ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

14. února 2018 - 31. července 2018

Celkový objem

600 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

361 mil. Kč

Předložené žádosti

367 mil. Kč

Vyřazené žádosti

7 mil. Kč

Zbývající objem

239 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_058 - ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Změna odkazu v Příloze č. 1 - Indikátory u výzvy č. 02_16_015 - ESF výzva pro vysoké školy a výzvy č. 02_18_058 - ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony

ŘO upozorňuje příjemce na změnu odkazu u indikátoru 5 35 10 uvedeného v Příloze č.1 - Indikátory. Informace z odkazu: http://kvalita.reformy-msmt.cz/ jsou aktuálně k dispozici na odkazu https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ipn-kvalita-zajistovani-a-hodnoceni-kvality-v-systemu.

(zveřejněno dne 6. 1. 2021)


Cílem výzvy je podpora specifických potřeb strukturálně postižených regionů v rámci naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (schváleného usnesením vlády č. 3 ze dne 9. ledna 2017), resp. naplnění opatření D.1.3 Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (schváleného usnesením vlády č. 503 ze dne 10. července 2017).

Výzva je určena pro vysoké školy, které na základě svých strategií a v zájmu naplnění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů, vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy.

Výzva je vyhlašována v souladu s materiálem „Výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jako nástroj plnění cílů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje“, který byl Vládou České republiky vzat na vědomí na jejím jednání dne 3. ledna 2018.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce
SC 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů.
SC 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol

1.3 Číslo výzvy

02_18_058

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 2
Investiční priorita 2
Specifický cíl 1 ve vazbě s názvem Podpora VŠ
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1
Specifický cíl 2
Specifický cíl 4
Prioritní osa 3
Investiční priorita 1
Specifický cíl 4 v oblasti vzdělávání budoucích pedagogických pracovníků

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

24. 1. 2018

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

14. 2. 2018

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

14. 2. 2018, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 7. 2018, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
není stanovena
Maximální délka:
78 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

600 000 000 Kč (300 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Moravskoslezského kraje; 300 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Ústeckého a/nebo Karlovarského kraje).

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 1 500 000 Kč

Maximální výše výdajů: 300 000 000 Kč

V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Projekty, kde žadatelem je organizační složka státu (OSS), jsou financovány dle kapitoly 8.1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Ostatní projekty jsou financovány platbami ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante dle bodu 8.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část bude výše první zálohové platby maximálně 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně s přihlédnutím k finančním plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které je převážně financováno státem, k realizaci aktivit podporovaných touto výzvou, nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie za předpokladu splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 15.2.

Bude-li však partnerem projektu soukromá vysoká škola, bude podpora poskytnuta v režimu de minimis (v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013) i přesto, že žadatelem bude veřejná nebo státní vysoká škola.

Další informace k podmínkám podpory nezakládající veřejnou podporu jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 15.2.

3.8 Podpora de minimis

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které není převážně financováno státem, bude poskytována v režimu de minimis (v souladu s ustanovením Nařízení EK (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis).

Další informace k podmínkám podpory de minimis jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 15.3.2.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:  

 • veřejné vysoké školy,
 • státní vysoké školy (organizační složky státu),
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú.),
 • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o.).

 

Omezení výzvy:

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu s místem dopadu do Moravskoslezského kraje a nejvýše jednu žádost o podporu s místem dopadu do Ústeckého a/nebo Karlovarského kraje.

V případě podání více žádostí o podporu s místem dopadu do Moravskoslezského kraje nebo v případě podání více žádostí o podporu s místem dopadu do Ústeckého a/nebo Karlovarského kraje budou tyto žádosti vyřazeny z procesu hodnocení.

4.2 Partnerství

Účast partnera v projektu není nutnou podmínkou řešení projektu. Počet partnerů není omezen.

Oprávněnými partnery projektu jsou:

 • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  

Ostatní subjekty je možné do projektu zapojit formou výběru v otevřené soutěži, jako dodavatele služeb.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 1 - Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce.
SC 2 - Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, a snížení studijní neúspěšnosti studentů.
SC 4 - Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízen vysokých škol.

5.1.1 Oprávněné aktivity

Aktivity v žádostech o podporu předkládaných v této výzvě mohou být realizovány průřezově napříč specifickými cíli 1, 2 a 4 prioritní osy 2 OP VVV. Žadatelé si volí minimálně jednu z povinně volitelných aktivit, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu.

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele  a příjemce – obecná část, v kapitole 5.2.4.  

5.1.1 SC 1 – Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce

5.1.1.1 Oprávněné aktivity

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 2: Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy – zvýšení kvalifikace nebo pedagogické kompetence akademických i neakademických pracovníků; podpora nových metod výuky; zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizím jazyce; modernizace softwarového vybavení; podpora distančního vzdělávání.

Aktivita č. 3: Tvorba nových a úprava obsahu stávajících bakalářských a magisterských studijních programů/oborů zohledňujících potřeby trhu práce, nebo potřeby praxe, vedoucí k získání akreditace – úpravy obsahu zejména bakalářských studijních programů/oborů v souladu s potřebami trhu práce (s ohledem na individuální potřeby vysokých škol korespondující se záměrem jejich zkvalitňování a diverzifikace), rozvoj bakalářských a magisterských programů/oborů zaměřených na praxi a spolupráce s praxí, zvýšení počtu, kvality a délky praxí studentů a akademických pracovníků v aplikační sféře, zapojení odborníků z praxe a zahraničí do tvorby studijních programů.

