Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

20. září 2017 - 28. února 2018

Celkový objem

350 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

348 mil. Kč

Předložené žádosti

348 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

2 mil. Kč

Datum aktualizace

26. února 2021

Výzva č. 02_17_052 - Individuální projekty systémové III

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je vytvoření a pilotní ověření systému profesní podpory pedagogických pracovníků v oblasti oborových didaktik a pedagogického řízení škol prostřednictvím oborových a mezioborových metodických kabinetů a rozvoj kolegiálních forem podpory, přenosu dobré praxe a poradenství pro ředitele, vedoucí pedagogické pracovníky a pedagogické pracovníky včetně začínajících a uvádějících učitelů a nastavení systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s definovanými kritérii kvality profesního vzdělávání pedagogů, který bude přispívat ke zvyšování jejich profesního rozvoje.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2.1 Specifický cíl

SC 3 - Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

1.3 Číslo výzvy

02_17_052

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt systémový

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

8. 9. 2017

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20. 9. 2017, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

28. 2. 2018, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
36 měsíců
Maximální délka:
66 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

350 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 200 000 000 Kč
Maximální výše výdajů: 350 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante financování.

3.5 Výše 1. zálohové platby

maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část, kapitola 8.1.5. Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU a SR.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora bude poskytnuta formou vyrovnávací platby upravenou Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.
Oprávnění žadatelé:
- Příspěvkové organizace zřízené MŠMT

4.2 Partnerství

Partnerství není ve výzvě povoleno.

5 Věcné zaměření

5.1.1 Oprávněné aktivity

Žadatel musí realizovat všechny povinné aktivity a povinné téma dle výzvy.


Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.


Povinné aktivity:
Aktivita č. 1: Řízení projektu
Aktivita č. 2: Evaluace
Aktivita č. 3: Spolupráce s ostatními IPs a organizace odborného panelu pro sdílení zkušeností
Aktivita č. 4: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků


Specifikace aktivity č. 4 do úrovně povinných témat je uvedena v textu kapitoly 5.2.4. Oprávněnost aktivit projektu v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. Žadatel je povinen realizovat všechna povinná témata aktivity č. 4.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Pro tuto výzvu nerelevantní.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Pro tuto výzvu nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Výzva je vyhlašována v souladu s následujícími strategickými dokumenty:


Doporučení rady EU k národnímu programu reforem České republiky na rok 20171

 • ­ Zvýšit atraktivnost učitelského povolání a podporovat aktivity ke zvýšení profesního růstu
  učitelů

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020:

 • Snižovat nerovnosti ve vzdělávání
 • Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad
 • Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020


https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_-_czech_republic-cs.pdf

 

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území celé ČR, včetně hlavního města Prahy.

6.2 Přípustné místo realizace

Území celé ČR, včetně hlavního města Prahy, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky, a to pouze na území Evropské unie.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

7.2 Monitorovací období

Monitorovací období je stanoveno v délce 3 měsíců.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány v režimu úplného vykazování výdajů.

7.4 Limity rozpočtu

Položka rozpočtu Outsourcované služby – max. 49 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje. Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity - investiční – max. 15 % z kapitoly rozpočtu Celkové způsobilé výdaje.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.


Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.


Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18.10. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou k dispozici v IS KP14+, případně na webových stránkách u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu musí žadatelé konzultovat žádost o podporu přílohu Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Mgr. Stanislava Podolková
E-mail: stanislava.podolkova@msmt.cz

Telefon: 234 814 425

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultován bude výhradně projektový záměr a příloha Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • V případě žádosti o podporu bude předmětem konzultace pouze posouzení souladu žádosti o podporu s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu.  Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Podklady ke konzultaci tj. žádost o podporu a přílohu Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF s případnými dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / žádost o podporu v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.


Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše.


Je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro získání podpory pro žádosti o podporu, které již byly žadateli podány:

 • zrušit výzvu,
 • snížit alokaci na výzvu,
 • změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů projektu,
 • změnit míru spolufinancování,
 • změnit věcné zaměření výzvy,
 • změnit definici oprávněného žadatele,
 • posun nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
 • posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum,
 • měnit kritéria pro hodnocení a výběr projektů.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory
Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

Vzory právních aktů o poskytnutí/převodu podpory jsou zveřejněny na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.

 

8.5 Ostatní ustanovení

Podpora je poskytována formou dotace. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků). Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně/sankce za nedodržení podmínek výzvy budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.