ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

FAQ ke školením

Organizační/technické dotazy:

Jaká bude organizace a podmínky specifického testu?

Specifický test bude probíhat online formou. Podrobné instrukce k vyplnění testu budou součástí pozvánky na test. Z tohoto důvodu zde uvádíme pouze základní stručné shrnutí: test složen z uzavřených otázek, výběr jedné správné odpovědi, test nebude v rámci termínu časově omezen, tzn. lze se k němu vracet, musí být však splněn do stanoveného termínu. Pro každou prioritní osu bude připraven 1 samostatný test ve více variantách. Hodnotitelé, kteří chtějí hodnotit ve více prioritních osách, musí absolvovat test pro každou prioritní osu - příklad: hodnotitel, který bude hodnotit v PO 1, 2 a 3, musí absolvovat tři testy. Informace o splnění testu bude každému hodnotiteli zaslána elektronicky po ukončení termínu vyplňování testu, jakmile pracovníci Řídicího orgánu test vyhodnotí

Budou hodnotitelé vypracovávat v rámci výběrového řízení vzorové hodnocení projektu?

V aktuálně probíhajícím výběrovém řízení (VŘ na české hodnotitele č. 1 a 2) není zpracování hodnocení vzorového projektu podmínkou. Hodnotitelé mohou být osloveni se žádostí o zpracování hodnocení vzorového projektu až v rámci konkrétní výzvy. Zpracování hodnocení vzorového projektu nicméně nebude mít jakýkoliv vliv na status jednotlivých hodnotitelů (např. odebrání role hodnotitele, snížený rating apod.). Cílem zpracování hodnocení vzorového projektu je poskytnout hodnotitelům zpětnou vazbu ze způsobu zpracování jejich hodnocení a zajistit tak co nejkvalitnější průběh procesu hodnocení u reálných projektů.   

Bude možné někde stáhnout prezentace ze školení?

Prezentace ve formě pdf. budou každému účastníkovi školení zaslány emailem. Prezentace ve formátu videí naleznete v seznamu videí na kanálu YouTube, profil: ŘO MŠMT OP VVV Hodnotitelé školení: https://www.youtube.com/channel/UCGXUZRp91morTJbiusxdo4g

Bude k dispozici příručka pro hodnotitele s doporučeními pro sledování naplnění jednotlivých kritérií pro udělováním bodů?

Ano, Příručka pro hodnotitele bude zaslána elektronicky a to všem hodnotitelům, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení. Zároveň bude Příručka pro hodnotitele zveřejněna na webových stránkách MŠMT (OP VVV). Při hodnocení projektů v konkrétní výzvě budou mít všichni hodnotitelé k dispozici nejen tuto příručku, ale i speciální přílohu (zpravidla příloha výzvy č. 2 Hodnoticí kritéria), ve které jsou podrobně pravidla pro rozdělování bodů popsána.

Bude probíhat náhradní termín on-line školení?

Ano, náhradní termín školení bude uskutečněn na začátku října (předběžný termín 8. 10.). Všichni hodnotitelé, kteří se nám již předem omlouvali z řádného termínu školení, byli o náhradním termínu školení informování emailem. Pokud byste měli zájem o účast na náhradním školení a email Vám nedorazil, kontaktujte nás prosím na adrese: evaluation@msmt.cz.

Je možné doplnit profil hodnotitele průběžně? Např. v případě změny údaje nebo doplnění chybějícího údaje?

Ano, změna údajů v profilu hodnotitele v MS2014+ je možná, ale jen u některých údajů. Hodnotitelé by měli průběžně aktualizovat své osobní údaje, např. informace o svém zaměstnání, vzdělání apod. Před provedenou úpravou je nicméně nezbytně nutné, aby každý hodnotitel, který chce změnu učinit, o provedení chystané změny informoval ŘO OP VVV prostřednictvím interní depeše (na adresu OPVVV_Hodnotitel_metodicka podpora). Hodnotitelé nesmí po odevzdání registrace zasahovat do stromu odborností, tento strom spravují výhradně pracovníci Řídicího orgánu OP VVV.

Bude chodit upozornění na možnost hodnocení projektů mailem nebo je nutné sledovat MS2014+ ohledně depeší?

 Řídicí orgán OP VVV bude pro komunikaci v rámci procesu hodnocení komunikovat s hodnotiteli prostřednictvím interních depeší. Pro zasílání oznámení o nové interní depeši na Váš email/sms je možné v MS2014+ nastavit automatické notifikace. Postup pro nastavení notifikací v MS2014+ byl předmětem školení ((video) prezentace č. 07 - Závěrečné informace, základní nastavení v MS 2014+). Nastavení notifikací hodnotitelům velmi doporučujeme, depešemi budou zasílány nominace k hodnocení projektů, na jejichž vyjádření bude mít hodnotitel pouze několik dní a propadnutí termínu nominace bude považováno za její odmítnutí.

