OP JAK - Princip partnerství a kulaté stoly

Příprava Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v gesci MŠMT probíhá v souladu s harmonogramem a jsou do ní zapojeny veškeré relevantní subjekty. Struktura programu reflektuje potřebu řešit jednotlivá prioritní témata MŠMT financovaná ze strukturálních fondů EU v období 2021 – 2027.

Vrcholným orgánem byl ustanoven Přípravný výbor OP JAK. Přípravný výbor OP JAK je vytvořen na principu partnerské spolupráce, zohledňuje zájmy sociálních a odborných partnerů a představuje platformu pro řešení aktuálních témat přípravy budoucího programového období. Členy Přípravného výboru byli jmenováni, mimo zástupců MŠMT, také klíčoví aktéři veřejné politiky doporučení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) či na základě přímých podnětů od dotčených organizací (partnerské resorty, regiony, sociální partneři, zástupci nestátních neziskových organizací, zástupci odborné veřejnosti, zájmových skupin apod.). V čele Přípravného výboru OP JAK stojí předseda, kterým je náměstek pro řízení sekce EU a ESIF. Seznam partnerů zapojených do přípravy OP JAK je uveden níže.

 

Přípravný výbor OP JAK – zastoupené organizace

1.

Asociace krajů ČR

2.

Asociace výzkumných univerzit

3.

Česká konference rektorů

4.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.

5.

Česká rada dětí a mládeže

6.

Česká zemědělská univerzita v Praze

7.

Českomoravská konfederace odborových svazů

8.

Dům zahraniční spolupráce

9.

Magistrát hl. m. Prahy

10.

Ministerstvo dopravy

11.

Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán

12.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

13.

Ministerstvo pro místní rozvoj

14.

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci

15.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

16.

Ministerstvo zdravotnictví

17.

MŠMT - Kancelář ministra

18.

MŠMT - Sekce ekonomická

19.

MŠMT - Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

20.

MŠMT - Sekce vzdělávání, sportu a mládeže

21.

Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s.

22.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

23.

Rada vysokých škol

24.

Sdružení místních samospráv ČR

25.

Senát Parlamentu ČR - Výbor pro záležitosti Evropské unie

26.

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

27.

Svaz měst a obcí ČR

28.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

29.

Technologická agentura ČR

30.

Unie školských asociací ČR – CZESHA

31.

Univerzita Palackého v Olomouci

32.

Úřad vlády ČR - Oddělení Evropských programů a fondů

33.

Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a inovace

34.

Úřad vlády ČR - Sekce pro lidská práva

35.

ITI aglomerace

 

Bližší informace k dosud realizovaným jednáním jsou uvedeny níže:

Příprava Programového dokumentu OP JAK a řešení věcného zaměření intervencí OP JAK byly v průběhu roku 2019 intenzivně diskutovány v rámci tematických pracovních skupin, jejichž struktura koresponduje s prioritami a cíli politiky. Jedná se o Tematickou pracovní skupinu Výzkum a vývoj a Tematickou pracovní skupinu pro Vzdělávání. Členové jednotlivých pracovních skupin jsou nominováni zástupci Přípravného výboru OP JAK a další relevantní externí odborníci a zástupci zájmových skupin.

Princip partnerství bude realizován i v rámci implementace OP JAK. Základním nástrojem pro zapojení relevantních partnerů do implementace, monitorování a evaluací bude Monitorovací výbor. Při jeho sestavování se bude primárně vycházet z členství v Přípravném výboru OP JAK tak, aby se aktéři zapojení do přípravy operačního programu odpovídajícím způsobem podíleli také na jeho provádění. Partneři budou dále zapojováni i do specifických odborných platforem a pracovních skupin souvisejících s implementací (např. platforma pro přípravu výzev).