ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Výzva č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI

Oddíly výzvy

43

Je nutné vyhlásit veřejnou zakázku až po ex-ante kontrole?

Ne, přijemce nemá povinnost čekat na výsledek ex-ante kontroly.

42

Je možné, aby partner v režimu GBER kofinancoval investiční výdaje?

Taková situace nemůže nastat, partner v GBER má způsobilé pouze neinvestiční výdaje.

41

Bude se nová příloha Detailní rozpočet pro výzvy DMS a DMS ITI podávat se změnami rozpočtu, nebo se bude dávat jen k žádosti o platbu?

Specifická pravidla 8.2.5 - V rámci žádosti o změnu bude předkládán Detailní rozpočet projektu, tato příloha se bude také dokládat jako příloha Žádosti o platbu, ve které bude sledován přehled čerpání výdajů.

40

Po ukončení realizace se sníží procento spolufinancování GBERU a příjemce zjistí, že musí spolufinancovat, ale nemá dostatek finančních prostředků na účtu. Jak daný problém řešit?

Příjemce v tomto případě vloží na projektový účet dostatek vlastních prostředků (bude se řešit v závěrečné ŽoP).

39

Jakým způsobem může příjemce ovlivňovat změny stanovených poměrů financování?

Změny poměrů financování nelze přímo ovlivňovat, tyto závisí na skutečném čerpání výdajů partnerů s finančním příspěvkem v rámci GBER. Pro kontrolu dodržování pravidel souvisejících s financováním v rámci GBER a sledování možných změn stanovených poměrů financování využívejte prosím v průběhu realizace projektu přílohy prezentované na semináři pro příjemce (den konání 22. 11. 2018), konkrétně tedy relevatním způsobem pracujte s přílohou "Test nedočerpání" a pro samotné čerpání projektu využívejte povinnou přílohu "Detailní rozpočet projektu". Obě zmiňované přílohy jsou k dispozici na následujících odkazech (přílohy jsou totožné a uložené vždy pod Dokumenty dané výzvy): "DMS Detailní rozpočet – vykazování výdajů - příloha monitorovacích zpráv výzvy č. 02_16_026 a č. 02_17_049" a "DMS Výpočet poměrů zdrojů financování projektu verze 3": https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-16-026-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace/dokumenty.htm a https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-17-049-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-pro-iti/dokumenty.htm.

38

Je nutné vést samostatný projektový bankovní účet?

Ano, tuto povinnost upravují Specifická pravidla výzvy, kap. 8.3 - Příjemce projektu a partneři s finančním příspěvkem jsou povinni využívat pro bankovní operace související s projektem samostatný bankovní účet (dále jen „projektový účet“). Před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je příjemce vyzván k identifikaci svého projektového účtu. Projektový účet může být založen u jakékoliv banky oprávněné působit v České republice a musí být veden výhradně v měně CZK. Platby příjemci je možné poukázat pouze na účet specifikovaný v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. Subjekty vyjmenované v § 3 ustanovení písm. h) rozpočtových pravidel, které mají účty vedeny u České národní banky (ČNB), jsou povinni uvádět pro účely poskytnutí/převodu podpory pouze tyto účty zřízené u ČNB. Příjemce je povinen zachovat svůj bankovní účet i po ukončení realizace projektu až do doby finančního vypořádání, viz kapitola 7.3.3. Při prokazování přímých výdajů musí být úhrada prokázána skenem výpisu z projektového účtu, ze kterého byla platba skutečně provedena. Z výpisu musí být zřejmé, že se jedná o projektový účet příjemce a jednotlivé výdaje musí být řádně označeny (např. číslem dle soupisky dokladů). V případě, že příjemce/partner provádí úhrady výdajů projektu i z dalších svých bankovních účtů, je povinen provést refundaci výdajů projektu z projektového účtu. Zahraniční partner s finančním příspěvkem je oprávněn využívat pro finanční operace projektu projektový bankovní účet založený i u jiné banky, než která má oprávnění působit v České republice a tento účet může být vedený i v jiné měně než CZK.

37

Kdy má příjemce povinnost provést průzkum trhu?

Povinnost dokládat průzkum trhu je uvedena v kap. 8.7, část dokladování způsobilosti. ŘO zároveň doporučuje provést průzkum trhu u všech výdajů s nestandardní pořizovací cenou (tj. v místě a čase neobvyklou). Průzkum by měl obsahovat nabídky min. 3 dodavatelů, aby bylo prokázáno splnění pravidla 3E (hospodárnost, efektivnost, účinnost).