V MS2014+ mi dlouhodobě nelze zadat email k notifikaci. Okno je šedé a čeká se na načtení stránky. U SMS se to neděje. Co s tím?

V případě jakýchkoli technických problémů v systému se, prosím, obracejte prostřednictvím interní depeše přímo na technickou podporu (na adresu OPVVV_Hodnotitel_Technická podpora).

Bylo by vhodné, kdyby v MS2014+ bylo kontextově u jednotlivých kolonek formuláře hodnocení stručně uváděno, jaké informace by v nich neměly chybět.

Struktura hodnoticí tabulky v systému je v gesci MMR. Doporučení předáme k případnému řešení.

Kdy budou školení k již vyhlášeným výzvám?

Specifická školení k jednotlivým výzvám budou vždy v dostatečném předstihu před zahájením věcného hodnocení. První školení pro externí hodnotitele ke konkrétním výzvám předpokládáme již na konci října.

Bude speciální školení i na CBA?

U výzev, u kterých bude stanovena analýza nákladů a přínosů (CBA) jako součást věcného hodnocení, bude školení na toto téma vždy součástí specifického školení k dané výzvě.

Budou školení k jednotlivým výzvám opět on-line?

V tuto chvíli spíše počítáme s prezenční formou školení k jednotlivým výzvám. O tom, jakou formou proběhne školení na výzvy, bude rozhodovat ŘO OP VVV individuálně u každé výzvy.

Jak mám postupovat, když dostanu zprávu přes IS MS2014+, znění zprávy nerozumím a nefunguje odeslání zprávy tomu, kdo mi ji poslal? Existuje nějaká obecná adresa, kam lze dotaz poslat?

Interní depeše jsou momentálně plně funkční, hodnotitelé by měli využívat help adresy v IS (jsou uvedeny i v prezentaci). Jestliže nebudete moci depeši odeslat, můžete využít adresu evaluation@msmt.cz

 

Dotazy k výkonu práce hodnotitelů:

Jaká je výše odměny za hodnocení?

Výše odměny je vždy upravena v rámci smluvního vztahu mezi vyhlašovatelem výzvy a hodnotitelem/arbitrem/členem HK/VK. Smluvní vztah je uzavřen na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Výše odměny je stanovena ve výši 500,-Kč/hod. Pro hodnocení projektů bude vždy v rámci každé výzvy stanovena časová dotace na základě předem stanovených kritérií (náročnost hodnocení, počet hodnoticích kritérií, rozsah projektů apod.).

Budou hrazeny cestovní náklady při účasti na komisích a ubytování při vícedenní účasti na hodnocení?

Ano, cestovní náhrady (cestovné, ubytování, stravné) budou jednotlivým účastníkům hodnoticích/výběrových komisí, kteří nejsou z hl. města Prahy, vypláceny, avšak pouze v případě 2 či vícedenních akcí. Hodnotitelům budou náklady propláceny prostřednictvím řádně vyplněných cestovních výkazů. 

Kdy nejdříve budu potřebovat certifikát FO nepodnikající?

Uvedenou problematiku v tuto chvíli řešíme, budeme Vás informovat.

Počítá se se školením hodnotitelů ze strany dlouhodobých zkušených domácích i zahraničních hodnotitelů?

O této variantě zatím neuvažujeme, školení hodnotitelů povedou pracovníci Řídicího orgánu OP VVV.

Jakým způsobem je dokládáno, že hodnotitel není ve střetu zájmů?

Střet zájmu je kontrolován systémem dle IČO zaměstnavatele za 3 roky zpětně, dále při podpisu smlouvy a také při příjmu projektu k hodnocení.

Bude možnost odmítnout hodnocení z důvodu předpokladu střetu zájmu?

Odmítnutí hodnocení z důvodu střetu zájmů je možno již při zaslání nominace v MS2014+, kde je kontrola střetu zájmů také uvedena.

Každý hodnotitel/arbitr, u něhož hrozí střet zájmů, musí oznámit tuto skutečnost včetně zdůvodnění pověřenému pracovníkovi ŘO OP VVV a okamžitě vystoupit z procesu hodnocení/arbitráže příslušné žádosti, tj. odmítnout převzetí žádost k hodnocení/arbitráži.

