ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

14. února 2018 - 29. června 2018

Celkový objem

1 600 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

0 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

1 600 mil. Kč

Datum aktualizace

18. června 2018

Výzva č. 02_18_059 - ERDF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Cílem výzvy je podpora specifických potřeb strukturálně postižených regionů v rámci naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (schváleného usnesením vlády č. 3 ze dne 9. ledna 2017), resp. naplnění opatření D.1.3 Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (schváleného usnesením vlády č. 503 ze dne 10. července 2017).

Cíle výzvy bude dosaženo prostřednictvím doplňkové investiční podpory intervencí ESF výzvy pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony realizovaných v rámci SC 1, 2 a 4 IP 1 PO 2 OP VVV prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení.

Výzva je vyhlašována v souladu s materiálem „Výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jako nástroj plnění cílů Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje“, který byl Vládou České republiky vzat na vědomí na jejím jednání dne 3. ledna 2018.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 2 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

1.3 Číslo výzvy

02_18_059

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 2
Investiční priorita 2
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1
Specifický cíl 2
Specifický cíl 4

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

24. 1. 2018

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

14. 2. 2018

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

14. 2. 2018, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

29. 6. 2018, do 14 hod.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
není stanovena
Maximální délka:
72 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 600 000 000 Kč (800 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Moravskoslezského kraje; 800 000 000 Kč pro projekty s dopadem do Ústeckého a/nebo Karlovarského kraje).

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 1 500 000 Kč 

Maximální výše výdajů: 800 000 000 Kč

V případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.

3.3 Fond

Evropský fond pro regionální rozvoj

3.4 Způsob financování

Projekty, kde žadatelem je organizační složka státu (OSS), jsou financovány dle kapitoly 8.1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Ostatní projekty jsou financovány platbami ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante dle bodu 8.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část bude výše první zálohové platby maximálně 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně, s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které je převážně financováno státem, k realizaci aktivit podporovaných touto výzvou, nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107, odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Bude-li partnerem projektu soukromá vysoká škola, bude podpora poskytnuta v režimu de minimis (v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013) i přesto, že žadatelem bude veřejná nebo státní vysoká škola.

Další informace k podmínkám podpory nezakládající veřejnou podporu jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 15.2.

3.8 Podpora de minimis

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které není převážně financováno státem, k realizaci aktivit podporovaných touto výzvou, bude poskytnuta v režimu de minimis (v souladu s ustanovením Nařízení EK (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis).

Další informace k podmínkám podpory de minimis jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, kapitola 15.3.2.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů:  

 • veřejné vysoké školy,
 • státní vysoké školy (organizační složky státu),
 • soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost – soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú.),
 • ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o.).

 

Omezení výzvy:

Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše dvě žádosti o podporu s místem dopadu do Moravskoslezského kraje a nejvýše dvě žádosti o podporu s místem dopadu do Ústeckého a/nebo Karlovarského kraje.

Každá žádost o podporu bude doplňovat jednu žádost o podporu komplementární výzvy ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony. V případě podání více než dvou žádostí o podporu  s dopadem do Moravskoslezského kraje nebo v případě podání více než dvou žádostí o podporu  s dopadem do Ústeckého a/nebo Karlovarského kraje budou tyto žádosti vyřazeny z procesu hodnocení. V případě podání žádosti o podporu bez výše uvedné komplementární návaznosti bude tato žádost vyřazena z procesu hodnocení.

4.2 Partnerství

Účast partnera v projektu není nutnou podmínkou řešení projektu. Počet partnerů není omezen.

Oprávněný partnery projektu jsou:

 • vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

 Ostatní subjekty je možné do projektu zapojit formou výběru v otevřené soutěži, jako dodavatele služeb.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 1 - Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

5.1.1 Oprávněné aktivity

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 až č. 4, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou každého projektu.

Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, více viz kapitola 5.2.4. 

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky – rekonstrukce, dobudování, nová výstavba; úprava prostorů pro bakalářské a magisterské studijní programy zaměřené na praxi a studijní programy zohledňující potřeby trhu práce. Modernizace učeben, laboratoří, přístrojového, materiálového, softwarového a hardwarového vybavení pro výuku. Infrastrukturní potřeby institucí ve vztahu k rozvoji internacionalizace, systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení vysokých škol.

Aktivita č. 3: Zpřístupnění vysokoškolského prostředí – úprava prostorů a pořízení vybavení ve vztahu k aktivitám SC 2 IP 1 PO 2 (odstraňování bariér v přístupu ke studiu, reflexe potřeb studentů se specifickými potřebami aj.).

Aktivita č. 4: Informační zdroje pro výuku – pořízení, vytvoření či zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku a jsou určeny pro studenty.

Žadatelé jsou povinni přizpůsobit datum ukončení fyzické realizace projektu vzhledem k realizovaným aktivitám projektu tak, aby nedošlo k prodlevě v připravenosti pořizované a budované infrastruktury pro komplementární projekty výzvy ESF výzva pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony. 