36

Jak má příjemce postupovat v případě, že nebyl nalezen hotel s pokojem do 100 EUR (maximální limit PpŽP pro zahraniční cesty za osobu/noc)?

Příjemce je povinen doložit průzkum trhu, ze kterého je patrné, že cena za hotel je v místě a čase obvyklá. Pokud příjemce průzkum trhu nepředloží, je způsobilým výdajem pouze částka 100 EUR. Průzkum musí být proveden před zahájením služební cesty. Ideální forma je např. printscreeen min. 3 nabídek (z portálu poskytující ubytovací služby), ze kterých bude patrné vybrání jednoho hotelu na základě principu 3E.

35

Platí stejné vykazování i pro partnery?

Ano, stejná forma vykazování výdajů platí jak pro příjemce, tak pro partnery projektu.

34

Jak vykazovat indikátory týkající se publikací?

Indikátory publikací jsou vykazovány dle Soupisky publikací (součást souhrnného dokumentu pro vykazování MI). Indikátor 2 02 11 Odborné publikace je nadřazen indikátorům 2 02 13 (publikace ve spoluautorství s aplikační sférou) a 2 02 16 (publikace vytvořené se zahraničním spoluautorstvím).
V případě, že je jedna publikace vytvořena v rámci více projektů financovaných z OP VVV, je nutné ji poměrově vykázat mezi příslušnými projekty tak, aby nedošlo k dvojímu vykazování.

33

Pokud má zaměstnanec u zaměstnavatele 2 smlouvy na 2 pracovní činnosti, musí dodržet limit 1,0 FTE?

Ano, v tomto případě platí omezení uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, s. 149, které určuje limit max. 1,0 úvazku pro všechny subjekty zapojené do projektu (příjemce i partnery).
Pro akademické nebo pedagogické pracovníky platí limit 1,2 úvazku.

32

Lze indikátor 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení v organizacích naplnit jen za fakultu?

Nově vytvořený nebo aktualizovaný dokument vykázaný v rámci indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení v organizacích je možné vztahovat pouze k fakultě, resp. části výzkumné organizace relevantní vzhledem k zapojení do projektu (tak aby bylo možné splnit pravidla, že dokument bude schválený relevantním subjektem). Tj. není nutné vždy aktualizovat strategii pro celou univerzitu.

31

Ve Výzvě je uvedeno, že nová pracoviště budou společná pro příjemce i partnery. Jak doložit práci partnera na pracovišti?

Zapojení partnera na projektu bude prokazováno formou přístrojového deníku a také prostřednictvím Zprávy o spolupráci, která bude dokladována v rámci každé zprávy o realizaci a bude popisovat konkrétní zapojení jednotlivých partnerů do aktivit projektu.

30

Lze započítávat v rámci místní kanceláře i provádění úklidu přes interní fakturu?

Ano, postupuje se dle pravidel určených pro interní doklady.

29

Náklady místní kanceláře se vztahují jen k administrativnímu týmu nebo k celému týmu?

K celému realizačnímu týmu.

28

Jak se bude dokládat full-cost u zahraničního partnera?

Pravidla vykazování a dokladování výdajů jsou pro všechny stejná, i zahraniční partneři budou muset doložit relevatní dokumentaci dle PpŽP.

27

Místní kancelář - co znamená, že nelze vykazovat procentem z přímých nákladů?

Výzva Dlouhodobá mezisektorová spolupráce, resp. Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI se řídí úplným vykazování výdajů, tj. i výdaje z rozpočtové kapitoly Místní kancelář musí splňovat všechna pravidla způsobilosti vztahující se k přímým výdajům projektu. Nelze vykazovat výdaje Místní kanceláře procentem z ostatních přímých výdajů, tj. nelze z těchto výdajů uměle tvořit výdaje nepřímé.

26

Je nutné vést pro pořízený software přístrojový deník?

Dle ŘO není nutné vést přístrojové deníky pro software.

25

Jak vést přístrojové deníky pro 10 přístrojů po milionu?

