ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Třetí jednání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský

V pátek 9. října 2020 se uskutečnilo třetí zasedání Přípravného výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jednání proběhlo distanční formou a jeho hlavním tématem bylo představení indikativního plánu intervencí OP JAK.

Jednání zahájil náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský, který představil aktuální stav přípravy OP JAK a programového období 2021-2027. Dále byly zrekapitulovány kroky MŠMT od posledního jednání Přípravného výboru OP JAK a členové byli informováni o výši předpokládaných alokací ERDF/ESF+ a zaměření dalších evropských zdrojů, tedy Just Transition Fund, Recovery and Resilience Facility a REACT-EU. Zároveň byl představen předpokládaný harmonogram vyjednávání, vč. předložení operačních programů pro programové období 2021-2027 na jednání vlády ČR v průběhu října.

Členové Přípravného výboru OP JAK dále diskutovali o tzv. pražské obálce, míře kofinancování z vlastních zdrojů příjemce či ex-ante financování.

Následně zástupci řídicího orgánu představili indikativní plán intervencí OP JAK směřujících do oblasti výzkumu a vývoje (priorita 1) a vysokého a regionálního školství (priorita 2). Jednotliví členové Přípravného výboru OP JAK poté aktivně diskutovali zejména na téma věcného zaměření OP JAK a případného negativního dopadu snížení alokace ESF+ v porovnání s programovým obdobím 2014-2020 na realizaci aktivit.

Na základě podnětu členů Přípravného výboru OP JAK bylo navrženo a většinově schváleno usnesení, které obsahuje tři body:

  1. Přípravný výbor Operačního programu Jan Amos Komenský bere na vědomí informaci o přípravě OP JAK.
  2. Přípravný výbor Operačního programu Jan Amos Komenský se důrazně ohrazuje proti aplikaci 25 % flexibility v neprospěch ESF+.
  3. Přípravný výbor Operačního programu Jan Amos Komenský zdůrazňuje nutnost využití evropských zdrojů pro vzdělávání a výzkum jako podmínku rozvoje České republiky i pro implementaci Strategie 2030+.

Další jednání přípravného výboru je předpokládáno ještě v roce 2020.