 Zjistí-li člen HK/VK OP VVV spojení nebo vazbu k některému z předložených/projednávaných projektů, která by mohla ovlivnit jeho nestrannost při posuzování projektu, informuje o této skutečnosti včetně zdůvodnění předsedu/sekretariát před zahájením jednání. Člen HK/VK, který je ve střetu zájmu, se neúčastní projednávání daného projektu, tzn., že na dobu projednávání opustí jednací místnost, příp. odmítne účast na zasedání HK.

Může hodnotitel OP VVV působit i jako zpracovatel projektů pro projekty OP VVV nebo jiné OP?

Ano, ale pokud bude hodnotitel předkladatelem/zpracovatelem projektu v dané výzvě, nesmí v této výzvě hodnotit. Je-li hodnotitel např. zaměstnancem předkladatele v dané výzvě, ale není spojen s projektem, hodnotit v dané výzvě může, ale nikoliv projekt svého zaměstnavatele, zde by došlo k podjatosti hodnotitele.

Byla-li jsem v minulém období také arbitrem, co musím nyní splnit nebo uvést, abych jím mohla být i v tomto období?

Arbitři budou vybírání z řad hodnotitelů v MS2014+. Arbitr by měl mít širší odborný profil a splňovat podmínku na dobu praxe (cca 10 let v oboru). Nominaci na pozici arbitra navrhne na základě informací uvedených hodnotitelem v MS2014+ věcný garant, tedy pracovník Řídicího orgánu OP VVV, následně bude na každém hodnotiteli, zda se bude chtít arbitrem stát nebo nikoliv. Sami hodnotitelé se na pozici arbitrů tedy nenominují.

Od kterého měsíce cca bude probíhat hodnocení?

První hodnocení projektů orientačně předpokládáme v 2. polovině listopadu 2015.

 Jak dlouhý časový úsek je předpokládán pro nastudování podkladů k jednání výběrové komise?

Členům výběrové komise jsou podklady poskytnuty nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním výběrové komise.

Jaká bude lhůta k hodnocení projektu?

Předpokládaná lhůta pro hodnocení bude max. 10 PD, lhůta bude upřesněna v rámci každé výzvy dle náročnosti hodnocení.

Jak mám odhadnout počet projektů, které zvládnu v určitém období hodnotit, když dopředu není znám jejich rozsah?

Časová náročnost hodnocení bude vždy stanovena pro každou výzvu.

Co se stane, když hodnotitel hodnocení všech nestihne?

V případě neplnění lhůt se hodnotitel vystavuje riziku možného snížení jeho ratingu, které může vést i k vyřazení hodnotitele z databáze hodnotitelů. Nedodržení termínu může také znamenat porušení smluvních podmínek a důsledků z toho plynoucích.

Kde bude k dispozici databáze hodnotitelů a rating jednotlivých hodnotitelů?

Všichni hodnotitelé jsou vedení v MS2014+, žádná samostatná „databáze hodnotitelů“ mimo MS vedena není. V MS2014+ bude k dispozici také rating jednotlivých hodnotitelů.

Jak postupovat, jestliže celkové slovní hodnocení projektu překračuje předepsaný počet znaků? 

Hodnocení je potřeba zredukovat tak, aby maximální počet znaků nebyl překročen.

Jak je definována podjatost hodnotitelů/členů Hodnoticí komise?

Je-li na jednání Hodnoticí/Výběrové komise projednáván projekt, jehož předkladatelem je zaměstnavatel člena HK/VK či tento člen identifikuje jakoukoli jinou možnou vazbu na projekt či jeho předkladatele/partnera/cílovou skupinu, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit předsedovi/Sekretariátu HK/VK a následně se projednávání daného projektu neúčastní (opustí místnost).

Ohledně nestrannosti: bere se aktuální stav realizačního týmu, nebo i z hlediska budoucnosti? Tj. je tím zamezeno se stát členem realizačního týmu v případě následné změny, když jsem byl hodnotitelem v dané výzvě?

V případě, že v době přijetí projektu k hodnocení již víte, že budete členem jeho realizačního týmu, pak byste měl posoudit svůj vztah k projektu jako podjatý a hodnocení projektu odmítnout. Pokud se ale možnost zapojení do projektu vyskytne někdy v budoucnu, nezabraňuje vám skutečnost, že jste projekt hodnotil, do něj vstoupit.

Ovlivní počet hodnocených projektů rating hodnotitele?

Kvalita hodnocení je posuzována u každého hodnocení, výsledný rating je pak průměrem z těchto dílčích hodnocení.

