Veřejná podpora v OP VVV

ŘO OP VVV zveřejnil Metodiku vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV, verze 2 (dále jen „Metodika“). Cílem Metodiky je stanovení základních pravidel vykazování kapacity pro účely prokázání čistě vedlejšího charakteru hospodářských činností výzkumných organizací/výzkumných infrastruktur podpořených z prostředků OP VVV ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále též „Rámec“). Metodika s ohledem na široké spektrum příjemců, rozdílné typy projektů i specifické charakteristiky jednotlivých projektů a odvětví umožňuje příjemcům/partnerům OP VVV výběr z několika možností, a to jak pro vymezení daného subjektu (relevant entity), tak pro volbu metody výpočtu celkové kapacity.

Hlavní změny, které byly v Metodice oproti verzi 1 provedeny: byla doplněna povinnost aplikace jedné metody výpočtu celkové roční kapacity hospodářské činnosti po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu; byla doplněna povinnost příjemce projednat „metodu jinou“ s ŘO OP VVV; dále byly zapracovány i další změny, které vycházejí ze zkušeností ŘO při ověřování dat za rok 2015.

Zároveň byly zveřejněny vzory příloh ZoR: přístrojový deník, deník plochy a přehled hospodářského využití.Vzory těchto příloh jsou k dispozici v Dokumentaci pro žadatele a příjemce/Vzory dokumentů OP VVV/Přehled vzorů –Přílohy monitorovacích zpráv/Vzory příloh pro všechny výzvy.

Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV

Metodika_vykazovani_hosp_cinnosti_OP_VVV_ke_zverejneni_pdf.pdf Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV verze 2 - účinnost od 1. 6. 2017, zveřejněno dne 31. 5. 2017

Metodika_vykazovani_hosp_cinnosti_OP_VVV_ke_zverejneni_pdf.pdf Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV - účinnost od 1. 1. 2017, zveřejněno dne 1. 12. 2016


Předpokládané režimy podpory v OP VVV (veřejná podpora)

Evropské právo poskytování podpory ze státních či jiných veřejných rozpočtů, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, obecně zakazuje, protože ze své podstaty znamená zvýhodnění v tržním prostředí a je proto nežádoucím jevem který deformuje hospodářskou soutěž. Poskytování takovéto výhody zakládá tzv. veřejnou podporu. Existují však výjimky či zvláštní režimy, které za předem daných podmínek poskytnutí veřejné podpory umožňují (jedná se například o tzv. blokové výjimky, podporu malého rozsahu/de minimis či služby obecného hospodářského zájmu). Taxativní výčet forem veřejné podpory neexistuje a každý případ musí být posuzován individuálně.

 

Analyza_VP_OPVVV_V4.pdf Analyza_VP_OPVVV_V4.pdf (299,35 KB)