Aktuality

Aktualizace výzvy Teaming II – prodloužení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektů a posun maximální délky projektů

Aktualizace výzvy Teaming II – prodloužení nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektů a posun maximální délky projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vyzvy-teaming-ii-prodlouzeni-nejzazsiho-data-pro-u-konceni-fyzicke-realizace-projektu-a-posun-maximalni-delky-projektu.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 7. 8. 2020 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_17_043 Teaming II. U výzvy dochází ke změně nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z původního data 31. 12. 2022 o 6 měsíců na datum 30. 6. 2023 a s tím související maximální délky trvání projektu z původních 52 měsíců na 58 měsíců. K této úpravě dochází především z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu.

Zveřejněno 07.08.2020

Aktualizace výzvy Výzkumné infrastruktury – posun maximální délky trvání projektů

Aktualizace výzvy Výzkumné infrastruktury – posun maximální délky trvání projektů

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-vyzvy-vyzkumne-infrastruktury-posun-maximalni-delky-trvani-projektu.htm

Řídicí orgán OP VVV dne 7. 8. 2020 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. U výzvy dochází k posunu maximální délky trvání projektu ze 48 měsíců na 82 měsíců. K posunu maximální délky trvání projektu dochází především z důvodu významného ztížení podmínek pro realizaci projektů na straně příjemců v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu.

Zveřejněno 07.08.2020

Uživatelská příručka Pokyny pro práci v modulu Veřejných zakázek verze 2.0

Uživatelská příručka Pokyny pro práci v modulu Veřejných zakázek verze 2.0

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/uzivatelska-prirucka-pokyny-pro-praci-v-modulu-verejnych-zakazek-verze-2-0.htm

Řídicí orgán OPVVV zveřejňuje dne 4.8.2020 aktualizaci uživatelské příručky Pokyny pro práci v modulu Veřejných zakázek.

Zveřejněno 04.08.2020

Informace pro příjemce ke kontrole dodržení jednotkových sazeb u pracovních pozic hrazených z přímých výdajů projektu

Informace pro příjemce ke kontrole dodržení jednotkových sazeb u pracovních pozic hrazených z přímých výdajů projektu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-pro-prijemce-ke-kontrole-dodrzeni-jednotkovych-sazeb-u-pracovnich-pozic-hrazenych-z-primych-vydaju-projektu.htm

ŘO upřesňuje již dříve zveřejněnou informaci ke kontrole dodržení jednotkových sazeb u pracovních pozic hrazených z přímých výdajů projektu: V návaznosti na zjištění auditu, které poukázalo na rizikovost pravidla pro nastavení jednotkových sazeb u pracovních pozic hrazených z přímých výdajů projektu, se ŘO více zaměřil na kontrolu dodržování jednotkových sazeb a přijmul preventivní opatření, které má zabránit schvalování rizikových výdajů.

Zveřejněno 30.07.2020

Anglické verze dokumentů Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV a Přehled hospodářského využití podpořených kapacit

Anglické verze dokumentů Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV a Přehled hospodářského využití podpořených kapacit

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/anglicke-verze-dokumentu-metodika-vykazovani-hospodarskych-cinnosti-z-hlediska-verejne-podpory-v-ramci-op-vvv-a-prehled-hospodarskeho-vyuziti-podporenych-kapacit.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil anglický překlad přílohy č. 11 Pravidel pro žadatele a příjemce „Metodika vykazování hospodářských činností z hlediska veřejné podpory v rámci OP VVV“, verze 3 (s účinností od 1. 7. 2020) – Methodology of reporting economic activities in terms of State aid under OP RDE, version 3, a anglický překlad vzorového formuláře „Přehled hospodářského využití podpořených kapacit“ – Overview of the Economic Use of the Supported Capacities, které slouží k prokázání čistě vedlejšího charakteru hospodářských činností ve smyslu bodu 20 Rámce pro státní podporu vývoje a inovací (2014/C 198/01) a bodu 207 Sdělení Komise o pojmu státní podpora (2016/C 262/01).“

Zveřejněno 29.07.2020

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2020)

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2020)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-cervenec-2020.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 29.07.2020

Projekt OP VVV: Archeologie ukazuje skutečnost, nikoliv naše představy o ní

Projekt OP VVV: Archeologie ukazuje skutečnost, nikoliv naše představy o ní

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-archeologie-ukazuje-skutecnost-nikoliv-nase-predstavy-o-ni.htm

Praha, 28. července 2020 – Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byl podpořen projekt s názvem Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví, který vám představí jeho řešitel Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.

Zveřejněno 28.07.2020

Výroční zpráva OP VVV za rok 2019

Výroční zpráva OP VVV za rok 2019

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyrocni-zprava-op-vvv-za-rok-2019.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2020 Výroční zprávu o implementaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jejím prostřednictvím podává ucelený přehled o průběhu implementace OP VVV v uplynulém roce a zachycuje klíčové nformace o provádění programu a jeho priorit. Svou strukturou je zpráva v souladu s požadavky Evropské komise.

Zveřejněno 27.07.2020

Změna výzvy č. 02_16_041 Vyšší odborné školy - prodloužení maximální délky trvání projektu ze 36 na 42 měsíců

Změna výzvy č. 02_16_041 Vyšší odborné školy - prodloužení maximální délky trvání projektu ze 36 na 42 měsíců

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-c-02-16-041-vyssi-odborne-skoly-prodlouzeni-maximalni-delky-trvani-projektu-ze-36-na-42-mesicu.htm

ŘO OP VVV informuje příjemce z výzvy č. 02_16_041 Výzva VOŠ  (výzva Vyšší odborné školy) o zveřejnění změny výzvy, která spočívá v prodloužení maximální délky trvání projektů z 36 na 42 měsíců. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektů spojených s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.

Zveřejněno 23.07.2020

Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn

Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-vyklad-zpetna-ucinnost-zmen-resp-zpusobilost-vydaju-u-podstatnych-zmen.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 22. července 2020 Metodický výklad Zpětná účinnost změn, resp. způsobilost výdajů u podstatných změn k PpŽP verze 2, 3, 4 a 5, který obsahuje upřesnění zpětné účinnosti změn, resp. způsobilosti výdajů pro případy, kdy je příjemci žádost o změnu skládající se z více částí částečně zamítnuta a zároveň částečně schválena, přičemž tuto možnost MS2014+ ŘO neposkytuje. 

Zveřejněno 22.07.2020

...