 

Dotazy k procesu hodnocení (věcné)

V případě, že je byť jen u jednoho hodnoticího kritéria zvoleno nedoporučení projektu k financování, je nutné podrobně uvádět hodnocení i k ostatním kritériím, nebo je možné ostatní kritéria hodnotit už jen stručně?

 Hodnoticí tabulka je k dispozici žadateli v plném rozsahu, i v případě negativního hodnocení (vyřazení projektu) je potřeba ohodnotit všechna kritéria. Navíc, projekt je hodnocen 2 hodnotiteli. V případě jejich neshody budou obě hodnocení poskytnuta jako podklad pro hodnocení arbitra.

Bude mít žadatel možnost se proti hodnocení odvolat?

Ano, a to formou žádosti o přezkum dané části procesu schvalování projektu.

V návaznosti na minulé období OP VK: musí se Arbitr vejít do celkového bodového intervalu dvou předchozích hodnotitelů nebo i v každém hodnotícím kritériu?  

Oproti předchozímu období dochází v případě hodnocení arbitra ke změně. Arbitr se musí vejít do bodového rozpětí i v jednotlivých kritériích.

Bude třeba uvádět v závěrečném hodnocení všechny navržené úpravy rozpočtu nebo bude možné jen odkázat na podrobné hodnocení v rámci subkritéria rozpočet?

Návrhy na krácení uvedete u příslušného hodnoticího kritéria, v celkovém komentáři pak pouze souhrn a celkové zhodnocení kladných a záporných stránek projektu.

Budou mít hodnotitelé k dispozici informace o předchozích projektech žadatele, aby bylo možno se vyhnout v rámci hodnocení překryvu anebo duplicitám?

Nebudou, v případě možných překryvů v rámci výzvy toto bude ošetřeno v průběhu jednání VK/HK.

Pro překrývání aktivit jsou posuzovány jen projekty ve VVV, nebo se zohledňují i aktivity v projektech ukončených v OP VK?

V rámci školení hodnotitelů na příslušnou výzvu bude i toto kritérium (pokud bude součástí výzvy) podrobně vysvětleno včetně kontextu, ve kterém je potřeba na toto kritérium nahlížet. Obecně lze říci, že duplicita se neváže tolik k aktivitám, jako k výstupům. Žadatelé by neměli žádat o podporu na stejné výstupy, které již financovali v OP VVV nebo předchozím programovém období.

Bude  i v OP VVV (jako v OP VK) platit pravidlo při hodnocení projektů, že v některých případech hodnocení (např. 40 a 68 b.), arbitr 64 b., tedy 2 negativní a 1 pozitivní, projekt postoupí do další fáze hodnocení?

V takových případech bude rozhodnutí na arbitrovi.

 

Dotazy k procesu hodnocení (finanční)

Co je to Přímá podpora?

Přímá podpora zahrnuje výdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu, jedná se tedy o výdaje spojené se zapojením cílové skupiny do projektových aktivit. Konkrétně je možné proplatit mzdové příspěvky, cestovné, ubytování a stravné cílové skupiny a doprovodné aktivity související se zapojením cílové skupiny v projektu.

Je české cestovné na jednání a networking opět nezpůsobilé v přímých nákladech?

Tuzemské cestovné realizačního týmu spadá vždy do nepřímých nákladů.

Hodnocení již nebude probíhat stejně jako v minulých letech, a to tak, že základní parametry rozpočtu kontroluje MSMT a hodnotitelé se soustředí na to, zda plánovaný rozpočet odpovídá předpokládaným přínosům?

Oproti předchozím programovým obdobím budou hodnotitelé posuzovat celý rozpočet. Pracovníci MŠMT budou k dispozici pouze jako poradci a schvalovatelé hodnocení.

Jak hodnotitel ověří, že je výdaj řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný?

Jedná se o základní hledisko způsobilosti výdajů. Kontrolováno bude v rámci administrativní kontroly projektu.

Můžete prosím uvést příklad servisní činnosti, kterou lze zahrnout do nepřímých nákladů? Je to například úklid?

Jedná se např. o servis počítačů či tiskáren pořízených z nepřímých nákladů projektu (např. pro administrativní tým projektu). Obecně lze říci, že se jedná o jakoukoliv činnost, která není přímo spojena s jednotlivými klíčovými aktivitami projektu, ale s řízením/administrací projektu jako takového.

Jakým způsobem budeme posuzovat přiměřenost nastavení cen pořizovaného vybavení?

MŠMT v současné době připravuje dokument - Doporučené ceny vybavení, který by měl být zveřejněn na webových stránkách MŠMT začátkem října 2015.

Patří audit projektu do nepřímých nákladů?