Příjemce je povinen vést přístrojové deníky („PD“) pro všechny přístroje, které slouží k realizaci odborných činností projektu, jejichž pořizovací cena je vyšší než 5 mil. Kč. (včetně). Současně musí být zachována podmínka, že přístrojové deníky jsou vedeny pro přístroje s nejvyšší PC, která v součtu tvoří min. 70 % PC všech přístrojů pořízených z prostředků OP VVV v rámci daného projektu. Pokud máte 10 přístrojů po milionu, pro 70 % z nich je nutné deníky vést, tzn. celkově 7 deníků.

24

Jakým způsobem zaúčtovat kurzový rozdíl v rámci nákupu investic?

Kurzový rozdíl se vykazuje dle zaúčtování příjemce dotace. Pokud příjemce zaúčtuje kurzový rozdíl jako investiční výdaj, vykáže se v rámci investičního výdaje rovnou. Pokud příjemce zaúčtuje kurzový rozdíl jako neinvestici, je nutné, aby si příjemce vytvořil neinvestiční položku v rozpočtu na kurzové rozdíly (resp. na kurzové ztráty) a vykazoval tyto kurzové rozdíly na SD1 u investic zvlášť.

23

Výdaj zaúčtujeme na příslušný nákladový účet a rozdíl mezi kurzy dne účtování a dne úhrady je zaúčtován na účet kurzové ztráty 545100 nebo kurzové zisky 645100. Pokud k zaúčtované faktuře přidáme kurzový rozdíl, dostáváme v účetnictví částku úhrady dle bankovního výpisu a účetní sestava nám sedí na soupisku dokladů.
Můj dotaz je, zda v účetnictví způsobilých výdajů projektu můžeme ponechat účet 645100 Kurzové zisky, který je vlastně ziskem / příjmem projektu. Nebo zda o kurzovém zisku máme účtovat mimo projekt a příslušný rozdíl mezi částkou dne zaúčtování a částkou dne úhrady (dle bank. výpisu) máme odúčtovat do nezpůsobilých výdajů projektu.

V účetnictví projektu je relevantní uvádět odpovídající kurzové rozdíly (ztráty i zisky). Určení výše způsobilých výdajů a jejich úhrad v souvislosti s možným vznikem kurzových rozdílů při zařazení daného výdaje do soupisky dokladů
Pro určení výše způsobilých výdajů u úhrad existují tyto následující varianty:
a) Daňový/účetní doklad v Kč, úhrada v Kč – způsobilým výdajem je zaplacená částka v Kč včetně způsobilé části DPH;
b) Daňový/účetní doklad v Kč, úhrada v cizí měně – způsobilým výdajem je částka v Kč vypočtena jako součin částky v cizí měně užité k platbě a kurzu ČNB v den úhrady. Výsledná částka v Kč se tak zpravidla liší od částky fakturované;
c) Daňový/účetní doklad v cizí měně, úhrada ve stejné cizí měně – způsobilým výdajem je částka získaná součinem zaplacené částky a kurzu ČNB ke dni úhrady. V případě více úhrad v zahraniční měně se způsobilá částka v zahraniční měně vynásobí průměrným kurzem zaokrouhleným na 3 desetinná místa, který se vypočítá jako podíl součtu uhrazených částek přepočtených na Kč a celkové ceny faktury v zahraniční měně;
d) Daňový/účetní doklad v cizí měně, úhrada v Kč – způsobilým výdajem je celá zaplacená částka. V případě, že faktura další nezpůsobilé výdaje, vypočítávají se způsobilé výdaje jako součin způsobilé částky v zahraniční měně a kurzu úhrady dle výpisu z bankovního účtu. Je nutné jasně identifikovat, kolik zahraniční měny bylo placeno. Nestačí uvést samotnou částku v Kč bez jednoznačné vazby na to, kolik představuje zahraniční měny. Pokud na bankovním výpise není zaplacená částka v zahraniční měně uvedená, může být doložena např. avízem o provedené zahraniční platbě nebo jiným dokladem potvrzeným bankou, který tento údaj obsahuje;
Daňový/účetní doklad v cizí měně, část úhrady v stejné cizí měně, část úhrady v Kč – způsobilé výdaje se přepočítávají stejným způsobem jako v bodě c).

22

Kdy může dostat partner v režimu GBER finanční prostředky na projektový účet?

ŘO doporučuje příjemcům, v jejichž projektech jsou zapojeni partneři s finančním příspěvkem – podniky (resp. subjekty podpořené dle GBER), aby těmto partnerům poskytovali dotaci až poté, co od těchto partnerů obdrží doklady k uskutečněným výdajům projektu, tj. až po jejich prvotní úhradě partnerem z vlastních finančních prostředků. Výše poskytnuté podpory partnerům s finančním příspěvkem – podnikům musí respektovat míru podpory dle GBER – tzn., může pokrýt maximálně 50 % částky způsobilých výdajů. Pokud bude příjemce poskytovat dotaci partnerům s finančním příspěvkem – podnikům (resp. subjektům podpořeným dle GBER) před uskutečněním prvotní úhrady výdajů těchto partnerů, jsou tito partneři povinni před každou úhradou výdaje z projektového účtu zajistit, aby byl na projektovém účtu zůstatek vlastních finančních prostředků pokrývající min. 50 % hrazeného výdaje. V případě, že by na projektovém účtu partnera s finančním příspěvkem – podniku, byly pouze prostředky dotace popř. prostředky dotace a vlastní finanční prostředky, jejichž výše by nedosahovala min. 50 % částky hrazeného výdaje, bude takto uhrazený výdaj či jeho část nezpůsobilý, a to z důvodu použití vyšší míry podpory/dotace, než je přípustné pro výdaje této výzvy v režimu GBER. Viz kap. 13 Specifických pravidel výzvy.

21

Jak mají být označovány přístroje?

Přístroj bude zaevidován v rámci evidenčního listu/inventární karty, příslušným inventárním číslem. Přístroj nemusí být označen logem povinné publicity.

20

Pokud měníme úvazek pracovníka, je nutné podat změnu?

Ano, je nutné podat změnu pomocí Změnového řízení a aktualizovat Studii proveditelnosti. Je důležité nezapomenout i na relevantní vyplnění údajů do povinné přílohy zprávy o realizaci "Realizační tým".

19

Co je myšleno kapitolou v rozpočtu?

Kapitolou rozpočtu se rozumí souhrnná část rozpočtu (např. cestovní náhrady), položkou rozpočtu se rozumí její část (např. per diem). V rámci rozpočtu je kapitolou rozpočtu vždy čtyřčíslí, např. 1.1.1.1. Stroje a zařízení, 1.1.1.2 Hardware a osobní vybavení, 1.1.2.1 Osobní výdaje, atd.

18

Kdy předkládat Studii proveditelnosti se změnou pracovníka?

Změny ve Studii proveditelnosti se předkládají s příslušnou žádostí o změnu, ideálně před podáním žádosti o platbu a zprávy o realizaci.

17

Jaký je rozdíl mezi nepodstatnou a podstatnou změnou ve formě zdůvodnění?

Zdůvodnění musí být u každé změny. Důležité je aktualizovat všechny relevantní dokumenty vztahující se k dané změně (např. Studie proveditelnosti, Detailní rozpočet, aj.). U podstatných změn je z důvodu posouzení relevantnosti požadované změny nutné uvést podronější zdůvodnění.

16

Soupisky indikátorů se vyplňují za jednotlivé zprávy o realizaci zvlášť nebo vše do jedné tabulky?

Vykazování indikátorů bude probíhat dle vzorů, které jsou umístěny na webu msmt.cz, do jedné souhrnné tabulky. Příjemce vždy na soupisku uvede číslo příslušné zprávy o realizaci. Bude tak existovat jednotný dokument se všemi kumulativními daty.

15

Klíčová aktivita l) Zapojení zástupců aplikační sféry - vedení studentských prací: je nutné, aby byl vedoucí práce zaměstnanec projektu?

Zapojená osoba nemusí být nezbytně zaměstnancem projektu (nicméně může). Dokladování bude v rámci soupisky, kde bude jasně uvedeno, za jaký subjekt aplikační sféry je daná osoba zapojena.

14

Pokud zažádáme o výjimku z pohledu navýšení max. možného úvazku z 1,0 na 1,2 FTE, od kdy je tato výjimka platná?

Schválení podstatných změn nelze provést se zpětnou účinností (tzn. měnit skutečnosti, které již nastaly před podáním žádosti o změnu). Změna je účinná ke dni schválení ŘO/případně nabytí účinnosti změny právního aktu. Má-li daná změna dopad do způsobilosti výdajů, je možné akceptovat zpětnou způsobilost výdajů, nejdříve však ke dni podání žádosti o změnu.

