Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

28. dubna 2016 - 30. června 2017

Celkový objem

450 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

438 mil. Kč

Předložené žádosti

341 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

12 mil. Kč

Datum aktualizace

6. prosince 2021

Výzva č. 02_16_020 - Individuální projekty systémové II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy pro individuální projekty systémové II je zejména snižovat nerovnosti ve vzdělávání, podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a budovat kapacity pro odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému. Strategickým přístupem a filozofií PO 3 OP VVV je zaměření podpory na zásadní oblasti změn, bez kterých není možné úspěšné dokončení kurikulární reformy. K těmto zásadním oblastem patří: Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_16_020

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

16. 3. 2016

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+1)

28. 4. 2016
1)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu2)

28. 4. 2016, od 10 hod.
2)

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 6. 2017, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
69 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

450 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 50 000 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 250 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex-ante/ex-post (v závislosti na právní formě oprávněného žadatele).

3.5 Výše 1. zálohové platby

V případě ex-ante financování – výše první zálohové platby činí max. 20 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Obecné podmínky spolufinancování včetně rozpadu zdrojů financování jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.1.5. Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU a SR. Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV, jsou definované v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu IPs II (dále jen Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část), kapitola 8.1.5.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora bude poskytnuta formou vyrovnávací platby upravenou Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu. Podpora poskytnutná na financování služeb obecného hospodářského zájmu je považována za slučitelnou s vnitřním trhem EU. Dále upraveno v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 15.3.3.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

4.2 Partnerství

Nerelevantní.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Povinné aktivity
Popis obsahu povinných aktivit projektu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná a specifická část viz kapitola 5.2.4.
V každé žádosti o podporu je žadatel povinen uvést samostatně všechny následující povinné aktivity, a to s přesně uvedeným názvem a obsahem odpovídajícím popisu v kap. 5.2.4 Pravidel pro žadatel a příjemce – specifická část.
Aktivita č. 1: Řízení projektu
Aktivita č. 2: Evaluace
Aktivita č. 3: Spolupráce s ostatními IPs a organizace odborného panelu pro sdílení zkušeností
Povinně volitelná témata
Podpořena budou následující povinně volitelná témata:
A. Implementace akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání – metodická podpora
B. Implementace akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání – podpora pedagogických pracovníků
C. Modernizace odborného vzdělávání 

Žadatel musí v žádosti o podporu uvést a realizovat právě jedno z povinně volitelných témat, které bude v rámci projektu řešit. V rámci zvoleného tématu musí realizovat všechny povinné aktivity daného tématu (viz Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část, kapitola 5.2.4.2.).

Zvolené povinně volitelné téma uvede žadatel v žádosti o podporu, v části popis projektu.

Všechny aktivity v tématu A a B musí být v souladu se schváleným Akčním plánem inkluzivního vzdělávání. Specifikace témat do úrovně povinných aktivit je uvedena v textu kapitoly 5.2.4. Oprávněnost aktivit projektu v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Dle zvoleného tématu je žadatel povinen v žádosti o podporu uvést příslušný specifický cíl.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Nebude podporován vznik a pilotní ověření nových diagnostických nástrojů, vývoj a provoz nových informačních systémů a webových portálů.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Výzva je vyhlašována v souladu s následujícími strategickými dokumenty:

Národní program reforem 2014

 • Podpořit školy a žáky se slabšími výsledky
 • Zvýšit inkluzivnost vzdělávání, především podporou sociálně znevýhodněných a romských dětí, zvýšit jejich účast v předškolním vzdělávání

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020:

 • Snižovat nerovnosti ve vzdělávání
 • Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad
 • Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 – 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 - 2020

5.1.6 Udržitelnost

Není vyžadována.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Území celé ČR, včetně hlavního města Prahy.

6.2 Přípustné místo realizace

Území celé ČR, včetně hlavního města Prahy.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Obecně je věcná způsobilost definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.1. Dále jsou upřesňující informace k věcné způsobilosti uvedené v kapitole 8.7.1. a 8.7.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Obecně je časová způsobilost definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část v kapitole 8.7.1. Pro tuto výzvu platí, že výdaje jsou způsobilé nejdříve od data vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

7.2 Monitorovací období

3 měsíce.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány v režimu úplného vykazování výdajů.

7.4 Limity rozpočtu

Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – investiční – max. 15 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje Položka rozpočtu Outsourcované služby – max. 49 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Přehled relevantních příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Vzory příloh k žádosti o podporu jsou k dispozici v IS KP14+ u vyhlášené výzvy. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy. Aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy.

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx.

Žádost o podporu je podávána v českém jazyce. Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě pověření.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu jsou všichni žadatelé povinni konzultovat Chartu projektu a přílohu Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF se zástupci ŘO - kontaktní osobou:

Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu:

 • Mgr. Stanislava Podolková
 • E-mail: stanislava.podolkova@msmt.cz
 • Telefon: 234 814 425
 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace se doporučuje zaslat e-mailem kontaktní osobě výzvy konkrétní dotazy/oblasti, které budou předmětem konzultace.

Předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádostio podporu, za tu je plně zodpovědný žadatel.Termíny seminářů pro žadatele: budou zveřejněny na webových stránkách na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. Žadatelé budouinformováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.

Řídicí orgán si vyhrazuje právo změnit výzvu v průběhu jejího vyhlášení z následujících důvodů, a to s platností pro žádosti o podporu, které nebyly žadateli podány:

1. snížit alokaci na výzvu;
2. změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
3. změnit věcné zaměření výzvy;
4. posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum;
5. posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum;
6. měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory.
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.
b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.
c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu IPs II jsou zveřejněna na odkaze:http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemcespecificka-cast-2016.

 

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodupodpory.