ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

Předmětem evaluace je vyhodnocení intervence projektů financovaných z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV) zaměřených na podporu prostředí pedagogických fakult (dále PedF) a fakult vzdělávajících učitele (dále FVU).  Externím dodavatelem zpracované hodnocení má smíšený evaluační design. Jedná se o kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, prostřednictvím kterých byla analyzována a vyhodnocena dostupná sekundární data a rovněž primární data získaná prostřednictvím rozsáhlého terénního šetření se zástupci cílové skupiny projektů (zástupci vysokých škol: akademičtí pracovníci, techničtí pracovníci, studenti; ředitelé ZŠ/zaměstnavatelé absolventů PedF/FVU, ředitelé fakultních škol, učitelé fakultních škol). Evaluace je hodnocením, na které bude možné dále navázat (podstatnou část výsledků/dopadů nebylo z časových důvodů možné ověřit, neboť intervence nebyla v době hodnocení ještě zcela ukončena). Významnou přidanou hodnotou evaluace je získání uceleného přehledu o nastavení a fungování intervenční logiky podpory PedF a FVU z OP VVV. Triangulace metod i triangulace cílových skupin a konkrétních závěrů přispěla k přesnější intepretaci výsledků této evaluace, respektive síle jejich vypovídací hodnoty. Výsledky z evaluace jsou využívány nejen při přípravě budoucího programového období, ale slouží i jako zdroj pro Koncepci pregraduální přípravy učitelů. Evaluace vznikla na základě potřebnosti podpořené vedením resortu a je výsledkem spolupráce/kooperace zástupců externího dodavatele, respondentů šetření, zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy napříč jednotlivými útvary. Všem zapojeným aktérům děkujeme za spolupráci.

 

 

 

 

Dokumenty

Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

PDF
1 MB
Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele (OP VVV)
20.05.2021 10:48
Stáhnout

PDF
188,9 kB
Executive_summary_Evaluation of projects of pedagogical faculties and faculties educating teachers (OP RDE)
20.05.2021 10:48
Stáhnout