ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vysoké školy mohou z OP VVV žádat o 2,5 miliardy korun

Praha, 28. listopadu 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dvě výzvy navazující na úspěchy tzv. čtyřvýzvy. Vysoké školy mají opět možnost realizovat jak „měkké aktivity“ zaměřené například na zavádění praxe do studijních programů, tak s nimi spojené investice. Z evropských fondů je v ESF výzvě pro vysoké školy II a ERDF výzvě pro vysoké školy II tentokrát připraveno celkem 2,5 miliardy korun.

Mezi cíle ESF výzvy pro vysoké školy II patří podpora vysokých škol, které chtějí zvýšit kvalitu a profilaci vzdělávacích aktivit a zavádět praxi do studijních programů. V rámci projektových aktivit mohou vysoké školy například zvyšovat počet předmětů vyučovaných v cizím jazyce nebo podporovat distanční vzdělávání. Soustředit se mohou také na zavádění praxe do bakalářských a magisterských studijních programů a zapojení odborníků z praxe nebo ze zahraničí do tvorby či rozvoje studijních programů. Podporován je i rozvoj mezinárodní spolupráce a výjezdy studentů a pracovníků vysokých škol do zahraničí.

Dalším cílem výzvy je také podpora vysokých škol, které se zaměří na minimalizaci studijních neúspěchů studentů a zvyšování účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání. Toho může být dosaženo prostřednictvím lépe dostupných poradenských a asistenčních služeb, které pomohou studentům s motivací ke studiu, poradí v oblasti kariéry, zajistí vyrovnávací kurzy nebo kvalitnější a dostupnější studijní materiály. Vysoké školy mohou také využít podporu pro zlepšení podmínek pro usnadnění přechodu studentů ze středních na vysoké školy.

ERDF výzva pro vysoké školy II umožní vysokým školám financovat doplňkové investice do infrastruktury a investičně náročného vybavení, a to v návaznosti na aktivity komplementární ESF výzvy pro vysoké školy II. Vysoké školy například mohou modernizovat učebny, laboratoře, přístrojové, materiálové, softwarové a hardwarové vybavení pro výuku, rekonstruovat prostory pro studijní programy zaměřené na praxi nebo odstraňovat bariéry v přístupu ke studiu a reflektovat potřeby studentů se specifickými potřebami. Pořídit mohou také elektronické informační zdroje, které budou sloužit pro výuku, ale také přímo studentům.

„Pro vysoké školy jsou prostřednictvím těchto dvou výzev z evropských fondů připraveny další 2,5 miliardy korun. Podobně jako v takzvané čtyřvýzvě mohou realizovat měkké aktivity i s nimi spojené investice,“ shrnuje náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

Žádosti o podporu z ESF výzvy pro vysoké školy II, na kterou je alokována 1 miliarda korun, a z ERDF výzvy pro vysoké školy II, kde je připraveno celkem 1,5 miliardy korun, budou přijímány od 28. listopadu 2018 do 29. března 2019. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Kontaktní údaje

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Kontaktní adresa:

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

Doručovací adresa:

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

 

Internetové stránky:
opvvv.msmt.cz

www.msmt.cz 

E-mail: opvvv@msmt.cz

Facebookový profil:
https://www.facebook.com/opvvv/