Ukončené výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve 3. čtvrtletí roku 2016

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo ve 3. čtvrtletí roku 2016 ukončeno 6 výzev z Prioritní osy 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (PO1) a Prioritní osy 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (PO2). Žádosti o podporu podané v těchto výzvách jsou aktuálně ve fázi hodnocení.

První ukončenou výzvou druhé poloviny roku 2016 byla výzva Teaming (PO1), která se zaměřovala na upgrade stávajícího výzkumného centra nebo center v ČR postaveném na partnerství se zahraniční výzkumnou institucí v souladu s podmínkami výzvy Teaming v programu Horizont 2020. Z výzvy bude hrazeno dobudování, modernizace a upgrade infrastruktury center excelence zvyšující jejich vědecké schopnosti. Výzva s alokací 2,6 mld. Kč byla ukončena 12. 7. 2016. Předloženy byly 3 žádosti o podporu s celkovým objemem požadovaných finančních prostředků dosahujícím téměř 2,3 mld. Kč.

Dne 2. 8. 2016 byla ukončena výzva Výzkumné infrastruktury (PO1) podporující projekty výzkumných infrastruktur ve výzkumných a investičních aktivitách. Cílem výzvy bylo komplementárně podpořit konstrukci, upgrade, modernizaci a výzkumné aktivity velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace uvedených v Cestovní mapě České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. V rámci této výzvy s alokací 4 mld. Kč bylo podáno 54 žádostí o podporu. Celková výše požadovaných prostředků přesáhla 4,1 mld. Kč a překročila alokaci výzvy o více 100 mil. Kč.

Na konci srpna 2016 byl ukončen příjem žádostí o podporu u dvou komplementárních výzev určených vysokým školám.

Do 30. 8. 2016 mohli žadatelé podávat žádosti o podporu v ESF výzvě pro vysoké školy (PO2) určené vysokým školám, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit a zvýšení jejich relevance pro trh práce. Dále byla výzva určena ke zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti studentů, vytvoření transparentního a jasně vymezeného systému hodnocení kvality vysoké školy a zvýšení kvality strategického řízení vysoké školy. Do výzvy s alokací 3,5 mld. Kč bylo přijato 42 žádostí o podporu s požadovanými finančními prostředky o objemu převyšujícím stanovenou alokaci o více než 1 mld. Kč.

Vysokým školám bylo určeno také 10 mld. Kč v rámci ERDF výzvy pro vysoké školy (PO2). Cílem této výzvy byla investiční podpora intervence Evropského sociálního fondu realizované v rámci specifického cíle 1, 2 a 4 prioritní osy 2 OP VVV (tj. zejména doplnění intervencí z ESF výzvy pro vysoké školy), případně podpora a navázání na projekty financované z předchozího programového období prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení. V termínu do 31. 8. 2016 vysoké školy podaly 115 žádostí o podporu ve výši 13,7 mld. Kč. Původní alokace tím byla přesažena o více než 3,7 mld. Kč.

Výzva Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace (PO1) byla ukončena k 1. 9. 2016. Byla zacílena na rozvoj kvalitní infrastruktury výzkumně zaměřených doktorských studijních programů v souladu s potřebami identifikovanými v RIS3 strategii a strategii zapojené VŠ, z důvodů zatraktivnění zázemí pro výzkum a vývoj ve výuce a následně podpory lidských zdrojů a zlepšení podmínek vzdělávání spojeného s výzkumem. Na tuto výzvu bylo alokováno 3,5 mld. Kč. Stanovená alokace byla 85 podanými žádostmi o podporu o celkovém objemu bezmála 6,9 mld. Kč překročena téměř dvojnásobně.

Dne 2. 9. 2016 skončila také výzva Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (PO2), komplementární s výzvou Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace (PO1). Výzva s alokací 550 mil. Kč podporovala rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj prostřednictvím rozvoje výzkumně zaměřených studijních programů, a to ve vazbě na strategii VŠ a priority RIS3 strategie. V rámci této výzvy bylo podáno 117 žádostí o podporu. Celkový objem požadovaných finančních prostředků činil 1,3 mld. Kč a výrazně tak přesáhl alokaci výzvy.

Žádosti o podporu podané v rámci uvedených šesti výzev jsou v současnosti ve fázi hodnocení.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace již bylo vydáno 194 žádostem o podporu, a to konkrétně v roce 2015 dvěma projektům předloženým v rámci výzvy Fázované projekty (PO1) a v letošním roce 4 projektům z výzvy Individuální projekty systémové (PO3[1]), 14 projektům ve výzvě Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (PO3) a 174 projektům ve výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání (PO3). V rámci výzvy Individuální projekty systémové a Místní akční plány rozvoje vzdělávání je stále možné podávat žádosti o podporu.

Aktuálně se ve fázi plné nebo fyzické realizace nachází více než 180 projektů OP VVV.

Bližší informace jsou dostupné v Seznamu operací (příjemců), který je generován a zveřejňován Ministerstvem pro místní rozvoj: více zde.[1] Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání