ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

18. prosince 2018 - 28. června 2019

Celkový objem

1 100 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

990 mil. Kč

Předložené žádosti

990 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

110 mil. Kč

Datum aktualizace

11. ledna 2022

Výzva č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury

Oddíly výzvy

Kontaktní osoba výzvy: Ing. Irena Havlová, e-mail: Irena.Havlova@msmt.cz

 

Co je cílem této výzvy?

Výzva Výzkumné infrastruktury II se zaměřuje na investiční aktivity velkých výzkumných e-infrastruktur, Cílem výzev je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných e-infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám, kterou poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v období do roku 2022

Kdo může o dotaci požádat?

Subjekty, které splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce, zároveň fungují jako výzkumná infrastruktura a jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury (např. veřejné vysoké školy, výzkumné instituce, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost) a mají nenulové finanční požadavky na investiční výdaje.

Podrobně jsou všechny podmínky uvedeny ve výzvě a v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Jaké aktivity jsou podporované?

Povinná aktivita:

  • Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

  • Modernizace či upgrade velké výzkumné infrastruktury v České republice – V této aktivitě je možné pořizovat moderní přístrojové a technické vybavení, dále i realizovat stavební úpravy nutné k instalaci nových přístrojů (např. úprava rozvodů, podlah) a případně stavební úpravy vedoucí ke změně účelu využití prostor v rámci objektu v souladu s podporovanými aktivitami výzvy.
  • In-kind příspěvek – dodávka částí do výzkumných infrastruktur lokalizovaných v ostatních státech Evropské unie.

Žadatel si musí zvolit minimálně jednu povinně volitelnou aktivitu.

Jaká je výše finanční podpory?

  • Alokace výzvy: 1 100 000 000 Kč
  • Minimální výše výdajů není určena
  • Maximální výše výdajů na projekt: 1 100 000 000 Kč

Jak a kdy si zažádat?

Výzva byla vyhlášena dne 18. 12. 2018. Žádosti o podporu budou přijímány prostřednictvím IS KP14+ (https://mseu.mssf.cz) v termínu od 18. 12. 2018 od 10:00 hod. do 28. 6. 2019 do 14:00 hod.

Kde nalézt další informace a kdo dotaci poskytuje?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Sekce EU a ESIF

Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9

opvvv.msmt.cz

opvvv@msmt.cz

Další informace

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Metodický výklad – CBA

Při vypracovávání CBA doporučuje ŘO OP VVV zahrnout všechny relevantní socioekonomické dopady projektu, včetně těch, které nemají přímý dopad do indikátorů projektu (např. výsledky výzkumu realizovaného výzkumnou komunitou, dalšími výzkumnými organizacemi či jinými uživateli). Výběr těchto dopadů je nutné jasně a podrobně zdůvodnit primárně v kap. 4.2 a kap. 7 doporučeného vzoru Studie proveditelnosti či obdobné části vlastní struktury studie proveditelnosti žadatele, případně v modulu CBA v IS KP14+.

Toto doporučení vychází z podstaty zaměření výzev na podporu výzkumných infrastruktur, které jsou dle definice jedinečnými zařízeními nebo virtuálními platformami, které poskytují výzkumné komunitě zdroje a služby k realizaci špičkového výzkumu a vývoje a jsou zřizovány pro využití i dalšími výzkumnými organizacemi a jinými uživateli za předem definovaných a transparentních podmínek (viz kap. 2 a kap. 7.1.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). Nejsou tedy primárně zaměřeny na realizaci vlastního špičkového výzkumu a vývoje a tedy produkci vědecké činnosti.

ŘO OP VVV upozorňuje, že výsledek socioekonomické analýzy je předmětem věcného hodnocení projektu v kritériu V7.1 a jedná se o kritérium vylučovací.