ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

5. února 2016 - 2. září 2016

Celkový objem

583 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

549 mil. Kč

Předložené žádosti

1 056 mil. Kč

Vyřazené žádosti

507 mil. Kč

Zbývající objem

34 mil. Kč

Datum aktualizace

18. června 2018

Výzva č. 02_16_018 - Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Cílem výzvy je umožnit rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů, a to ve vazbě na strategii VŠ a priority RIS3 strategie. Výzkumně zaměřeným studijním programem se rozumí doktorský studijní program.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy

02_16_018

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 1
Specifický cíl 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
Výzva Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

17. 12. 2015

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+1)

5. 2. 2016
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu2)

5. 2. 2016, od 10 hod.
2)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV,

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

2. 9. 2016, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 9. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
72 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

550 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 15 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR)

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante. V případě, že žadatelem je organizační složka státu (OSS) – ex-post.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex – ante bude výše první zálohové platby maximálně 20 % celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše bude stanovena individuálně s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Konkrétní podmínky a pravidla spolufinancování pro tuto výzvu jsou uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.1.5. Pro rata – poměr pro-rata je definovaný schváleným dokumentem OP VVV a je specifikován v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část v tabulce kapitoly 8.1.5.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání organizované v rámci státního vzdělávacího systému a financované a kontrolované státem, bude poskytována v režimu nezakládajícím veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud bude partnerem této školy organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01, bude i jemu, k výkonu nehospodářkých činností, poskytnuta podpora, která nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. Další informace k podmínkám veřejné podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce specifická část.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které zároveň splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01:

 • veřejné vysoké školy
 • státní vysoké školy (organizační složky státu)
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s)
 • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o)

4.2 Partnerství

Vymezení partnerství:
Partnerství je vyžadováno v případě aktivity č. 3 (viz Popis podporovaných aktivit), kde je nutné doložit partnerství se zahraniční VŠ, a aktivity č. 4, kde je vyžadováno partnerství na národní úrovni (mimo spolupráce fakult jedné VŠ). Pro ostatní aktivity není partnerství povinně vyžadováno. Oprávněnými partnery jsou mimo aktivitu č. 3:


Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01: organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,

 • veřejné vysoké školy,
 • výzkumné organizace,
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • ostatní subjekty

Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část. Konkrétní podmínky partnerství pro aktivity č. 3 a 4 jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce- specifická část, kapitola 13.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

5.1.1 Oprávněné aktivity

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až 4, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu. Povinně volitelné aktivity musí vést k akreditaci. Ostatní podmínky (včetně doporučovaných aktivit) jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce- specifická část, kapitola 5.


Povinná aktivita:
Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce- obecná část, v kapitole 5.2.4.


Povinně volitelné aktivity:
Aktivita č. 2: Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v souladu se strategií VŠ a s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce v oblasti výzkumu a vývoje (soulad s RIS 3); podporována je tvorba a rozvoj programů a jejich realizace i v cizím jazyce.
Aktivita č. 3: Tvorba výzkumně zaměřených studijních programů typu joint a multiple degree.
Aktivita č. 4: Tvorba a rozvoj doctoral school na národní úrovni včetně podpory interdisciplinarity a spolupráce.


Doplňující nepovinné aktivity k aktivitám č. 2 až 4:
Aktivita č. 5: Podpora Ph.D. studentů.
Aktivita č. 6: Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření výzkumně zaměřených studijních programů.
Aktivita č. 7: Podpora zahraničních stáží akademických pracovníků a výzkumných pracovníků (zejména post doktorandů) s cílem využití příkladů dobré praxe v oblasti přípravy a rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů.

5.1.2 Vyloučené aktivity

a) výuka a její zajištění v akreditovaných výzkumně zaměřených studijních programech
b) stavby, dobudování, rekonstrukce, upgrade infrastruktury nebo úprava prostorů

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

 • Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) a/nebo jejími příslušnými krajskými přílohami – projekt je realizován v souladu s alespoň jednou generickou znalostní doménou nebo s alespoň jedním klíčovým odvětvím aplikací a aplikačním tématem uvedenými v Národní RIS3 strategii či regionální příloze.
 • Soulad se strategickým dokumentem VŠ.

5.1.7 Indikátory

Každý projekt je povinen realizací aktivit konkrétního specifického cíle naplňovat minimálně jeden výstupový a jeden výsledkový indikátor tohoto specifického cíle. Více viz příloha č. 1 výzvy.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území České republiky, tedy území méně rozvinutých regionů i více rozvinutých regionů.

6.2 Přípustné místo realizace

Operace musí být realizovány na území České republiky, s výjimkou aktivit č. 3, 5 a 7, kdy může být místo realizace území EU. Oprávněnost nebude posuzována pouze z hlediska území, na kterém budou probíhat aktivity projektu, ale i z hlediska dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu. To znamená, že aktivity nemusí být nutně realizovány pouze v daném území, ale musí být vždy ve prospěch cílové skupiny z určeného/určených regionu/regionů.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost: Všechny náklady musí být spjaté s aktivitami uvedenými výše. Věcná způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část (kapitola 8.7.1.) a specifické informace týkající se této výzvy jsou uvedené v kapitole 8.7.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.


Časová způsobilost (od kdy, do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje): Časová způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná část, současně platí, že výdaje jsou časově způsobilé od data vyhlášení výzvy. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli. Další informace k časové způsobilosti pro tuto výzvu jsou uvedené v kapitole 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného (monitorovacího) období je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.1.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci finančního řízení je stanovena forma zjednodušeného vykazování financováním paušální sazbou 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů na projekt. Další informace k způsobu vykazování jsou uvedené v kapitole 8.6.2. Pravidel pro žadatele a příjemce - specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

Pro projekty v rámci této výzvy nejsou stanoveny žádné limity kapitol rozpočtu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu včetně odkazu na elektronickou verzi vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktuální verze těchto dokumentů je vždy k dispozici na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzorydokumentu-op-vvv. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu je podávána v českém jazyce.


Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat místo něj na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní osobou.

 • Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Ing. Tomáš Jeřábek
 • E-mail: tomas.jerabek@msmt.cz
 • Telefon: +420 234814011

Upozornění pro žadatele:

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.
 • Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.

Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U této výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.


U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou metodického prostředí):

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru podpory,
 • změnit věcné zaměření výzvy,1
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.


1 Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory: vzor je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část: jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemcespecificka-cast.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace, v případě, že oprávněným žadatelem je organizační složka státu, je podpora poskytována formou přímého přidělení finančních prostředků. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.