Další informace k podporovaným a nepodporovaným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.2.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • výuka a její zajištění v akreditovaných studijních programech,

 • dobudování nebo rekonstrukce prostor, které nejsou v majetku příjemce/partnera s výjimkou instalace zařízení do pronajatých prostor, která je součástí pořizovací ceny tohoto zařízení,
 • budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity bez vazby na vzdělávání, posilování přenositelných kompetencí nebo internacionalizaci,
 • budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity, které neorganizuje instituce příjemce, nebo které se uskutečňují v prostorách v majetku jiného subjektu, než je subjekt příjemce,
 • budování a rozvoj infrastruktur pro volnočasové aktivity, kterých se neúčastní studenti nebo pracovníci instituce příjemce, případně osoby z cílové skupiny,
 • centrální přístup institucí k informačním zdrojům, který byl již podpořen v rámci jiných projektů (např. CzechELib),
 • aktivity, které nejsou doplněním aktivit komplementární ESF výzvy pro vysoké školy – Strukturálně postižené regiony,
 • výstavba a rekonstrukce infrastruktury nesouvisející primárně se vzděláváním, tj. jídelní a ubytovací prostory, sklady apod.,
 • rekonstrukce spojené se stavebními pracemi na vnější obálce předmětného objektu (např. zateplování, výměna oken apod.) a výdaje na modernizaci nebo rozšiřování centrálního technického provozního zázemí (kotle, klimatizace apod.),
 • dopravní infrastruktura v rozsahu nad rámec požadavků platné legislativy s výjimkou technických zařízení (např. výtahy, dopravníky), která budou sloužit pro podporu mobilit, zpřístupnění infrastruktury a usnadnění činností pro handicapované a cílové menšinové skupiny,
 • výstavba nové infrastruktury, která nesouvisí: a) se vznikem nových programů (tedy programů dosud nevyučovaných), které jsou poptávány na trhu práce, či b) s případy rozšíření kapacit pro stávající programy, kde poptávka na trhu práce výrazně převyšuje nabídku absolventů, nebo c) s doplňkovou podporou aktivit ESF SC 2 IP 1 PO 2.

5.1.3     Cílová skupina

 • studenti vysokých škol,
 • žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole,
 • akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol. 

Další informace k podporovaným a nepodporovaným aktivitám jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.2.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým dokumentem vysoké školy v roli žadatele.

Aktivity projektu musí reagovat na konkrétní specifické potřeby krajů ve vazbě na Strategii hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Aktivity musí prokazatelně přispět k naplnění cílů Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, tj. ke strukturální změně daného regionu. Součástí žádosti o podporu musí být „Vyjádření k souladu záměru projektu se Strategickým rámcem hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje“ vydané ze strany Úřadu zmocněnce vlády pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od data, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“, další podmínky jsou uvedeny v kapitole 7.3.6 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území strukturálně postižených regionů České republiky – tj. Ústeckého, Moravskoslezského a/nebo Karlovarského kraje. 

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé od 1. 1. 2017. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Pravidla pro stanovení délky prvního sledovaného období jsou uvedené v kapitole 7.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Délka druhého a dalších sledovaných období je u projektů s rozpočtem méně a rovno 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů šest měsíců a pro projekty s rozpočtem více než 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů je čtyři měsíce.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Úplné vykazování výdajů:

Upraveno v kapitole 8.6.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. Tento způsob vykazování výdajů se vztahuje na žadatele/příjemce, kterými jsou OSS. 

Zjednodušené vykazování výdajů:

Upraveno v kapitole 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část. Tento způsob vykazování výdajů se vztahuje na všechny žadatele/příjemce kromě OSS. Část celkových způsobilých výdajů bude vykazována formou nepřímých nákladů. Paušální sazba na nepřímé náklady je stanovena ve výši 15 % přímých způsobilých nákladů na zaměstnance. Přímé výdaje jsou vykazovány v režimu úplného vykazování výdajů.

7.4 Limity rozpočtu

Kapitola rozpočtu Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční – na tuto kapitolu rozpočtu je stanoven limit max. 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce. 

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici na webových stránkách u vyhlášené výzvy (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv), vybrané přílohy jsou ke stažení také v IS KP14+. Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

Součástí žádosti o podporu je v relevantním případě cost-benefit analýza (CBA), žadatel ji vyplňuje v IS KP14+, další informace jsou uvedeny v kapitole 5.2.6 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná i specifická část.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy:   Mgr. Stanislava Podolková

E-mail: stanislava.podolkova@msmt.cz  

Telefon: 234 814 425

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • Předmětem konzultace bude pouze posouzení souladu plánovaných aktivit s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy. 
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

Příloha č. 1 Indikátory

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v aktuálním znění. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část: 

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit. 

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně/sankce za nedodržení podmínek výzvy budou stanoveny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.