ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost již nelze podat

31. března 2020 - 29. června 2021

Celkový objem

278 mil. Kč

Hodnocené žádosti

5 mil. Kč

Podpořené žádosti

274 mil. Kč

Předložené žádosti

279 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

9 mil. Kč

Datum aktualizace

6. prosince 2021

Výzva č. 02_20_081 Šablony III – pro hlavní město Praha

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Výzva je ve svém nastavení v souladu s horizontálními principy OP VVV.

Tato výzva (č. 02_20_081) je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území hl. m. Prahy.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 2 - Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí
 • IP 3 – Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové
 • IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

1.2.1 Specifický cíl

SC 1 - Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání
SC 1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

1.3 Číslo výzvy

02_20_081

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Zjednodušený projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva
Komplementární výzva
Komplementární s OP Praha – pól růstu ČR, SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.
Komplementární v rámci vazby Vzdělávání a celoživotní učení s IROP, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

31. 3. 2020

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu1)

31. 3. 2020, od 14 hod.
1)

V případě, že bude IS KP2014+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve, nebo později, než je uvedené datum, bude tato informace zveřejněna na webových stránkách OP VVV.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu2)

29. 6. 2021, do 14 hod.
2)

Nebo do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu.

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
12 měsíců
Maximální délka:
24 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

Celková alokace na výzvu je 278 600 000 Kč.

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 100 000 Kč

Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč);

V případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč.2 Podrobný postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je uveden v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

Výše výdajů (celkových způsobilých výdajů) na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč byla částka vyšší než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).


V případě, že je součástí právnické osoby více mateřských škol nebo více základních škol (např. základní škola a základní škola speciální), částka 200 000 Kč se počítá vždy pouze jedenkrát pro mateřskou školu a jedenkrát pro základní školu.

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante financování

3.5 Výše 1. zálohové platby

Je poskytována jedna zálohová platba a její výše je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Spolufinancování projektu ze strany žadatele není vyžadováno, projekt je ze 100 % hrazen z prostředků EU a státního rozpočtu.

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.2. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV mezi méně a více rozvinutými regiony:

Tabulka: Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV mezi méně a více rozvinutými regiony, které žadatel zadává do IS KP14+, viz kapitola 8.2. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů

Projekty ve více rozvinutém regionu (hl. město Praha)

Místo realizace projektu Místo dopadu projektu Méně rozvinutý region Více rozvinutý region
Více rozvinutý region Více rozvinutý region 0 % 100 %
Více rozvinutý region a méně rozvinutý region Více rozvinutý region 0 % 100 %

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora subjektům, které jsou převážně, nebo zcela financovány z veřejného rozpočtu, bude poskytnuta v režimu nenaplňujícím znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3.8 Podpora de minimis

Podpora subjektům, které nejsou převážně financovány z veřejného rozpočtu, bude poskytnuta v režimu de minimis dle nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Mateřské a základní školy nezřizované organizačními složkami státu (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

Mateřské a základní školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle školského zákona3 (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy, zapsaná ve školském rejstříku), které mají ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, minimálně jedno dítě/žáka.

Žadatel vybírá, zda podá žádost o podporu do výzvy určené oprávněným žadatelům se sídlem na území hl. m. Prahy (č. 02_20_081) nebo do výzvy určené oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy (č. 02_20_080). Poskytovatel vede s každým žadatelem vždy pouze jedno řízení o poskytnutí dotace na podporu aktivit dle této výzvy. Další řízení se vede nejdříve po ukončení předešlého řízení, a to pouze v případě, kdy poskytovatel řízení zastaví (v případě vyřazení žádosti v procesu schvalování), nebo stažení žádosti žadatelem. Nové řízení o poskytnutí dotace poskytovatel vede také v případě rozšíření činnosti žadatele o novou činnost školy (MŠ/ZŠ, kterou právnická osoba nevykonávala v okamžiku podání předešlé žádosti žadatele, a to pouze ve věci poskytnutí podpory na aktivity pro tuto novou činnost MŠ/ZŠ, za předpokladu, že aktivity pro tuto novou činnost MŠ/ZŠ dříve nebyly z této výzvy podpořeny. V ostatních případech poskytovatel řízení v téže věci (podpora aktivit dle této výzvy) zastaví.


Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4.2 Partnerství

Partnerství není v rámci výzvy povoleno.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

Investiční priority a specifické cíle jsou uvedeny u jednotlivých podporovaných aktivit, viz příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podporované aktivity jsou rozděleny podle jednotlivých druhů škol – oprávněných žadatelů (tj. právnických osob vykonávajících činnost školy, viz kap. 4 výzvy).

Povinná aktivita:

Pro MŠ: 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Pro ZŠ: 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Podmínky výběru podporovaných aktivit podrobněji viz příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

5.1.2 Vyloučené aktivity

Školy samostatně zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nesmí volit aktivity, které nejsou určeny pro tyto žadatele v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.

V aktivitách 3.I/7 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ a 3.II/8 Zahraniční stáže pedagogických pracovníků ZŠ není možné realizovat stáže zaměřené na vzdělávání pedagoga v cizím jazyce, jazykové kurzy a zvyšování jazykových kompetencí v cizím jazyce dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (A1-C2).

5.1.3 Cílová skupina3)

Děti v mateřských školách
Žáci základních škol
Děti v přípravných třídách základních škol
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Rodiče dětí a žáků
Veřejnost
3)

4 Rodiče - V případě zájmového vzdělávání do této cílové skupiny patří i rodiče účastníků zájmového vzdělávání. V rámci této cílové skupiny lze započíst i osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Hlava III, § 928 až 975.

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Pro tuto výzvu nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Národní program reforem ČR 20195, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023, Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.


5 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-national-reform-programme-czech-republic-cs.pdf

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Pro projekty výzvy Šablony III platí:

Pro žadatele/příjemce z více rozvinutého regionu (hl. město Praha) je určena programová oblast více rozvinutý region (hl. město Praha). V této výzvě je umožněno využít výjimky dle čl. 13 nařízení o ESF, tzn. je umožněno realizovat projekty i mimo programovou oblast.

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Územní způsobilost projektů OP VVV Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

6.1 Přípustné místo dopadu

Pro žadatele/příjemce z více rozvinutého regionu (hl. město Praha) je místem dopadu realizace území více rozvinutého regionu.

6.2 Přípustné místo realizace

Území Evropské unie; aktivita Zahraniční stáže pedagogických pracovníků MŠ/ZŠ může být realizována i mimo území EU6, a to na území Norska a Islandu.


Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je možné realizovat uvedené vybrané aktivity i v této zemi.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Věcná způsobilost je definována dosažením výstupů a výsledků projektu. Současně platí, že poskytnutá podpora v rámci zjednodušených projektů je neinvestičního charakteru. Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektu alespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Nejdříve možné datum zahájení fyzické realizace projektu je datum předložení žádosti o podporu, nejdříve však 1. 8. 2020. Od tohoto data je možné projekt začít fyzicky realizovat. Zároveň platí, že datum zahájení fyzické realizace projektu musí být vždy první kalendářní den v měsíci. Pokud byly aktivity zahájeny a ukončeny a výstupy dosaženy v době realizace projektu, má se za to, že také s nimi související výdaje jsou z hlediska času způsobilé.

Pokud žadatel realizuje projekt v rámci výzvy OP VVV č. 02_18_064 Šablony II, musí být datum pro zahájení fyzické realizace projektu ve výzvě č. 02_20_081 Šablony III stanoveno až po datu ukončení fyzické realizace projektu výzvy č. 02_18_064 Šablony II.

Výjimkou je prodloužení realizace projektu výzvy OP VVV č. 02_18_064 Šablony II v souvislosti se zásahem vyšší moci, kdy může dojít k částečné souběžné realizaci projektů výzvy č. 02_18_064 Šablony II a č. 02_20_081 Šablony III. V takovém případě nesmí dojít k souběžné realizaci stejných aktivit realizovaných v projektu výzvy č. 02_18_064 Šablony II a č. 02_20_081 Šablony III.

7.2 Monitorovací období

Projekt má dvě sledovaná (monitorovací) období, za které je příjemce povinen předložit Zprávu o realizaci projektu (ZoR)/Žádost o platbu (ŽoP). První sledované období začíná datem zahájení fyzické realizace projektu a trvá 6 měsíců. Druhé sledované období začíná dnem následujícím po dni ukončení předchozího sledovaného období a končí datem ukončení fyzické realizace projektu.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje budou vykazovány formou Standardní stupnice jednotkových nákladů (viz kapitola 8.5 Způsobilé výdaje Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů).

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v příloze č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Konzultační linka pro výzvy zjednodušených projektů

E-mail: dotazyZP@msmt.cz

Telefon: +420 234 814 777

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu, podstata věcného zaměření nesmí být změněna.

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad
 • Příloha č. 4 Seznam příloh k žádosti o podporu

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy u zveřejněné výzvy.

Pravidla pro žadatele a příjemce ZP zveřejněné na odkaze: https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy u zveřejněné výzvy.

8.5 Ostatní ustanovení

MŠMT v průběhu procesu schvalování žádosti o dotaci uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;

Podpora je poskytována formou dotace. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).

V případě zániku žadatele o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Odvody za porušení rozpočtové kázně a jejich výše v případě nedodržení podmínek výzvy budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.