Aktivita č. 4: Posílení internacionalizace – rozvoj mezinárodní spolupráce, internacionalizace vysokoškolského prostředí, mobility studentů a pracovníků vysokých škol, rozvoj vztahů se zahraničními institucemi v rámci Graduate school formou joint a multiple degrees programů.

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 5: Rozvoj vazeb mezi VŠ a jejími absolventy v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce s cílem implementace do strategického řízení studijních programů na vysokých školách.

5.1.1.2 Cílová skupina

 • studenti vysokých škol,
 • akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol. 

5.1.2 SC 2 – Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti studentů

5.1.2.1 Oprávněné aktivity

Povinně volitelná aktivita:

Aktivita č. 6: Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb – zvyšování kompetencí akademických a neakademických pracovníků pro výuku studentů se specifickými potřebami, podpora motivace ke studiu a kariérové poradenství, tvorba a implementace vyrovnávacích kurzů, snížení studijní neúspěšnosti, zlepšení dostupnosti a zkvalitňování studijních materiálů.

Volitelná aktivita:

Aktivita č. 7: Zvýšení zájmu o studium na VŠ a adaptace nových studentů pro studium na vysoké škole, usnadnění přechodu ze SŠ na VŠ.

5.1.2.2 Cílová skupina

 • studenti vysokých škol,
 • žáci a studenti, u kterých společenské a osobní faktory, jako jsou socio-ekonomický status, zdravotní stav, etnický původ nebo rodinné a kulturní zázemí, představují překážky pro přístup a úspěšné dokončení vysokoškolského vzdělání a následného uplatnění na trhu práce,
 • žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole,
 • akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol.

5.1.3 SC 4 – Nastavení a rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízen vysokých škol

5.1.3.1 Oprávněné aktivity

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 8: Tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení pro zlepšení kvality VŠ – rozvoj lidských zdrojů pro zajišťování kvality na vysoké škole, podpora přípravných procesů pro získání akreditací, nastavení systematického monitoringu kvality na vysoké škole, evaluace systému zajišťování kvality externím subjektem.

Aktivita č. 9: Zavádění a rozvoj efektivních principů řízení včetně rozvoje kapacit a znalostí řídicích a dalších pracovníků v oblasti řízení vysokých škol – zavedení komplexního systému hodnocení a odměňování akademických i neakademických pracovníků, zkvalitňování strategického a projektového řízení.

5.1.3.2 Cílová skupina

 • akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol. 

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • výuka a její zajištění v akreditovaných studijních programech,
 • pilotáže studijních programů po udělení akreditace,
 • výzkumné aktivity, 
 • volnočasové aktivity bez vazby na vzdělávání, posilování přenositelných kompetencí nebo internacionalizaci,
 • volnočasové aktivity, které neorganizuje instituce příjemce a volnočasové aktivity, kterých se neúčastní studenti nebo pracovníci nstituce příjemce, případně osoby z cílové skupiny,
 • aktivity zaměřené na mimořádně nadané studenty,
 • pořizování staveb, dobudování, rekonstrukce, upgrade infrastruktury nebo úprava prostor,
 • úpravy obsahu a tvorba doktorských studijních programů. 

Další informace k podporovaným a nepodporovaným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.1.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým dokumentem vysoké školy v roli žadatele.

Aktivity projektu musí reagovat na konkrétní specifické potřeby krajů ve vazbě na Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Aktivity musí prokazatelně přispět k naplnění cílů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, tj. ke strukturální změně daného regionu. Součástí žádosti o podporu musí být „Vyjádření k souladu záměru projektu se Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje“ vydané ze strany Úřadu zmocněnce vlády pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území strukturálně postižených regionů České republiky – tj. Ústeckého, Moravskoslezského a/nebo Karlovarského kraje. 

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky s výjimkou aktivity č. 4, kdy může být místo realizace území Evropské unie.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé od 1. 1. 2017. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.  

7.2 Monitorovací období

Pravidla pro stanovení délky prvního sledovaného období jsou uvedené v kapitole 7.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Délka druhého a dalších sledovaných období je pro projekty s rozpočtem méně a rovno 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů šest měsíců a pro projekty s rozpočtem více než 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů čtyři měsíce.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Úplné vykazování výdajů:

Upraveno v kapitole 8.6.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. Tento způsob vykazování výdajů se vztahuje na žadatele/příjemce, kterými jsou OSS.

Zjednodušené vykazování výdajů:

Upraveno v kapitole 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. Tento způsob vykazování výdajů se vztahuje na všechny žadatele/příjemce kromě OSS. Náklady na zaměstnance (členy realizačního týmu) jsou vykazovány v režimu úplného vykazování výdajů a zbývající část celkových způsobilých výdajů je vykazována formou paušálních nákladů. Paušální sazba je stanovena ve výši 40 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance za účelem pokrytí zbývajících způsobilých nákladů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce. 

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici na webových stránkách u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv), vybrané přílohy jsou ke stažení také v IS KP14+. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Mgr. Stanislava Podolková

E-mail: stanislava.podolkova@msmt.cz

Telefon: 234 814 425

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • Předmětem konzultace bude pouze posouzení souladu plánovaných aktivit s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy. 
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory.

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria.

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v aktuálním znění. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část: 

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. 

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně/sankce za nedodržení podmínek výzvy budou stanoveny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.