ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Projekt Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje další podpořený projekt. Tentokrát se můžete blíže seznámit s projektem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená, který byl podpořen ve výzvě ESF pro vysoké školy.

6659

Projekt Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem se soustředí na to, aby univerzita poskytovala KVALITNÍ vzdělávání a produkovala kvalitní absolventy. UJEP se stane univerzitou OTEVŘENOU,   tj. dostupnou i pro studenty se specifickými potřebami, a také univerzitou MODERNÍ s nastavenými systémy hodnocení kvality a strategického řízení.

Podporují se nové moderní metody výuky a rozvoj vybraných polytechnických, pedagogických a zdravotnických studijních programů, posilují se také profesní i pedagogické kompetence akademických pracovníků.                       „Na celouniverzitní úrovni chceme zavést systém monitoringu potřeb trhu práce pro naše absolventy. Zároveň podpoříme podnikavost našich studentů a absolventů a rádi bychom s nimi navázali užší vazby,“ říká rektor univerzity Martin Balej.

„Důležité je naučit studenty jednotlivé postupy, které budou analogicky aplikovatelné na další přístroje, se kterými se mohou ve své praxi nadále setkat. Jde nám také o to, abychom tyto postupy trochu odakademizovali, protože zaměstnavatelé často kritizují, že absolventi nejsou schopni pracovat s dostupnými přístroji. Pokud z ekonomické fakulty vyšleme absolventa, který nikdy nepracoval s žádným účetním systémem, tak z toho zaměstnavatelé nebudou nadšení. Proto se teď snažíme i prostřednictvím finančních prostředků z OP VVV zapracovat tyto konkrétní metody a nástroje do studijního vzdělávacího procesu,“ upřesňuje přínosy projektu pro absolventy rektor univerzity.

Otevřenost univerzity zejména pro studenty se specifickými potřebami zastřeší celouniverzitní poradenské centrum. „Univerzitní poradenské centrum je určené nejen pro studenty, ale také pro zaměstnance, a představuje celou řadu různých aktivit. Bude zde fungovat jak psychologická a pedagogická poradna, tak také kariérní poradna pro studenty, kteří končí své studium. Shromáždí taktéž všechny nabídky pracovních míst, které jsou tady           v kraji k dispozici. Chceme radit studentům s pracovním místem i během jejich studia. Na centrum se mohou obrátit i s psychologicko-pedagogickými nebo jinými problémy.

Předpokládáme, že poradenské centrum bude spolupracovat i s dalšími institucemi, jako jsou Úřad práce, Krajská zdravotní a. s. a jiné. Dokážu si představit, že se v poradenském centru budou konat i modelová výběrová řízení, aby se student a následně absolvent mohl dobře připravit na to, co bude poté na trhu práce následovat. Zároveň se snažíme pomoci i našim pracovníkům. I oni se mohou potýkat například se syndromem vyhoření nebo se dostat do složitých pracovních i životních situací a potřebují pomoci či poradit,“ uzavírá rektor univerzity Martin Balej.