ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost nelze podat

Celkový objem

60 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

0 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

60 mil. Kč

Datum aktualizace

3. července 2019

Avízo výzvy č. 02_16_024 Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Výzva je zaměřena na zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím inovovaného řízení Národní výzkumné
a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a souvisejícího posílení řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (tzv. Entrepreneurial discovery process, dále jen „EDP“) na národní úrovni.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 - Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 4 - Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

1.3 Číslo výzvy

02_16_024

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt systémový

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 2
Specifický cíl 5
konkrétní návaznost na výzvy č. 02_15_004 Smart Akcelerátor a č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

3. 7. 2019

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

17. 7. 2019

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

17. 7. 2019, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 7. 2020, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
18 měsíců
Maximální délka:
40 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

60 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: 60 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Ex post financování

3.5 Výše 1. zálohové platby

Pro tuto výzvu nerelevantní.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Projekt je ze 100 % hrazen z podílu EU a SR.

Poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV) schválený Monitorovacím výborem OP VVV je 64,6 % (méně rozvinuté regiony) a 35,4 % (více rozvinuté regiony).

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Více informací k podmínkám režimů podpory viz kapitola 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

3.8 Podpora de minimis

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 15.3.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí být organizační složkou státu a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

4.2 Partnerství

Žadatel může projekt realizovat samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery. 

Oprávněný partner musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Pravidla a podmínky partnerství jsou uvedeny v kapitole 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Oprávnění partneři:

 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, korporace (vč. obchodních), příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.).

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinné aktivity:

1. Řízení projektu

Popis obsahu této aktivity je uveden v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část.

Nad rámec kapitoly 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část musí příjemce vytvořit pozici hlavního projektového manažera a obsadit ji osobou s aktivní znalostí a zkušeností v projektovém řízení podle metodiky PRINCE2® nebo IPMA®.

2. Evaluace projektu

Aktivita je zaměřena na tzv. vnitřní evaluaci projektu. Na úrovni systémového projektu bude probíhat tzv. vnitřní evaluace systémového projektu. Realizace projektu bude zhodnocena i v rámci evaluace na úrovni operačního programu, která bude zajištěna Řídicím orgánem OP VVV.

3. Podpůrné nástroje Národní RIS3 strategie

Cílem aktivity je zkvalitnění řízení Národní RIS3 strategie spočívající zejména v posílení informačních
a datových zdrojů pro zefektivnění potřebných analytických prací a zkvalitnění EDP, a to například prostřednictvím rozvoje dílčích datových systémů, agregace dezintegrovaných statistických systémů dat do webového portálu, využití foresightu a dalších informačních, datových a analytických zdrojů.

4. Organizační rozvoj a metodická podpora Národních inovačních platforem

Cílem aktivity je především posílení koordinace Národních inovačních platforem (dále jen „NIP“)
a zkvalitnění podmínek pro členy NIP pro plnění jejich rolí při projednávání, doporučení profilování, zacílení a zpřesňování oblastí inteligentní specializace na národní úrovni a dále při poskytování zpětné vazby Národnímu RIS3 manažerovi a Řídicímu výboru RIS3 k dlouhodobým potřebám podnikatelského a výzkumného sektoru s ohledem na roční a delší plánování v oblasti VaVaI.

5. Rozvoj metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů

Cílem aktivity je koordinované plánování a realizace rozvoje kompetencí týmu Národního RIS3 manažera a týmů jednotlivých krajských RIS3 struktur a dále zefektivnění a posílení krajských RIS3 struktur, a to především v konzultačním a koordinačním smyslu.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • Realizace klíčových aktivit jiných než specifikovaných výzvou,
 • pořizování staveb, nová výstavba, dobudování, rekonstrukce nebo úprava prostor,
 • aktivity podporované ve výzvě Smart Akcelerátor II (č. 02_18_055)1
 • aktivity, které příjemce/partner vykonával již před podáním žádosti o podporu a nedochází v nich k žádné inovaci.

1Je možné realizovat aktivity, které doplňují, posilují, koordinují nebo navazují na aktivity realizované v krajích s pomocí projektu z výzvy Smart Akcelerátor II.

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací
výzkumní pracovníci v soukromém sektoru
pracovníci veřejné správy (státní správy a samosprávy)
pracovníci veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Výzva přispívá k naplnění principů řízení a implementace Národní RIS3 strategie na národní a krajské úrovni uvedenými v kapitole 8 Národní RIS3 strategie2 (schválená aktualizace z r. 2018).


2Označení kapitoly dle aktuálního znění dokumentu – verze 2018, schválené vládou ČR v lednu 2019.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena na dobu 5 let ode dne následujícího po dni, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky

6.2 Přípustné místo realizace

Projekt musí být realizován na území České republiky. Výjimku představuje aktivita č. 5 Rozvoj metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů, kterou je částečně možné realizovat v zahraničí v rámci Evropské unie3 a dále i přidružených zemích programu H20204


3V případě vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie je možné aktivitu č 5 Rozvoj metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů realizovat i zde.

4Viz článek 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 k Horizontu 2020, dle seznamu aktuálního k datu vyhlášení výzvy: Island, Norsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Černá hora, Srbsko, Turecko, Izrael, Moldávie, Švýcarsko, Faerské ostrovy, Ukrajina, Tunis, Rumunsko, Arménie.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé nejdříve ode dne schválení Charty projektu Monitorovacím výborem (dále jen „MV“) OP VVV. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání Zpráv o realizaci projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány v režimu úplného vykazování výdajů.

7.4 Limity rozpočtu

 • Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční: na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 35% celkových způsobilých výdajů projektu,
 • kapitola rozpočtu Nákup služeb: na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 49% celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu5 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


5Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma oprávněných žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu, respektive předložením Charty projektu MV, je žadatel povinen konzultovat Chartu projektu a přílohu Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR se zástupci Řídicího orgánu. Tímto se nevylučuje možnost zasílání dotazů a konání telefonických
a osobních konzultací.

Řídicí orgán bude poskytovat e-mailové konzultace prostřednictvím e-mailu: vavai2@msmt.cz

 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v předem domluveném termínu.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • V případě konzultace Charty projektu bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu projektového záměru s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost nákladů/výdajů či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity plánovaných výdajů je výhradně předmětem věcného hodnocení
  a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy / Chartu projektu je nutné zaslat nejpozději 5 (respektive 10 v případě Charty projektu) pracovních dnů před konáním konzultace na výše uvedený e-mail (nebude-li domluveno jinak). Chartu projektu žadatel zpracuje do připraveného vzoru (ke stažení na webových stránkách OP VVV u dané výzvy: https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy).
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / Chartu projektu v požadovaném termínu nebo Charta projektu nebude předložena v předepsaném vzoru, je v kompetenci Řídicího orgánu určit, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.  

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1005517.htm

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).

Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou uvedeny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.