13

Akademický a pegadogický pracovník má automaticky stanoven úvazek 1,2 FTE a nepodléhá změnovému řízení?

Ano, v případě, že jsou podmínky uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část uvedeny i v pracovní smlouvě.
Z hlediska přehlednosti je doporučeno u těchto pracovníků uvést danou skutečnost rovněž do komentovaného rozpočtu nebo přehledu realizačního týmu.

12

Je do indikátorů CO 25 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných inrastrukturách (popř. CO 24 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech) nutné započítat rovněž DPČ/DPP?

Ano, v případě, že jsou splněny obecné podmínky nastavení indikátorů (tj. jedná se o výzkumné pracovníky), pak je nutné tyto započítat do cílových hodnot indikátorů i v případě zapojení na DPP čo DPČ.

11

Jaké programy se mohou započítávat do klíčové aktivity g) Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a zaměřením projektu?

Vzhledem k velkému množství možných programů spolupráce není ŘO definován konkrétní seznam. Programy vykazované v rámci indikátoru musí splňovat následující parametry: musí se jednat o zahraniční program (typicky např. Horizont 2020), poskytovatelem zdrojů daného grantu nesmí být ČR (tzn. vyloučeny jsou např. přeshraniční spolupráce, kde pro každý zapojený subjekt jsou zdroje poskytovány zemí jeho původu), musí se jednat o mezinárodní soutěž.
Vždy samozřejmě musí být patrná vazba na věcné zaměření projektu.

10

Jak jsou definovány výstupy aktivity g) Příprava společně zpracovaných mezinárodních projektových žádostí souvisejících s aktivitami a zaměřením projektu?

Očekávaným minimálním výsledkem aktivity g) je potvrzení podání žádosti o grant. Tento výstup se nezapočítává do indikátoru.
Dalším možným výsledkem je indikátor 2 03 12 Počet účastí podpořených výzkumných týmů v realizovaných programech mezinárodní spolupráce. Daný indikátor měří počet udělených grantů.

9

Jak bude postupováno v případě, že nastane spor mezi ŘO (řidícím orgánem) a příjemcem z hlediska úrovně realizace výzkumu (příjemce bude přesvědčen, že realizuje výzkum max. na úrovni TRL, zatímco ŘO bude danou činnost považovat již za aplikační)?

Primární nastavení správnosti věcného obsahu projektu vychází již z původní koncepce projektu, která prošla věcným hodnocením. V případě, že některé parametry činností nebyly zcela zřejmé a během realizace projektu nebude shoda mezi příjemcem a ŘO ohledně konkrétních činností či výstupů z hlediska úrovně připravenosti a tedy způsobilosti výdajů, budou dané aspekty předmětem posouzení interními nebo externími experty, kteří v návaznosti na svou praxi posoudí, zda je limit výzvy dodržen či nikoli.

8

Jakým způsobem je v rámci vymezení Výzvy možné přistupovat k výsledku Výzkumná zpráva (jedná se o způsobilý výsledek)?

Z hlediska nastavení Výzvy nelze akceptovat výzkumnou zprávu dle definice databáze RIV, neboť dle této definice se již jedná o uplatněný výsledek s jasnou aplikací (zpráva obsahuje část s popisem aplikovatelnosti). Tento typ výsledku se tedy pohybuje za hranicí způsobilosti Výzvy DMS a je nezpůsobilým.
V rámci Výzvy lze ale nicméně akceptovat jakožto způsobilou výzkumnou zprávu jakožto obecný výsledek výzkumu nebo jeho fáze (tj. jedná se o obecný termín užívaný pro výstup z realizovaného výzkumu nebo jeho části, nikoli o výsledek dle definice RIV).

7

Je nutný výsledek indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení v organizacích pro všechny partnery, i když to není ve Studii proveditelnosti?

Aktivita c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry předpokládá výsledek / výstup za každého zapojeného partnera v projektu.
Za výzkumné organizace zapojené do projektu musí vzniknout min. 1 výstup za každou organizaci započtený do indikátoru 2 15 02 a za obchodní korporace / státní podniky musí vzniknout min. 1 aktualizovaný nebo nově vytvořený interní dokument nebo směrnice za každý subjekt. Tento pak bude uveden v rámci dalších výsledků a výstupů dané aktivity ve Studii proveditelnosti.
Vše je uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce - specifická část u aktivity c), s. 19.

