ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vysoké školy dostanou z OP VVV až 15 miliard korun

Praha, 28. dubna – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokončilo hodnocení tzv. čtyřvýzvy pro vysoké školy financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z více než 300 předložených žádostí o podporu bylo 239 úspěšných. Vysoké školy tak dostanou finanční prostředky v celkové výši téměř 15 miliard korun.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začátkem února loňského roku vyhlásilo čtyři výzvy zaměřené na posílení kapacit pro kvalitní výzkum a rozvoj vysokých škol včetně podpory lidských zdrojů pro výzkum a vývoj. Celkový objem finančních prostředků přesáhl 17 miliard korun. Jednalo se tak o vůbec největší výzvu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), která zahrnovala jak „měkké aktivity“ vysokých škol zacílené na zvyšování kvality, konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, tak s nimi spojené investice. Tato tzv. čtyřvýzva zároveň přispěje k implementaci novely zákona o vysokých školách.

„Čtyřvýzva znamená pro vysoké školy jedinečnou příležitost, která se v tomto objemu již nebude opakovat. Z OP VVV bude na 239 projektů vysokých škol napříč různými obory rozděleno téměř 15 miliard korun. Podpoříme širokou škálu projektů, od technicky zaměřených po humanitní a umělecké,“ doplnil Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Shrnutí základních údajů tzv. čtyřvýzvy pro vysoké školy

Název výzvy

Alokace výzvy v Kč

Termín pro podávání žádostí o podporu

ESF výzva pro vysoké školy

3,5 mld.

5. 2. 2016 – 30. 8. 2016

ERDF výzva pro vysoké školy

10 mld.

5. 2. 2016 – 31. 8. 2016

Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

3,5 mld.

5. 2. 2016 – 1. 9. 2016

Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

550 mil.

5. 2. 2016 – 2. 9. 2016

 

Projekty financované z ESF výzvy pro vysoké školy přispějí ke zkvalitnění a přizpůsobení vzdělávacích aktivit tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám trhu práce. Napomohou snížit neúspěšnost studentů a naopak navýšit počet vysokoškolských studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a etnických menšin. Tyto aktivity bude doprovázet investiční podpora z ERDF výzvy pro vysoké školy, která rovněž umožňuje navázat na projekty z předchozího programového období. Financováno bude například dobudování nebo vybudování nové infrastruktury, dále prostory pro praktickou výuku, přístrojové a materiálové vybavení pro výuku, modernizace učeben, hardwarového i softwarového vybavení nebo odstraňování bariér v přístupu ke studiu.

Projekty financované z výzvy Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace a z výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů vychází ze strategií vysokých škol a RIS3 strategie. Prostřednictvím zatraktivnění zázemí pro výzkum a vývoj ve výuce (například přestavbou, rozšířením prostor nebo nákupem laboratorního zařízení) budou podpořeny doktorské studijní programy. Zároveň budou podpořeny lidské zdroje pro výzkum a vývoj, a to díky tomu, že budou vytvářeny a rozvíjeny výzkumně zaměřené studijní programy, které mohou být připravovány ve spolupráci se zahraničními odborníky nebo odborníky z praxe. Za tímto účelem se také výzkumní a akademičtí pracovníci mohou účastnit zahraničních stáží.

Konkrétní přínosy čtyřvýzvy pro některé významné české univerzity

Univerzita Karlova (UK) investuje největší část finančních prostředků do svých lékařských fakult. Například inovuje výuku biofyziky, zrekonstruuje a vybaví prostory pro výuku preklinických oborů a podpoří oblast výzkumu prevence a léčby závislostního chování nebo oblast plastické chirurgie a popáleninové medicíny. Významnou investicí bude také dobudování Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. "Jsem rád, že Univerzita Karlova dostála své pověsti a stala se nejúspěšnější vysokou školou v této výzvě. Díky podpoře z OP VVV budeme zvyšovat kvalitu studijních programů i uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce," doplnil prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy. 

V rámci největšího projektu Masarykovy univerzity (MU) bude vybudováno komplexní simulační centrum SIMU pro budoucí lékaře (Lékařská fakulta MU) a podpořeno bude také dalších 6 fakult. MU se zaměří na technologické podmínky inkluzivního vzdělávání, na doktorské studijní programy regionální ekonomie, chemie, fyziky, vědy o umění a na bioanalytické technologie.

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) zmodernizuje výzkumné infrastruktury pro potřeby doktorského studia fyziky, chemie a biochemie na Přírodovědecké fakultě a IT infrastrukturu. Dále bude možné díky prostředkům financovat kromě oborů, jako jsou toxikologie nebo bioinformatika a výpočetní biologie, také humanitní obory. UP podpoří například sociologii, migrační studia, kulturní antropologii či religionistiku.

Vysoké učení technické v Brně (VUT) největší část finanční podpory investuje do moderního a otevřeného studia techniky. Zaměří se například na biomedicínské technologie, bioinformatiku, sportovní technologie, informační bezpečnost nebo na vzdělávání excelentních chemiků.

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) zmodernizuje laboratoře pro špičkové bakalářské a magisterské obory, vybuduje infrastrukturu pro biomedicínské inženýrství a pro doktorské studijní programy na Fakultě elektrotechnické a Fakultě stavební. Podpořeno bude široké spektrum programů a oborů, například kvantová technologie, bezpečnost a zabezpečení jaderných zařízení, architektura a stavitelství, technologie pro udržitelný rozvoj a aktivní život seniorů a handicapovaných osob, zdravotní laborant nebo fyzioterapeut.

Více informací o jednotlivých výzvách naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce operačních programů     

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Internetové stránky:
http://opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz

E-mail:opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/