ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

23. června 2016 - 30. června 2017

Celkový objem

433 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

343 mil. Kč

Předložené žádosti

6 mil. Kč

Vyřazené žádosti

6 mil. Kč

Zbývající objem

90 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_023 - Šablony pro MŠ a ZŠ I - VRR

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskový

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

  • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

  • IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
SC 2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

1.3 Číslo výzvy

02_16_023

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Operační program Praha - pól růstu
Specifický cíl 4.1

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

7. 4. 2016

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

23. 6. 2016

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

23. 6. 2016, od 00 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 6. 2017, do 00 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 8. 2019

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

433 071 800 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy1 x 2 200 Kč). V případě, že součástí právnické osoby je mateřská a základní škola, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč.


1 Počet žáků k 30. 9. bude dostupný v prosinci daného roku. Při stanovení maximální částky na projekt je při tvorbě žádosti potřeba vycházet z přílohy, která bude v aktuálním čase zveřejněna na webu MŠMT u vyhlášené výzvy. V období mezi zářím až prosincem je potřeba vycházet z počtu žáků předchozího školního roku. Nově zřízené školy mohou podat žádost o podporu, až bude počet jejich žáků zveřejněn u vyhlášené výzvy na webu MŠMT. Zároveň pro nově zřízené školy platí, že mohou podat projektovou žádost až po vyplnění dotazníku a jeho následném vyhodnocení. Dotazníky budou pro nové školy přístupné od prosince 2016.

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

Výše první zálohové platby je stanovena na 60 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výše druhé zálohové platby je stanovena na 40 % celkových způsobilých výdajů projektu a proplacena bude ze strany poskytovatele podpory po schválení první průběžné ZoR projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.2. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

Pro tuto výzvu je míra spolufinancování z vlastních zdrojů ze strany žadatele stanovena na 0 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Tabulka: Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV mezi méně a více rozvinutými regiony, které žadatel zadává do IS KP14+, viz kapitola 8.2. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Místo realizace
projektu
Místo dopadu
projektu
Méně rozvinutý
region
Více rozvinutý
region
Více rozvinutý
region
Více rozvinutý
region
0 % 100 %

 

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora mateřským a základním školám zřízeným v souladu se školským zákonem ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí2 a mateřským a základním školám zřízeným jinou právnickou nebo fyzickou osobou, u kterých je splněna podmínka nehospodářského charakteru vzdělávání, a nebo má podpora pouze lokální dopad3 , může být podpora plynoucí na hlavní činnost poskytnuta v režimu nenaplňujícím znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.


2 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen („školský zákon“), §124, odst. 2 a).

3 Tj. podpora neovlivňuje obchod mezi členskými státy a není tedy naplněn jeden z definičních znaků veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. 4 Školský zákon, §124, odst. 2 b).

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka. Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona5 (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka. Každý žadatel může v rámci této výzvy, nebo výzvy č. 02_16_022 podat pouze jednu žádost o podporu.


5 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Partnerství

V rámci této výzvy není partnerství povoleno.

5 Věcné zaměření

5.1.2 Vyloučené aktivity

Mateřské školy a základní školy samostatně zřízené pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami6 nesmí volit aktivity, které nejsou určeny pro tyto žadatele v příloze č. 3 výzvy Přehled šablon
a jejich věcný výklad, kap. 4.


6 Školy samostatně zřízené podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Národní program reforem 2014, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

5.1.7 Indikátory

Viz příloha č. 1 výzvy Indikátory.

6 Územní zaměření

6.1 Přípustné místo dopadu

Místo dopadu realizace je území více rozvinutých regionů (území hl. města Praha).

6.2 Přípustné místo realizace

Operace musí být realizovány na území více rozvinutého regionu (území hl. města Praha).

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost (způsobilé výdaje): Věcná způsobilost je definována dosažením výstupů a výsledků projektu. Současně platí, že poskytnutá podpora v rámci zjednodušených projektů je neinvestičního charakteru. Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Časová způsobilost (od kdy do kdy jsou časově způsobilé dané výdaje): Z hlediska času se způsobilost výdajů posuzuje ve vztahu k datu zahájení fyzické realizace projektu. Pokud byly jednotky dosaženy v době realizace projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé. Možné datum zahájení (fyzické) realizace projektu je maximálně jeden měsíc před datem podání žádosti o podporu, nejdříve však 1. 8. 2016. Od tohoto data je možné projekt začít fyzicky realizovat.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období je pro tuto výzvu stanovena na šest měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

V rámci této výzvy budou celkové způsobilé výdaje vykazovány formou Standardní stupnice jednotkových nákladů (viz kapitola 8.5. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů).

7.4 Limity rozpočtu

V rámci této výzvy nejsou stanoveny žádné limity jednotlivých kapitol rozpočtu. Obecné podmínky sestavení rozpočtu projektu jsou definovány v Příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad v kapitole 2.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo  výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dílčí otázky se zástupci Řídicího orgánu.
Konzultační linka pro dotazy k výzvě: dostupná od pondělí do pátku
v čase 9.00 – 15.00
Telefon: +420 234 814 777
E-mail: dotazyZP@msmt.cz

8.2 Změny výzvy

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy textu věcného zaměření výzvy. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy na odkaze:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvyvyhlasene-vyzvy. Žadatelé budou informováni o zveřejnění změny výzvy prostřednictvím interní depeše zaslané přes IS KP14+.

Řídicí orgán si vyhrazuje právo změnit výzvu v průběhu jejího vyhlášení v následujících parametrech, a to s platností pro žádosti o podporu, které budou podány po datu změny:
a) změna alokace na výzvu,
b) změna maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajůprojektu,
c) změna míry podpory,
d) posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace operace na dřívější datum,
e) posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum.

8.3 Přílohy výzvy

a) Příloha č. 1 Indikátory
b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
c) Příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad
d) Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu

8.4 Další dokumentace k výzvě

a) Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.