ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. kolo: 8. února 2016 - 30. června 2016

2. kolo: 1. prosince 2016 - 15. května 2017

Celkový objem

11 850 mil. Kč

Hodnocené žádosti

4 588 mil. Kč

Podpořené žádosti

7 326 mil. Kč

Předložené žádosti

33 363 mil. Kč

Vyřazené žádosti

21 449 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

18. června 2018

Výzva č. 02_16_019 - Excelentní výzkum (ukončená)

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzvy je podpořit výzkum, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů.

Kdo může o dotaci požádat?

O dotaci mohou požádat subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále také OSS a PO OSS),
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Co je podporováno?

 • Vybudování nového výzkumného centra na území hl. města Prahy.
 • Dobudování, rekonstrukce nebo upgrade infrastruktury.
 • Mezinárodně excelentní výzkum.
 • Rozvoj výzkumných týmů a internacionalizace.
 • Řízení projektu.

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz):

 • v 1. kole výzvy v termínu od 8. 2. 2016 do 30. 6. 2016 do 14:00,
 • ve 2. kole výzvy v předpokládaném termínu od 1. 12. 2016 do 9. 3. 2017 do 14:00.

Jaká je výše finanční podpory?

Alokace výzvy: 6 mld. Kč

 • Minimální rozsah projektu: 100 mil. Kč.
 • Projekt nesmí přesáhnout hranici 50 mil. EUR (dle aktuálního kurzu).
 • Míra spolufinancování pro příjemce je 5 %, s výjimkou OSS a PO OSS, pro které platí 0% míra spolufinancování.

Kdo dotaci poskytuje a kde nalézt další informace?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů - Odbor řízení OP
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz - Sekce Výzvy;

opvvv@msmt.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Helena Hořáková
E-mail: helena.horakova@msmt.cz

Další informace

ŘO OP VVV informuje žadatele, kteří předložili žádost o podporu do 2. kola hodnocení výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum, že dne 1. 9. 2017 byl na webových stránkách MŠMT zveřejněn Metodický dopis č. 1/SP2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifické části, verze 2,  pro výzvu Excelentní výzkum. Tento Metodický dopis upravuje možnost podání připomínek k podkladům ŘO v procesu schvalování (tzv. „připomínky“) úspěšným i neúspěšným žadatelům. 

1) Neúspěšní žadatelé mohou předložit připomínky po každé fázi/kroku, ve které/kterém byli neúspěšní. Připomínky po fázi jednání výběrové komise se mohou vztahovat pouze na procesní chyby výběrové komise, nikoli proti výši bodů nebo způsobu hodnocení hodnotiteli/arbitrem ve fázi věcného hodnocení.

2) Úspěšní žadatelé mohou předložit připomínky pouze po fázi věcného hodnocení ve 2. kole.

3) S ohledem na dvoukolový model hodnocení je všem žadatelům umožněno současně s připomínkami proti výsledku věcného hodnocení 2. kola vznést v relevantních případech rovněž připomínky proti hodnocení 1. kola, ve kterém byli úspěšní.

Připomínky je možné předložit až po ukončení dané fáze procesu schvalování, o kterém budou žadatelé průběžně informováni změnou stavu projektu v IS KP14+ a interní depeší, a to nejdříve počínaje dnem 14. 9. 2017. K datu zveřejnění tohoto textu v Aktualitách byla fáze 2. kola věcného hodnocení ukončena u více než poloviny žádostí o podporu předložených do 2. kola věcného hodnocení.

 ŘO OP VVV současně upozorňuje žadatele na nesprávný výpočet výsledného bodového hodnocení v IS KP14+. Více informací k této skutečnosti naleznou žadatelé v dokumentu Výpočet výsledného bodového hodnocení žádostí o podporu předložených do 2. kola výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum zveřejněného dne 14. 9. 2017 rovněž na stránkách MŠMT.


Vzhledem k častým dotazům týkajícím se dalšího postupu hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum připravil ŘO OP VVV dokument, jehož cílem je popsat kroky, které musí žadatel učinit pro úspěšné předložení žádosti o podporu do dalších fází hodnocení, a lépe se tak zorientovat v celém procesu schvalování žádostí o podporu předložených do této výzvy. Řídicí orgán OP VVV zároveň informuje žadatele výzvy Excelentní výzkum, že po ukončení výběru projektů (po projednání všech žádostí o podporu Výběrovou komisí) může dojít k navýšení disponibilní finanční alokace výzvy. O konečné částce alokace výzvy rozhodne ŘO OP VVV na základě návrhu Výběrové komise.

