ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro žadatele o projekt Teaming for Excellence v programu Horizont Evropa

Informace je určená budoucím žadatelům, kteří plánují podávat návrh projektu do výzvy programu Horizont Evropa Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage s uzávěrkou prvního kola dne 5. 10. 2021.

Vzhledem k souladu aktivit „Teaming for excellence“ s cíli Operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“) předpokládá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán OP JAK, že po schválení OP JAK Evropskou komisí budou s největší pravděpodobností prostředky na komplementární financování investičních výdajů úspěšných projektů zajištěny v tomto programu. Financování by mělo proběhnout formou samostatné výzvy OP JAK v prioritě 1 zaměřené na rozvoj výzkumu a vývoje. Financování by mělo být určeno pro podporu projektů českých žadatelů, které budou úspěšné v obou kolech hodnocení výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage Evropské komise a získají v ní financování. Indikativní předpokládaná alokace výzvy OP JAK je 1 mld. Kč.

 

Předběžné rámcové podmínky výzvy OP JAK:

  • Oprávněný žadatel: česká výzkumná organizace, jejíž projekt bude úspěšný v obou kolech hodnocení výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage a která v ní získá financování Evropské komise;
  • Předpokládaná maximální alokace na projekt: 700 mil. Kč;
  • Předpokládaná délka realizace projektu: maximálně 6 let;
  • Nutnost souladu projektu s alespoň jednou doménou specializace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky 2021 – 2027 (Národní RIS3 strategie) a s alespoň jedním z uvedených VaVaI témat, která vymezují zaměření dané domény. Domény specializace a jejich vymezení jsou uvedeny v Příloze č. 1 Národní RIS3 strategie[1]. Řídicí orgán OP JAK upozorňuje, že Příloha 1 Národní RIS3 strategie prochází aktualizací (ve specifikaci témat VaVaI, nikoliv v doménách specializace). Na základě informací Ministerstva průmyslu a obchodu, gestora Národní RIS3 strategie, se předpokládá, že aktualizovaná verze Přílohy 1 bude zveřejněna na podzim 2021 – ta bude následně závazná pro žadatele o podporu ve výzvách OP JAK; 
  • Veřejná podpora: možnost výběru ze dvou variant – i) mimo veřejnou podporu, ii) v souladu s GBER (v aktuální verzi v době vyhlášení výzvy OP JAK);
  • Vyloučená aktivita: stavba nového výzkumného centra (kdekoliv na území ČR).

 

Žadatelé, kteří uspějí v prvním kole hodnocení Evropské komise, budou moci předložit komplementární projekt do relevantní výzvy OP JAK. Projekty budou muset splňovat příslušné podmínky výzvy a na ni navazující dokumentace, včetně Pravidel spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027[2].

Pokud projekt splní všechny podmínky dané výzvy a úspěšně projde hodnocením, bude žadateli vydán Letter of Commitment, jež je nezbytnou přílohou pro podání plné žádosti do druhého kola výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage.

Model procesu schvalování a kritéria hodnocení výzvy OP JAK budou rozpracovány při přípravě výzvy a schváleny Monitorovacím výborem OP JAK. Způsob hodnocení výzvy OP JAK bude reflektovat pravidla Fondů EU i způsob hodnocení výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage z Horizontu Evropa.

 

MŠMT upozorňuje, že vyhlášení a obsah a podmínky výzvy bude záviset na finální podobě OP JAK po jeho schválení Evropskou komisí, jež se předpokládá na začátku roku 2022.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že příprava předpokládané výzvy OP JAK bude probíhat ve druhé polovině roku 2021, MŠMT si dovoluje požádat budoucí žadatele výzvy OP JAK o vyplnění krátkého formuláře se základními údaji o podaném projektu do Horizontu Evropa (šablona je k dispozici ve formátu word ZDE a ve formátu pdf ZDE, předpokládaný rozsah cca dvě A4). Tyto údaje budou využity při přípravě výzvy OP JAK a pro kontakt ŘO OP JAK s žadateli. Vyplněnou šablonu zašlete  e-mailem na adresu TeamingOPJAK@msmt.cz. S ohledem na datum uzávěrky prvního kola výzvy Teaming for Excellence HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-two-stage a s ohledem na probíhající přípravu výzvy by MŠMT uvítalo, kdyby byl formulář zaslán nejpozději do 8. října 2021.

 

Případné dotazy zasílejte na e-mailovou adresu TeamingOPJAK@msmt.cz.

 

Anglický překlad této informace bude zveřejněn do konce července 2021.

 

[1] Domény specializace a jejich vymezení jsou uvedeny v Příloze č. 1 Národní RIS3 strategie, jedná se o témata uvedená v oranžových, modrých a zelených tabulkách: „Výzkumná témata v KETs s potenciálem pro uplatnění v aplikačních odvětvích; VaVaI témata v aplikačních odvětvích…; Výzkumná témata v oblasti společensko-vědního výzkumu“. Aktuální znění k dispozici zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/ris3-strategie/

[2] V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 12. dubna 2021 č. 354, dostupné na webových stránkách Ministerstva financí: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2021/pravidla-spolufinancovani-efrr-esf-fs-fo-41530.