6

Jaký je rozdíl mezi indikátorem 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení v organizacích a výstupem klíčové aktivity c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry?

Indikátor 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení v organizacích je určen výhradně pro výzkumné organizace.
Dle podmínek Výzvy je pro další zapojené partnery projektu (státní podniky a obchodní korporace) povinným výstupem aktivity c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry nově vytvořený nebo aktualializovaný interní dokument / vnitřní předpis ošetřující spolupráci daného subjektu s výzkumnou sférou. Tento dokument bude uveden v dalších výstupech dané aktivity ve Studii proveditelnosti.

5

Jak se napočítávají indikátory 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty a 2 02 13 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků?

Indikátor 2 02 13 (publikace vytvořené ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků) je podmnožinou indikátoru 2 02 11 (odborné publikace vytvořené podpořenými subjekty). Publikace vytvořená ve spoluautorství s podnikem bude tedy reálně započtena v cílové hodnotě obou indikátorů. Vykazování bude probíhat prostřednictvím Soupisky indikátorů výzvy DMS (dle vzoru).

4

Mohou se vést přístrojové deníky i pro přístroje, které byly na pracovišti před zahájením realizace projektu?

Přístrojové deníky je nutné vést pro přístroje, které jsou uvedeny ve Studii proveditelnosti a v souladu s pokyny uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce - obecná část, verze 5 s. 147 (tj. pořizovací hodnota přístroje musí být nad 5 mil. Kč a současně musí být vedeny přístrojové deníky pro přístroje s nejvyšší pořizovací cenou, která v součtu tvoří min. 70 % pořizovací ceny přístrojů).
V případě ujasnění přístrojů, pro které bude muset být dle výše uvedených podmínek veden přístrojový deník, doporučuje ŘO konzultaci s projektovým administrátorem daného projektu.
Příjemce samozřejmě nad rámec povinností ŘO může vést přístrojové deníky u jakýchkoli přístrojů a vybavení.

3

Mohou se do indikátoru CO25 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách započítávat pracovníci univerzity a i pracovníci za partnera?

V případě, že pracovníci partnera budou splňovat podmínky uvedené pro VaV pracovníky (definice viz https://opvvv.msmt.cz/download/file2672.pdf) a budou uvedeni ve Studii proveditelnosi jako pracovníci odborného týmu, je možné tyto pracovníky započítat do indikátoru CO 25 (Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách). Vykazování těchto pracovníků bude probíhat standardně dle metodiky vykazování indikátoru CO 25..

2

Jakým způsobem je řešena provázanost indikátorů 24101 Počet rozšířených či modernizovaných výstkumných pracovišť a CO25 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách - je nejprve nutno pořídit do projektu infrastrukturu a teprve pak až vykazovat pracovníky do indikátoru CO25?

Mezi indikátory není časová provázanost. V případě, že je realizována aktivita h) Vznik nebo rozvoj společných výzkumných pracovišť, příjemce vykazuje indikátor 2 41 01 (Počet rozšířených či modernizovaných výstkumných pracovišť). Daná infrastruktura/pracoviště je pak vnímáno za projekt jako celek, tj. do indikátoru CO 25 (Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách) se budou započítávat VaV pracovníci projektu (definice VaV pracovníka viz https://opvvv.msmt.cz/download/file2672.pdf, pod tabulkou) dle svého nástupu do projektu (pracovní smlouvy).

1

Výzkumný pracovník je zaměstnán jako doktorand u příjemce a v rámci projektu získá nový úvazek u partnera. Může se započítat do indikátoru CO24 Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech?

Do indikátoru CO 24 (Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech) se započítává nová VaV kapacita v organizaci příjemce/partnera, tj. pokud v důsledku řešení projektu vzniklo/nebo bylo rozšířeno VaV pracovní místo a to bylo někým obsazeno. Není relevantní, zda se jedná o stávajícího pracovníka, kterému byl pouze díky realizaci projektu rozšířen fond pracovní doby (např. z 0,5 úvazku na 0,8) nebo o úplně nového pracovníka.
V případě, že nový VaV pracovní úvazek vzniká u partnera, tzn. pracovník je na 0,5 úvazku zaměstnán u příjemce a nově vzhledem k realizaci projektu výzvy získá úvazek 0,3 u partnera, lze 0,3 úvazek započítat do indikátoru CO 24.