Soubor naleznete v sekci Dokumenty.


Doporučený postup mezi 1. a 2. kolem hodnocení:

Vzhledem k ukončení 1. kola hodnocení výzvy Excelentní výzkum uvádí ŘO OP VVV upřesňující informace pro postup při přípravě žádostí o podporu pro 2. kolo a to zejména v kontextu procesu vypořádání výhrad/doporučení hodnotitelů udělených žádostem o podporu v rámci 1. kola hodnocení.

Detailní postup, včetně vzorového dokumentu pro vypořádání výhrad/doporučení je uveden v přiloženém materiálu.

Materiály naleznete v sekci Dokumenty.


Vážení žadatelé výzvy č. 19,

dne 27. 6. 2016 se v aplikaci IS KP14+ vyskytl problém s nahráváním příloh ve formátu PDF, který je opatřený elektronickým podpisem. IS KP14+ při pokusu o nahrání tohoto typu přílohy zobrazí chybovou hlášku a přílohu není možné do systému nahrát.

Tato chyba bude dle sdělení dodavatelem aplikace opravena nejdříve 1. července 2016.

 Vzhledem k termínu ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu výzvy č. 19 Excelentní výzkum k 30. 6. 2016 prosíme o využití následujícího alternativního řešení:

 • Přílohu ve formátu PDF opatřenou elektronickým podpisem uložte do formátu ZIP.
 • Proveďte nahrání přílohy do aplikace IS KP14+ pod záložku Dokumenty.
 • Aplikace IS KP14+ již nebude chybové hlášení opakovat.

 Za vzniklou chybu se Vám jménem dodavatele aplikace IS KP14+ omlouváme.

 V případě dotazů se prosím obracejte na technickou podporu prostřednictvím interních depeší.

S pozdravem ŘO OP VVV

(Zveřejněno dne 28. 6. 2016).


Doplňující informace k povinné příloze Prokázání vykonávání vědecké a výzkumné činnosti žadatele po dobu min. 2 roky

Vzhledem k aktuální nefunkčnosti systému IS VaVaI (dočasné nedostupnosti dat) je žadatelům, kteří nestihli zajistit export potřebných dat z IS VaVaI do 31. 5. 2016, umožněno doložit tuto přílohu formou čestného prohlášení žadatele s odkazem, že  danou přílohu nebylo vzhledem k nefunkčnosti systému možné dodat. Data potřebná k ověření dané podmínky výzvy budou následně vyžádána na správci systému IS VaVaI přímo ze strany Řídicího orgánu OP VVV.

(Zveřejněno dne 16.6.2016).


Metodické výklady k výzvě č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

1) Metodický výklad k maximální hranici celkových způsobilých výdajů u výzvy č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

 Výzva č. 02_16_019 (Excelentní výzkum) v bodě 3.3. definuje podmínky pro maximální výši celkových způsobilých výdajů, a to:

„Celkové způsobilé výdaje nesmí v žádném případě přesáhnout ekvivalent 50 000 000 EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu, přičemž bude použit kurz EK (Měsíční účetní kurz Evropské komise zveřejněný na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) platný ke dni schválení žádosti o podporu ŘO.“

Kontrola maximální výše celkových způsobilých výdajů bude ze strany ŘO prováděna ve fázi výběru projektů, tzn. výběrová komise u předložených žádostí o podporu doporučených k financování (s výhradou) provede přepočet dle kurzu platného k poslednímu dni jednání výběrové komise.

V případě, že rozpočet žádosti o podporu přesáhne hranici 50 000 000 EUR, navrhne výběrová komise formou výhrady krácení rozpočtu tak, aby celkové způsobilé výdaje nepřesahovaly hranici 50 000 000 EUR. Následně v rámci kompletace podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory budou žadatelé vyzváni k úpravě rozpočtu v souladu s výhradou výběrové komise.

2) Metodický výklad ke způsobu zadání a kontrole hodnot v polích Kategorie regionu na záložce Specifické cíle žádosti o podporu v IS KP14+ u výzvy č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

Na záložce žádosti o podporu Specifické cíle žadatel zadává hodnoty do pole Kategorie regionu v rozdělení na VRR (více rozvinutý region) a MRR (méně rozvinutý region). Při vyplňování hodnot je žadatel povinen se řídit tabulkou „Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více rozvinuté regiony)“ uvedenou v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro žadatele závazné a budou ze strany ŘO předmětem kontroly formálních náležitostí, v případě chybného zadání bude žadatel vyzván k opravě žádosti o podporu.

