ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

1. kolo: 8. února 2016 - 30. června 2016

2. kolo: 1. prosince 2016 - 15. května 2017

Celkový objem

11 850 mil. Kč

Hodnocené žádosti

4 588 mil. Kč

Podpořené žádosti

7 326 mil. Kč

Předložené žádosti

33 363 mil. Kč

Vyřazené žádosti

21 449 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

18. června 2018

Výzva č. 02_16_019 - Excelentní výzkum (ukončená)

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Cílem výzvy je podpořit problémově orientovaný výzkum interdisciplinárního charakteru, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů. K využití dojde prostřednictvím koncentrované podpory výzkumného záměru, souvisejícího výzkumného týmu a materiálně technického vybavení.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

1.3 Číslo výzvy

02_16_019

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva

1.6 Model hodnocení

Dvoukolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

3. 12. 2015

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+1)

8. 2. 2016
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve, nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu (1. kolo)2)

8. 2. 2016, od 10 hod.
2)

Žadatel předkládá předběžnou žádost o podporu. Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.3.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu (2. kolo)3)

1. 12. 2016, od 10 hod.
3)

Žadatel předkládá plnou žádost o podporu. Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.3.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (1. kolo)4)

30. 6. 2016, do 14 hod.
4)

Žadatel předkládá předběžnou žádost o podporu. Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.3.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu (2. kolo)5)

15. 5. 2017, do 14 hod.
5)

Žadatel předkládá plnou žádost o podporu. Více viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.3.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

6 000 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 100 000 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů:

 • Celkové způsobilé výdaje nesmí v žádném případě přesáhnout ekvivalent 50 000 000 EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu, přičemž bude použit kurz EK (Měsíční účetní kurz Evropské komise zveřejněný na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) platný ke dni schválení žádosti o podporu ŘO.
 • V případě podpory poskytnuté dle čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/20141 , v souladu s bodem i) odst. 1 čl. 4 nesmí výše podpory přesáhnout ekvivalent 40 000 000 EUR v Kč dle kurzového přepočtu ECB platného ke dni poskytnutí podpory (tj. ke dni vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory).

 1 Viz bod 3.8 – varianta B.

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Ex ante financování, Ex post financování v případě organizační složky státu (OSS).

3.5 Výše 1. zálohové platby

Max. 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Jednotlivé rozpady zdrojů financování dle kategorie regionu a dle právní subjektivity žadatele/příjemce jsou uvedené v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část. Další specifika týkající se spolufinancování v rámci této výzvy jsou uvedené v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – specifická část. V případě stanovení míry spolufinancování je na rozhodnutí žadatele, jakou výši kofinancování vlastními zdroji si uplatní v rámci předkládané žádosti o podporu. Závazná je pro žadatele/příjemce minimální míra spolufinancování. Pro rata: poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV) schválený Monitorovacím výborem OP VVV je 61 % (méně rozvinuté regiony – MRR) a 39 % (více rozvinuté regiony – VRR).

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podmínky pro níže uvedené varianty jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 15.
Varianta A: Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora bude poskytnuta k realizaci nehospodářských aktivit vymezených odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), případně aktivit splňujících ustanovení odst. 20 Rámce, tudíž poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.
Varianta B: Podpora bude poskytována v souladu s článkem 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/20142 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Podpořená část výzkumného a vývojového projektu musí spadat do kategorie základního výzkumu. Intenzita podpory nesmí přesáhnout 100 % způsobilých výdajů a 50 % způsobilých výdajů u studie proveditelnosti.


2 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1- 84.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty3.

3 Členění jednotlivých typů oprávněných žadatelů vychází z materiálu Pravidla pro spolufinancovaní ESIF v programovém období 2014-2020 vydaného Ministerstvem financí ČR.

4.2 Partnerství

Vymezení partnerství: Partnerství není povinně vyžadováno. Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1.
Oprávnění partneři:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle definice Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01):

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty.

