ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktualizaci Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce o zveřejnění aktualizované Metodiky vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV, verze 3, (dále jen „Metodika“) k prokázání čistě vedlejšího charakteru hospodářských činností ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále jen „Rámec“) a dle bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01).

Hlavní změny, které byly v Metodice oproti verzi 2 provedeny:

  • Byla doplněna úprava vykazování hospodářských činností dle bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora pro vzdělávací infrastrukturu, pro níž se uplatní identické postupy jako pro hospodářské činnosti dle bodu 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
  • Byla upravena formulace týkající se podmínky schválení jiné metody Řídicím orgánem OP VVV.
  • Byla doplněna nová kapitola 6. Výjimky z předkládání výpočtu s podmínkami pro vynětí z povinnosti předkládat Přehled hospodářského využití podpořených kapacit, jako je tomu již v OP VaVpI (tj. přehled se nepředkládá, pokud u příjemce/partnera ve vykazovaném období byl již všechen dlouhodobý majetek podpořený z projektu OP VVV (např. přístroje a plochy) plně odepsán/vyřazen z majetku a/nebo již neexistují pracovní místa, která byla podpořena z projektu OP VVV).
  • Dále byly zapracovány i další změny, které vycházejí ze zkušeností ŘO OP VVV při ověřování dat za roky 2016-2018 (např. zjednodušení při výpočtu kapacity dle času využití zdrojů – nemusí se vypočítávat vážený průměr, stačí použít podíl nákladů na hospodářskou činnost na celkových nákladech).

Jedná se pouze o formální úpravu Metodiky a doplnění informací, které jsou již příjemcům podpory známy z předchozích let vykazování, samotný princip vykazování se nikterak nemění.

Zároveň byl zveřejněn aktualizovaný vzor přílohy ZoR/ZoU: Přehled hospodářského využití podpořených kapacit, ve kterém byly kromě formálních úprav v části 3. Časová metoda doplněny sloupce („Náklady celkem“ a „Náklady – hospodářská činnost“) a v části 4. Čestné prohlášení byl doplněn odkaz na bod 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora. Vzory příloh ZoR/ZoU jsou k dispozici v Dokumentaci pro žadatele a příjemce/Vzory dokumentů OP VVV/Přehled vzorů – Přílohy monitorovacích zpráv/Vzory příloh pro všechny výzvy.“