3) Metodický výklad k hodnocení žádostí o podporu ve vazbě na soustavu Natura 2000 u výzvy č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

S ohledem na možné investiční/stavební aktivity jsou žádosti o podporu kontrolovány mimo jiné ve vazbě na soustavu Natura 2000.

Žadatelé, kteří plánují realizovat investice v lokalitách spadajících do soustavy Natura 2000 (tzn. projekt by mohl mít na lokalitu soustavy Natura 2000 významný vliv), jsou povinni doložit Stanovisko orgánu ochrany přírody v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dle jen ZOPK). Stanovisko orgánu ochrany přírody doloží žadatelé v rámci 2. kola hodnocení spolu s plnou verzí žádosti o podporu jako součást povinné přílohy „Doklady dle stavebního zákona“ viz kap. 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

V případě, že Stanovisko orgánu ochrany přírody nevyloučí významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, musí být žádost o podporu/daný záměr žadatele předmětem posouzení podle ZOPK postupem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPV) - tedy ve zjišťovacím řízení, nebo v procesu EIA. V takovém případě je žadatel povinen doložit spolu se Stanoviskem orgánu ochrany přírody další povinné přílohy žádosti o podporu – Doklad o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV, nebo kladné stanovisko EIA dle § 9a odst. 1 až 3 ZPV.

Kritérium F3 bude považováno za splněné v případech, kdy bude splněna jedna z následujících podmínek:

1) Žádost o podporu nezahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura 2000.

2) Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000. Žadatel dokládá vyloučení významného vlivu na lokalitu soustavy Natura 200 prostřednictvím přílohy Stanovisko orgánu ochrany přírody.

3) Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura 2000 a dle Stanoviska orgánu ochrany přírody by mohl mít významný vliv na lokalitu soustavy Natura 2000. Žadatel dokládá Stanoviskem orgánu ochrany přírody a Dokladem o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV nebo kladným stanoviskem EIA.

Kritérium F3 bude považováno za nesplněné v případech:

4) Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000 a žadatel nedoložil vyloučení významného vlivu na lokalitu soustavy Natura 2000.

5) Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000. Žadatel doložil Stanovisko orgánu ochrany přírody, které nevyloučilo významný vliv na lokalitu soustavy Natura 2000, přičemž žadatel nedoložil Doklad o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV nebo kladné stanovisko EIA.

(zveřejněno dne 23.5.2016)

Metodický výklad ke kontrole vlastnické struktury žadatele/partnera s finančním příspěvkem:

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná/specifická část v kapitole 5.2.1 uvádějí povinnost pro žadatele/partnery s finančním příspěvkem zveřejnit strukturu vlastnických vztahů. Doložení vlastnické struktury bude předmětem kontroly formálních náležitostí v kritériu „Identifikační údaje žadatele/partnera jsou v souladu s výpisem z evidence“.

Žadatel zveřejňuje vlastnickou strukturu v žádosti o podporu (na záložkách Subjekty projektu a Osoby subjektu), partner prostřednictvím přílohy žádosti o podporu.

Je-li žadatel/partner s finančním příspěvkem právnickou osobou, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 14 odstavcem 3 písm. e) je povinen doložit v žádosti o podporu informaci o identifikaci:

1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,

2. osob s podílem v této právnické osobě,

3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

 

(Zveřejněno dne 14. 3. 2016).


Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Principy partnerství a prohlášení o partnerství“. Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena).

Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam

Zveřejněno dne 4. 4. 2016. 

Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o doplnění vzoru přílohy žádosti o podporu „Implementation team annex of the project proposal“ (Realizační tým v AJ).

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.2.4 má žadatel povinnost doložit, v návaznosti na povinnou aktivitu Řízení projektu, povinnou přílohu „Realizační tým“, pro relevantní výzvy byla tato příloha přeložena do anglického jazyka.

Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam

Zveřejněno dne 4. 4. 2016.


Aktuálně: V rámci výzvy 02_16_019 Excelentní výzkum bylo přijato celkem 130 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 41 990 820 353,69 Kč.

(Zveřejněno dne 11. 7. 2016).