ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

14. února 2018 - 31. července 2018

Celkový objem

1 865 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

1 807 mil. Kč

Předložené žádosti

1 856 mil. Kč

Vyřazené žádosti

49 mil. Kč

Zbývající objem

58 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_059 - ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony

Oddíly výzvy

Co je cílem této výzvy?

Cílem výzev ESF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony a ERDF výzva pro vysoké školy - Strukturálně postižené regiony je podpora specifických potřeb strukturálně postižených regionů v rámci naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje a v rámci naplňování opatření Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace těchto krajů.

Kdo může o dotaci požádat?

Veřejné, státní i soukromé vysoké školy, které působí nebo plánují působit ve strukturálně postižených regionech a splňují podmínky dané Pravidly pro žadatele a příjemce.

Jaká je výše finanční podpory?

1 865 000 000 Kč (1 065 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Moravskoslezského kraje; 800 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Ústeckého a/nebo Karlovarského kraje)

Minimální výše výdajů: 1 500 000 Kč.
Maximální výše výdajů u projektů ERDF výzvy pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony: 800 000 000 Kč.
V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.

Jaké cílové skupiny mohou být podpořeny?

Např. studenti vysokých škol, žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole, akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol.

Jaké jsou oprávněné aktivity?

Povinnou aktivitou je pro obě výzvy řízení projektu.

U ERDF výzvy pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony, která slouží jako investiční doplnění ESF výzvy, žadatelé volí minimálně jednu ze 3 povinně volitelných aktivit popsaných ve výzvě. Podpora může směřovat například na:

  • rekonstrukce a modernizace prostor pro studium,
  • nákup přístrojového vybavení,
  • investiční podporu aktivit zaměřených na žáky se specifickými potřebami,
  • pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů,
  • výstavbu nových budov (pouze za zvláštních podmínek).

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 14. 2. 2018. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 14. 2. 2018 od 10:00 hod. do 31. 7. 2018 do 14:00 hod.

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce operačních programů
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
http://opvvv.msmt.cz – sekce Výzvy
opvvv@msmt.cz

Historie

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 9. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony v prioritní ose 2. Aktualizací došlo k navýšení alokace na výzvu z původních 1 600 000 000 Kč na 1 865 000 000 Kč.


Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 1. 6. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_18_059 ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony v prioritní ose 2. Aktualizací došlo k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu, a to konkrétně z 29. 6. 2018 na 31. 7. 2018.

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.