ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ve třetí vlně šablon jsou pro MŠ a ZŠ připravené 3 miliardy Kč

Praha, 6. dubna 2020 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy znovu podpoří z fondů EU mateřské a základní školy v celé republice. Finanční podporu v celkovém objemu 3 miliardy Kč jim umožní získat právě vyhlášená výzva Šablony III. V předchozích dvou vlnách tzv. šablon podpořil Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání regionální školství více než 9,5 miliardy Kč.

Úspěšní žadatelé budou moci i nadále z evropských peněz financovat například školní asistenty, psychology, speciální pedagogy, sociální pedagogy nebo kariérové poradce. Větší důraz bude kladen na projektovou výuku, kdy nově bude každá škola povinně pořádat projektový den (zaměřený na polytechniku, přírodovědu, logické myšlení, kreativitu, podnikavost nebo kariérové poradenství). Novinkou v oblasti zvyšování kvalifikace pedagogů je možnost vyjet na zahraniční stáž se zaměřením na sdílení příkladů dobré praxe – samozřejmě až skončí mimořádná opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.

Jako v předešlých letech je stanoven algoritmus výpočtu maximální podpory: 200 000 Kč za subjekt a  1 500 Kč na dítě/žáka. Projekty v délce 12 až 24 měsíců je možné realizovat od 1. srpna 2020, nejdříve však po ukončení realizace projektu v II. vlně šablon (pokud škola takový projekt realizuje). Z důvodu současné mimořádné situace však Řídicí orgán OP VVV připouští prodloužení realizace projektů v II. vlně šablon, díky čemuž může dojít k částečné souběžné realizaci, avšak za podmínky, že nebudou v projektech II. a III. vlny šablon souběžně realizovány stejné aktivity. Podrobnosti k realizaci šablon v době mimořádných opatření najdete zde.

V první vlně šablon pro MŠ a ZŠ dosáhl objem předložených žádostí o podporu téměř 3,5 miliardy Kč a podporu získalo celkem 5 111 škol, tedy tři čtvrtiny všech škol v České republice. Ve druhé vlně, v rámci které mohly žádat také ZUŠ, školní družiny a střediska volného času, bylo podpořeno 6 350 projektů v celkové hodnotě 6,1 miliardy Kč.

Zájemci o podporu z výzvy Šablony III mohou předkládat své žádosti v termínu od 31. března 2020 do vyčerpání alokace, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00. Podmínkou možnosti čerpání finančních prostředků je vyplnění online dotazníku, který pomůže žadatelům při výběru šablon. Žadatelé a příjemci se se svými dotazy mohou obracet na konzultační linku na čísle +420 234 814 777 nebo na e-mailovou adresu dotazyZP@msmt.cz.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:

https://www.facebook.com/opvvv/

Instagram:

https://www.instagram.com/op_vvv/