Provedení auditu bude povinné pouze u projektů, kterým tuto povinnost uloží výzva. Jeho zařazení do příslušné kapitoly rozpočtu bude stanoveno výzvou.

Bude k dispozici opět tabulka s přiměřenými náklady na mzdy pro určité pozice? Bude stanovena max. výše mzdových nákladů na členy týmu?

Dokument k limitům mezd a platů je již nyní vyvěšen na webu MŠMT. V dokumentu jsou popsány 4 způsoby/metody stanovení mezd. To, jakou metodu mají žadatelé a zároveň i hodnotitelé využít, bude vždy popsána v každé výzvě.

Můžete prosím objasnit položku rozpočtu Věcný příspěvek?

Za věcný příspěvek je pro účely úpravy způsobilosti považováno poskytnutí stavebních prací, zboží, služeb, pozemků, staveb a neplacené dobrovolné práce, u kterých nebyla provedená platba doložená fakturami nebo účetními doklady ekvivalentní důkazní hodnoty.

Pro účely doložení způsobilých výdajů je nutné prokázat jak vlastnictví, tak hodnotu tohoto věcného příspěvku.

Podle čeho se bude posuzovat schopnost žadatele spolufinancovat projekt?

Žadatel popíše způsob zajištění spolufinancování v Žádosti o podporu. Zdrojem informací o ekonomické situaci subjektu bude pro hodnotitele Přehled zdrojů financování a CBA (FA).

Bližší informace k hodnocení spolufinancování projektů budou předmětem specifického školení na příslušné výzvy.

Podle jaké metodiky bude prováděno hodnocení analýzy rizik?

Využití analýzy rizik bude definováno výzvou. Hodnotitelé provádí analýzu rizik podle předem stanovených kritérií v MS2014+. V případě jejího využití, budou hodnotitelé proškoleni v rámci specifického školení k dané výzvě.

 

Dotazy k CBA

V současné chvíli zpracováváme k problematice CBA podrobnější podklady. Do podkladů zahrneme i odpovědi na všechny otázky, které byly položeny během školení hodnotitelů.

Je předběžně známo, u kterých výzev se předpokládá analýza rizik?

V tuto chvíli tuto informaci nemáme. V případě, že bude analýza rizik součástí hodnocení, budou hodnotitelé proškolení na specifickém školení k výzvě.

Bude u jednotlivých výzev stanovena také minimální výše rozpočtu projektu, a když v důsledku krácení klesne rozpočet projektu pod tuto hranici, bude vyřazen z hodnocení?  

Ano, toto bude obdobné např. jako v rámci OP VK. Pokud po krácení rozpočtu klesne minimální částka pod minimální hranici stanovenou výzvou, bude projekt vyřazen.

 

Dotazy k věcnému zaměření OP VVV a prioritních os

Bude možné uvést zásadní odlišnosti v hodnocení proti předchozímu období?

Problematika je velmi rozsáhlá. Na případné rozdíly budete upozornění v rámci specifického školení k výzvě.

Bude prostor podporovat výuku jazyků, např. zavádění CLIL, zapojení lektorů, apod.?

S podporou výuky cizích jazyků počítáme, např. zmiňovanou metodou CLIL.

PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Účastníci celoživotního vzdělávání mohou být i nepedagogové např. pracovníci  odborů krajských úřadů či soukromí podnikatelé, kteří budou využívat nové poznatky výzkumu?

Cílovou skupinou v rámci PO2 (IP1) jsou i pracovníci veřejné správy v oblasti strategického řízení vysokého školství.

Existuje bližší specifikace návštěvnického centra?

Jedná se o menší vědecká infocentra, kde je možné vidět, čím se dané konkrétní V a V centrum zabývá. To vše za účelem popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. Definice bude upřesněna v dokumentaci ke konkrétním výzvám.

Jak to bude s mobilitou v rámci PO2?

Mobilita studentů i akademických pracovníků bude v rámci PO2 podporována (IP1, SC1), vždy však bude záležet na textu konkrétní výzvy.

Dotaz k PO 2, investiční priorita 1, specifický cíl 3 – celoživotní vzdělávání je prosím zaměřena jen na zvyšování kvalifikace pracovníků VŠ, nebo i samotnou přípravu kurzů CŽV? OP VVV uvádí i nákup a tvorbu pomůcek, samotná příprava kurzů není uvedena.

Příprava kurzů hrazena nebude, pouze nákup a tvorba pomůcek pro CŽV, které povede ke zvýšení kvalifikace akademických a ostatních pracovníků VŠ. Detailní upřesnění bude vždy u konkrétní výzvy.

 

 

Související informace

Platnost

Od 23. září 2015