MŠMT poskytovali praktické informace o OP VVV také na několika zajímavých veletrzích a konferencích jako Gaudeamus, Schola Pragensis nebo Konference Řízení školy. Důležitým zdrojem informací pro oprávněné žadatele ve výzvách OP VVV byl rovněž čtvrtletní Newsletter OP VVV a celkem 11 letáků, shrnujících základní údaje o jednotlivých vyhlášených výzvách.

Během uplynulého roku byla spuštěna mediální kampaň OP VVV. V období od dubna do června 2016 vycházela v Deníku ČR, Právu a Učitelských novinách tištěná inzerce, na kterou v listopadu 2016 navázaly reklamní spoty, vysílané na televizních stanicích ČT1, Nova a Prima. Celkem šest spotů, zaměřených na učitelskou profesi, klíčové oblasti OP VVV a konkrétní priority podpory z OP VVV, bude možné na televizních obrazovkách sledovat až do konce roku 2018. Společným znakem celé mediální kampaně je autenticita, proto ve spotech neúčinkují žádní herci, ale autentičtí pedagogové, žáci a vědci a natáčení probíhá ve skutečném prostředí škol, univerzit a výzkumných center (Letáky, Newslettery OP VVV a další informace o mediální kampani nebo veletrzích naleznete na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/informacni-materialy-publicita).

V roce 2016 celkem 25krát zasedaly přezkumné komise, které posuzovaly připomínky žadatelů podané v procesu schvalování projektů. Uskutečnila se čtyři zasedání Monitorovacího výboru OP VVV. Členové monitorovacího výboru se setkali 5. 2. 2016, 27. 4. 2016, 15. 6. 2016, 22. a 23. 9. 2016 a projednali strategická témata jako například výběrová a hodnoticí kritéria výzev, činnost Plánovací komise programu, Strategický realizační plán, Roční komunikační plán, Charty individuálních systémových projektů nebo audit designace.

Audit designace byl v minulém roce klíčovým milníkem, kterého operační program k 10. 8. 2016 úspěšně dosáhl. Při tomto auditu Auditní orgán Ministerstva financí prověřoval správné nastavení řídicího a kontrolního systému operačního programu a dodržování designačních kritérií a jeho výsledek byl proto zásadním předpokladem pro certifikaci výdajů a jejich refundaci Evropskou komisí.

Mimořádně důležitým tématem druhé poloviny roku 2016 byl rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a podpora regionálního školství, kterému se věnuje prioritní osa 3 OP VVV. Kromě 13 výzev, vyhlášených pro tuto oblast, se tímto směrem zaměřila i výroční konference Vize a cíle OP VVV v oblasti regionálního školství, která se konala 22. listopadu 2016 v Praze.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se tak v uplynulém roce zařadil mezi stabilní operační programy. Při pohledu na přehled výzev aktuálních k 1. 1. 2017 měl OP VVV nejvyšší počet zaregistrovaných žádostí o podporu a zároveň největší finanční objem v zaregistrovaných žádostech
o podporu (http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani).

Graf č. 2: Srovnání alokace vyhlášené ve výzvách jednotlivých operačních programů a finančního objemu zaregistrovaných žádostí o podporu k 1. 1. 2017

5173

Zdroj dat: http://www.dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani

V roce 2017 plánuje MŠMT z OP VVV vyhlásit dalších 12 výzev pro předkládání žádostí o podporu, které budou zaměřeny na výzkum, vývoj, vysoké i regionální školství.

 

Kontaktní údaje:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů - Odbor řízení OP

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:

http://opvvv.msmt.cz; www.msmt.cz

E-mail:

opvvv@msmt.cz
Facebookový profil:

https://www.facebook.com/opvvv/

 

Leták k tiskové zprávě - Pokrok v realizaci OP VVV za rok 2016 - zveřejněno dne 6. 1. 2017