Další pravidla a podmínky pro oprávněnost žadatele a příjemce jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.1.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

5.1.1 Oprávněné aktivity

a) Podpora výzkumu, který dosáhne svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence, čímž dojde ke zvýšení výzkumného výkonu výzkumných center.
b) Dobudování4, rekonstrukce či upgrade infrastruktury – materiálně, technicky a informačně podpořit a umožnit výzkumné aktivity v návaznosti na podporovanou aktivitu a).
c) Budování nového výzkumného centra na území hl. města Praha – výstavba nového výzkumného centra či rekonstrukce objektů, které budou nově sloužit jako výzkumné centrum v návaznosti na podporovanou aktivitu a). Tato aktivita je možná pouze na území hl. města Praha.
d) Rozvoj výzkumných týmů – podpora výzkumu prostřednictvím podpory či zvýšení počtu výzkumných týmů včetně jejich dlouhodobého rozšíření o domácí či zahraniční výzkumné či technické pracovníky.
e) Rozvoj internacionalizace – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s alespoň jednou přední organizací pro výzkum a šíření znalostí v zahraničí v návaznosti na podporovanou aktivitu a).
f) Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, více viz kapitola 5.2.1. a 5.2.4. Žadatel je povinen vybrat jednu z uvedených skupin aktivit:

 • písm. a), b), c), d), e) a f), nebo
 • písm. a), b), d), e) a f).


Aktivity musí být realizovány ve vazbě na jedno výzkumné centrum, popř. ve spolupráci výzkumných center.
Bližší specifikace výše uvedených aktivit viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.


4 Dobudování – rozšíření existující kapacity VaV centra vázané na pořízení či využívání nových technologií, pokud možno v rámci stávajících budov.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Budování nového výzkumného centra mimo území hl. města Praha.
Podpora udržitelnosti projektů z předchozího programového období (za podporu udržitelnosti není považován rozvoj projektů podpořených z předchozího programového období).

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací
studenti doktorských studijních programů vysokých škol

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou nebo s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací a aplikačním tématem uvedenými v Národní RIS3 strategii či regionální příloze. Žadatel popíše soulad a doloží jej v příloze k žádosti o podporu.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci. Plnění podmínek v době udržitelnosti projektu vychází z čl. 71 Obecného nařízení.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Projekty musí být realizovány na území České republiky. V případě aktivity c) je možná její realizace pouze na území hl. města Praha.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost (způsobilé výdaje): Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část a specifikace v rámci této výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.1.
V této výzvě nejsou způsobilými výdaji náklady přímo financované v rámci projektů Národního programu udržitelnosti I (LO) a Národního programu udržitelnosti II (LQ).


Časová způsobilost (od kdy do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje): Časová způsobilost výdajů je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část. Další informace a specifika k časové způsobilosti v rámci této výzvy jsou uvedeny v kapitole 8.7.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli. V případě podpory poskytnuté dle čl. 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nesmí dojít k zahájení prací na projektu před podáním žádosti o podporu.
Současně platí, že:

 • Projekty, které budou realizovány v režimu dle varianty A: Z časového hlediska jsou způsobilé výdaje ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podmínkou způsobilosti tedy je, že všechny úkony, které se váží k způsobilým výdajům, byly uskutečněny po datu vyhlášení výzvy v ISKP14+ (včetně tohoto data).
 • Projekty, které budou realizovány v režimu dle varianty B: Z časového hlediska jsou způsobilé výdaje ode dne podání žádosti o podporu, resp. zahájení prací na projektu smí proběhnout až po podání žádosti o podporu.

 

7.2 Monitorovací období

6 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy nebude využita zjednodušená forma vykazování celkových způsobilých výdajů projektu. Projekty v rámci této výzvy budou vykazovat celkové způsobilé výdaje v režimu úplného vykazování (viz kapitola 8.6.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část).

7.4 Limity rozpočtu

Položka rozpočtu Outsourcované služby – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 49 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje.
Kapitola rozpočtu Osobní výdaje – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 50 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.
Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce, anglická verze bude doložena formou přílohy žádosti o podporu.
Povinnou součástí žádosti o podporu je také cost benefit analýza (CBA) v rozsahu finanční a socioekonomické. Žadatel ji vyplňuje jako součást žádosti o podporu v IS KP14+.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Mgr. Helena Hořáková
 • E-mail: helena.horakova@msmt.cz
 • Telefon: 234 814 263

Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději pět pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášených výzev lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.


U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,5
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

5 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.
Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. Podpora nebude poskytnuta podniku, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz.