ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

2. února 2017 - 20. června 2017

Celkový objem

1 085 mil. Kč

Hodnocené žádosti

70 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 082 mil. Kč

Předložené žádosti

6 972 mil. Kč

Vyřazené žádosti

5 820 mil. Kč

Zbývající objem

0 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_16_025 - Předaplikační výzkum

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

 • Podpora výzkumných záměrů v předaplikační fázi s potenciálem přispět ke zvýšení kvality životaa k řešení velkých společenských témat.
 • Zvýšení potenciálu pro využití výsledků v praxia následné navázání spolupráce s aplikační sférou.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Povinné aktivity:
  • Řízení projektu,
  • Realizace výzkumných záměrů s potenciálem k budoucímu využití výsledku v praxi,
  • Experimentální ověření možného praktického uplatnění výzkumných výsledků včetně ošetření duševního vlastnictví.
 • Povinně volitelné aktivity:
  • Realizace společných aktivit partnerů vedoucí k posílení aplikovatelnosti výzkumných výsledků v dlouhodobém horizontu (v případě partnerství),
  • Navázání a rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou (včetně zahraničních subjektů) za účelem získání podnětů pro další rozvoj a experimentální ověření výzkumných záměrů,
  • Příprava mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a se zaměřením projektu,
  • Analýza potenciálu praktického uplatnění výzkumných výsledků

Jak a kdy si zažádat?

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ (mseu.mssf.cz).
Předaplikační výzkum: v termínu od 2. 2. 2017 do 20. 6. 2017, 14:00
Předaplikační výzkum pro ITI: v termínu od 10. 2. 2017 do 20. 6. 2017, 14:00

Kdo může o dotaci požádat?

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI:

 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • Veřejné vysoké školy, výzkumné organizace,
 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost,
 • Ostatní subjekty

Jaká je výše finanční podpory?

Předaplikační výzkum: 1 085 000 000 Kč
Předaplikační výzkum pro ITI: 1 577 823 530 Kč
Minimální rozsah projektu: 10 000 000 Kč
Maximální rozsah projektu: 150 000 000 Kč

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
opvvv.msmt.cz - sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz

Kontaktní osoby:
Mgr. Helena Hořáková - helena.horakova@msmt.cz 

Historie

Řídicí orgán OP VVV uveřejňuje dne 1. 10. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_025 Předaplikační výzkum v prioritní ose 1. Ve výzvě dochází k navýšení alokace z 900 000 000,- Kč na 1 085 000 000,- Kč dle celkové kumulativní alokace podpořených projektů.


ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Předaplikační výzkum došlo k úpravě bodu 3.6 výzvy maximální výše 1. zálohové platby byla z původních 25 % celkových způsobilých výdajů projektu navýšena na maximálně 35 % celkových způsobilých výdajů výzvy. Zároveň byly promítnuty změny vycházející z aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 5.

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.