ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT - Vyhledávání
Nalezeno 88 výsledků
Shrnující zpráva z evaluací OP VVV

Shrnující zpráva z evaluací OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/shrnujici-zprava-z-evaluaci-op-vvv.htm

Shrnující zpráva z evaluací OP VVV byla zpracována evluační jednotkou OP VVV a v souladu s čl. 114(2) Obecného nařízení č. 1303/2013 předložena Evropské komisi. Obsahem zprávy je přehled evaluačních aktivit OP VVV s hlavními výsledky hodnocení dle jednotlivých oblastí podpory. 

Šetření postojů široké veřejnosti a rodičů ke společnému vzdělávání

Šetření postojů široké veřejnosti a rodičů ke společnému vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/setreni-postoju-siroke-verejnosti-a-rodicu-ke-spolecnemu-vzdelavani.htm

Předmětem dotazníkového šetření, které se konalo v červnu a červenci 2022, byly postoje české veřejnosti a rodičů dětí ve školním věku ke společnému vzdělávání. Šetření se týkalo především postojů k inkluzi dětí a žáků s různými znevýhodněními, vnímání argumentů proti společnému vzdělávání, podmínek pro přijetí společného vzdělávání, ochoty rodičů přihlásit své dítě do třídy s žáky s různými speciálními vzdělávacími potřebami a začleňování dětí a žáků do škol v souvislosti s válkou na Ukrajině. V dotazníkovém šetření odpovídalo 1028 respondentů z obecné populace 18+ a 849 rodičů dětí v předškolním a školním věku. Šetření pro MŠMT na základě designu připraveného oddělením evaluací zpracovala společnost Nielsen Admosphere.

24. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

24. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/clanek/item1052630.htm

Zápis z 24. zasedání MV OP VVV a jeho přílohy. Zasedání MV OP VVV se uskutečnilo 5. května 2022.

Zveřejněno 13.06.2022

Zpráva z hodnocení výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II

Zpráva z hodnocení výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/zprava-z-hodnoceni-vyzvy-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-ii-c-02-16-032-bk-ii-op-vvv.htm

Zpráva z hodnocení výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II č. 02_16_032 BK II Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) hodnotí koncepční projekty a vzniklá tematická partnerství a partnerské sítě , konkrétně se jedná o 54 podpořených projektů v celkové výši za necelých 494 mil. Kč. Z metodologického hlediska je toto hodnocení zpracováno na základě desk-research a analýzy primárních i sekundárních zdrojů dat, kvantitativními i kvalitativními metodami. Projekty síťující konkrétní aktéry i instituce, mají potenciál ovlivnit proměnu obsahu, metod a forem vzdělávání a snižovat nerovnosti ve vzdělávacím systému, jsou svým zaměřením inovativní a mohou být rovněž úspěšné v šíření dobré praxe. Z podpořených projektů bylo vytvořeno více jak 500 programů/výukových sad a jiných otevřených zdrojů určených pro děti/žáky a pedagogické pracovníky. Projekty výzvy v závěru intervence ovlivní přibližně 1000 organizací.

Z hlediska složení projektů výzvě dominuje více jak polovina projektů propojující formální a neformální vzdělávání, díky kterým byla vytvořena fungující společenství a síť zástupců neformálního a formálního vzdělávání s celorepublikovou působností, dále vznikly programy zaměřené na formativní hodnocení, kompetence pro demokratickou kulturu (občanské kompetence), podporu učitelů cizího jazyka a vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků. Největším přínosem vytvořených programů je především jejich potenciál pro zlepšení výuky prostřednictvím využívání nových atraktivních metod učení a výuky a dostupnost těchto materiálů, které mohou být pedagogy zcela nebo částečně převzaty.  Dalšími přínosy programů jsou pozitivní vlivy na zvyšování kompetencí dětí/žáků, prohlubování kompetencí pedagogických pracovníků nebo zástupců neformálního vzdělávání a vytváření spolupráce pedagogů s odborníky. Zároveň je vnímáno jako přínosné, že z programů mohou profitovat kromě jednotlivců rovněž instituce, a to jak školy, tak organizace neformálního a zájmového vzdělávání, které mohou využívat různých pozitivních efektů této spolupráce popisované na bázi společných „učících se komunit“. Pokud bude realizace vytvořených programů rozšířena, je nezbytné zajistit, aby byly podmínky realizace projektů/programů, či jednotlivých aktivit variabilní a bylo je možné přizpůsobit „na míru potřeb konkrétních škol, pedagogů“.

Z hlediska limitů a bariér, se kterými se respondenti šetření nejčastěji potýkali, byly opakovaně zmiňovány zejména problematické podmínky ověřování programů, fungování v období pandemie covid a výhrady vůči požadavkům na výstupy projektů a programů. Zpráva v této souvislosti na zjištění reaguje a pro případné navazující intervence formuluje konkrétní doporučení.

V hodnocení bylo potvrzeno, že realizované projekty plní cíle výzvy a dílčích aktivit v různé míře intenzity, vytvořené výstupy jsou využívané a využitelné dalšími uživateli. Ve všech šesti aktivitách výzvy bylo respondenty potvrzeno, že je vhodné rozšířit propagaci a povědomí o přínosech vytvořených programů, a to především u zástupců pedagogických pracovníků, vedení škol a vzdělávacích institucí. U formativního hodnocení a kompetencí pro demokratickou kulturu je vhodné rovněž více propagovat a šířit osvětu u veřejnosti, především rodičů a žáků.

