ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OP JAK - Princip partnerství a kulaté stoly

Příprava Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) v gesci MŠMT probíhá v souladu s harmonogramem a jsou do ní zapojeny veškeré relevantní subjekty. Struktura programu reflektuje potřebu řešit jednotlivá prioritní témata MŠMT financovaná ze strukturálních fondů EU v období 2021 – 2027.

Vrcholným orgánem byl ustanoven Přípravný výbor OP JAK. Přípravný výbor OP JAK je vytvořen na principu partnerské spolupráce, zohledňuje zájmy sociálních a odborných partnerů a představuje platformu pro řešení aktuálních témat přípravy budoucího programového období. Členy Přípravného výboru byli jmenováni, mimo zástupců MŠMT, také klíčoví aktéři veřejné politiky doporučení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) či na základě přímých podnětů od dotčených organizací (partnerské resorty, regiony, sociální partneři, zástupci nestátních neziskových organizací, zástupci odborné veřejnosti, zájmových skupin apod.). V čele Přípravného výboru OP JAK stojí předseda, kterým je náměstek pro řízení sekce EU a ESIF. Seznam partnerů zapojených do přípravy OP JAK je uveden níže.

 

Přípravný výbor OP JAK – zastoupené organizace

1.

Akademie věd ČR

2.

Asociace krajů ČR

3.

Asociace výzkumných univerzit

4.

Česká konference rektorů

5.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, z. s.

6.

Česká rada dětí a mládeže

7.

Česká zemědělská univerzita v Praze

8.

Českomoravská konfederace odborových svazů

9.

Dům zahraniční spolupráce

10.

Magistrát hl. m. Prahy

11.

Ministerstvo dopravy

12.

Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán

13.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

14.

Ministerstvo pro místní rozvoj

15.

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci

16.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

17.

Ministerstvo zdravotnictví

18.

MŠMT - Kancelář ministra

19.

MŠMT - Sekce ekonomická a legislativní

20.

MŠMT - Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

21.

MŠMT - Sekce vzdělávání, sportu a mládeže

22.

Národní síť Místních akčních skupin ČR, z. s.

23.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

24.

Rada vysokých škol

25.

Sdružení místních samospráv ČR

26.

Senát Parlamentu ČR - Výbor pro záležitosti Evropské unie

27.

Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

28.

Svaz měst a obcí ČR

29.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

30.

Technologická agentura ČR

31.

Unie školských asociací ČR – CZESHA

32.

Univerzita Palackého v Olomouci

33.

Úřad vlády ČR - Oddělení Evropských programů a fondů

34.

Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a inovace

35.

Úřad vlády ČR - Sekce pro lidská práva

36.

ITI aglomerace

37.

Vysokošloský odborový svaz

 

Bližší informace k dosud realizovaným jednáním jsou uvedeny níže:

 

Příprava Programového dokumentu OP JAK a řešení věcného zaměření intervencí OP JAK byly v průběhu roku 2019 intenzivně diskutovány v rámci tematických pracovních skupin, jejichž struktura koresponduje s prioritami a cíli politiky. Jedná se o Tematickou pracovní skupinu Výzkum a vývoj a Tematickou pracovní skupinu pro Vzdělávání. Členové jednotlivých pracovních skupin jsou nominováni zástupci Přípravného výboru OP JAK a další relevantní externí odborníci a zástupci zájmových skupin.

Princip partnerství bude realizován i v rámci implementace OP JAK. Základním nástrojem pro zapojení relevantních partnerů do implementace, monitorování a evaluací bude Monitorovací výbor. Při jeho sestavování se bude primárně vycházet z členství v Přípravném výboru OP JAK tak, aby se aktéři zapojení do přípravy operačního programu odpovídajícím způsobem podíleli také na jeho provádění. Partneři budou dále zapojováni i do specifických odborných platforem a pracovních skupin souvisejících s implementací (např. platforma pro přípravu výzev).