Toto hodnocení bylo vytvořeno především díky spolupráci, důvěře a otevřenosti všech respondentů šetření, zástupců jednotlivých projektů a organizací, kterým je tímto způsobem věnováno poděkování. Hodnocení je určeno garantům intervencí OP VVV a Operačního program Jan Amos Komenský (OP JAK), tvůrcům strategií a vzdělávací politiky a zástupcům dílčích organizací, kteří se zajímají o „proměny výuky“,  propojování formálního a neformálního vzdělávání v kontextu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030.

Šetření ke zhodnocení Mediální kampaně OP VVV 2021

Šetření ke zhodnocení Mediální kampaně OP VVV 2021

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/setreni-ke-zhodnoceni-medialni-kampane-op-vvv-2021.htm

Předmětem šetření je zhodnocení realizace a účinnosti mediální kampaně v online médiích probíhající s použitím videí a bannerů vhodných pro facebookovou a instagramovou reklamu a v tištěných médiích formou tiskové inzerce. Účelem výzkumu bylo zjištění míry naplnění stanoveného cíle mediální kampaně, tj. zvýšení znalosti aktivit podporovaných z OP VVV a jejich výsledků/přínosů. V souladu s cílem kampaně byl výzkum také zaměřen na zjištění znalosti mediální kampaně OP VVV v online a tištěných médiích a zjištění líbivosti mediální kampaně OP VVV tamtéž. Proběhly dvě fáze šetření (před a po kampani), obě fáze byly realizovány na reprezentativním vzorku v každém ze 14 krajů. Zpráva obsahuje mimo jiné porovnání výsledků obou fází šetření a detailní výsledky za každý kraj. 

Hodnocení intervencí OP VVV ve spolupráci s JRC-CRIE

Hodnocení intervencí OP VVV ve spolupráci s JRC-CRIE

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/hodnoceni-intervenci-op-vvv-ve-spolupraci-s-jrc-crie.htm

Evaluační zpráva „Evaluation of the Support to Schools Project in Czech Republic“ vznikla ve spolupráci JRC-CRIE (Centrum pro hodnocení dopadů) a zástupců evaluační jednotky OP VVV. A to na základě uzavřené dohody o spolupráci mezi JRC a Generálním ředitelstvím Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, které kromě zaměstnanosti a sociálních věcí vytváří a provádí politiku Evropské komise také v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Cílem evaluace byla pilotáž kontrafaktuálních metod v zhodnocení dopadů intervencí OP VVV financovaných Evropskou komisí prostřednictvím Evropského sociálního fondu v České republice během programového období 2014-2020. Konkrétním předmětem hodnocení byla podpora poskytnutá základním školám, a to formou zjednodušených projektů OP VVV tzv. Šablon.

Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

Evaluace projektů pedagogických fakult a fakult vzdělávajících učitele financovaných z OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/evaluace-projektu-pedagogickych-fakult-a-fakult-vzdelavajicich-ucitele-financovanych-z-op-vvv.htm

Předmětem evaluace je vyhodnocení intervence projektů financovaných z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV) zaměřených na podporu prostředí pedagogických fakult (dále PedF) a fakult vzdělávajících učitele (dále FVU).  Externím dodavatelem zpracované hodnocení má smíšený evaluační design. Jedná se o kombinaci kvantitativních a kvalitativních metod, prostřednictvím kterých byla analyzována a vyhodnocena dostupná sekundární data a rovněž primární data získaná prostřednictvím rozsáhlého terénního šetření se zástupci cílové skupiny projektů (zástupci vysokých škol: akademičtí pracovníci, techničtí pracovníci, studenti; ředitelé ZŠ/zaměstnavatelé absolventů PedF/FVU, ředitelé fakultních škol, učitelé fakultních škol). Evaluace je hodnocením, na které bude možné dále navázat (podstatnou část výsledků/dopadů nebylo z časových důvodů možné ověřit, neboť intervence nebyla v době hodnocení ještě zcela ukončena). Významnou přidanou hodnotou evaluace je získání uceleného přehledu o nastavení a fungování intervenční logiky podpory PedF a FVU z OP VVV. Triangulace metod i triangulace cílových skupin a konkrétních závěrů přispěla k přesnější intepretaci výsledků této evaluace, respektive síle jejich vypovídací hodnoty. Výsledky z evaluace jsou využívány nejen při přípravě budoucího programového období, ale slouží i jako zdroj pro Koncepci pregraduální přípravy učitelů. Evaluace vznikla na základě potřebnosti podpořené vedením resortu a je výsledkem spolupráce/kooperace zástupců externího dodavatele, respondentů šetření, zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy napříč jednotlivými útvary. Všem zapojeným aktérům děkujeme za spolupráci.

 

21. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

21. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/clanek/21-jednani-monitorovaciho-vyboru-op-vvv.htm

Zápis z 21. zasedání MV OP VVV a jeho přílohy s výjimkou dokumentů, které mají charakter „důvěrný materiál“. Zasedání MV OP VVV se uskutečnilo 3. prosince 2020 on line formou.

Zveřejněno 05.01.2021

20. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

20. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/clanek/20-jednani-monitorovaciho-vyboru-op-vvv.htm

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace v Praze proběhlo 20. jednání MV OP VVV formou projednání relevantních materiálů procedurou per rollam. Výsledky 9. elektronického projednání procedurou per rollam jsou zveřejněny ZDE.

Zveřejněno 02.10.2020

19. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

19. jednání Monitorovacího výboru OP VVV

https://opvvv.msmt.cz/clanek/19-jednani-monitorovaciho-vyboru-op-vvv.htm

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a navazujícími mimořádnými opatřeními proběhlo 19. jednání MV OP VVV formou projednání relevantních materiálů procedurou per rollam. Výsledky 8. elektronického projednání procedurou per rollam jsou zveřejněny ZDE.

Zveřejněno 01.06.2020

...
Nalezeno 88 výsledků