Nalezeno 3607 výsledků
Prodlužování projektů v II. vlně šablon

Prodlužování projektů v II. vlně šablon

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/prodluzovani-projektu-v-ii-vlne-sablon.htm

Řídicí orgán aktualizoval informace k prodlužování projektů v souladu se Sdělením k realizaci šablon a zároveň upozorňuje na technické řešení podávaných žádostí o změnu.

Zveřejněno 02.03.2021

Aktualizace Přílohy č. 4 Postupy KAP III pro výzvu č. 02_20_082 Akční plánování v území

Aktualizace Přílohy č. 4 Postupy KAP III pro výzvu č. 02_20_082 Akční plánování v území

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-prilohy-c-4-postupy-kap-iii-pro-vyzvu-c-02-20-082-akcni-planovani-v-uzemi.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 24. února 2021 aktualizovanou Přílohu č. 4 Postupy KAP III (verze č. 2). Změna přílohy navazuje na aktualizované znění Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021–2027 a koriguje některé nepřesnosti v předchozí verzi přílohy.

Zveřejněno 24.02.2021

PROJEKT OP VVV: Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením

PROJEKT OP VVV: Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/projekt-op-vvv-inkluze-v-praxi-sarlotka-a-peta-chodi-do-beznych-skol-diky-projektu-3-zakladni-skoly-heureka.htm

Praha, 24. února 2021 – Tento měsíc Vám představíme projekt Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením realizovaný 3. základní školou Heuréka v rámci výzvy pro Podporu žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV). Co všechno se zatím v projektu podařilo prozradí jeho vedoucí Leona Pejcharová.

Zveřejněno 24.02.2021

Změna výzvy č. 02_17_052 Individuální projekty systémové III - prodloužení maximální délky trvání projektu a změna nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu

Změna výzvy č. 02_17_052 Individuální projekty systémové III - prodloužení maximální délky trvání projektu a změna nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zmena-vyzvy-c-02-17-052-individualni-projekty-systemove-iii-prodlouzeni-maximalni-delky-trvani-projektu-a-zmena-nejzazsiho-data-pro-ukonceni-fyzicke-realizace-projektu.htm

ŘO OP VVV informuje příjemce výzvy č. 02_17_052  Individuální projekty systémové III o zveřejnění změny výzvy, která spočívá v prodloužení maximální délky trvání projektů z 60 na 66 měsíců a změně nejzazšího data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. prosince 2022 na 30. června 2023. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektu spojených s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.

Zveřejněno 24.02.2021

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Zaměstnáváme v ZŠ nekvalifikovaného Školního asistenta a chtěli bychom při předložení výstupů do Závěrečné zprávy o realizaci využít výjimku na vzdělání dle Přílohy 3 Výzvy. Z důvodu současné pandemické situace však Školní asistent požadovanou kvalifikaci do 12 měsíců od uzavření pracovní smlouvy pro projekt nezíská. Tohoto Školního asistenta bychom také chtěli zaměstnat v našem projektu na Šablony III. Jaké jsou možnosti řešení?

Vzniklou situaci lze řešit několika způsoby:

1) V případě, že příjemce není schopen doložit získání potřebné kvalifikace do 12 měsíců od nástupu nekvalifikovaného pracovníka na pozici školního asistenta z důvodu zásahu vyšší moci (nepříznivého působení COVID-19), ale kvalifikaci doloží do konce realizace projektu, je podmínka doložení kvalifikace považována za splněnou.

2) Pokud příjemce nedoloží získání potřebné kvalifikace dle bodu 1, dochází k nesplnění podmínky šablony. V takovém případě bude příjemce v rámci kontroly závěrečné zprávy o realizaci vyzván k provedení nápravy dle § 14f, odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech.

a) Pokud na základě Výzvy k nápravě ve stanovené lhůtě příjemce získání kvalifikace doloží (a to i získání po ukončení realizace projektu), tj. bude zjednána náprava a žádné pochybení nebude identifikováno.

b) Pokud na základě Výzvy k nápravě ve stanovené lhůtě příjemce získání kvalifikace nedoloží, tj. nebude zjednána náprava, podmínka doložení kvalifikace nebude splněna. V takovém případě se jedná o podezření na porušení rozpočtové kázně. Příjemce je vyzván k vrácení odpovídající části dotace. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, je případ předán k prošetření místně příslušnému finančnímu úřadu. Při tomto postupu může příjemce po stanovení odvodu ze strany Finančního úřadu požádat Generální finanční ředitelství o prominutí odvodu z důvodu vyšší moci.

3) Navazuje-li příjemce dalším projektem ve III. vlně šablon s tím, že chce pokračovat stejnou personální pozicí (školním asistentem), platí opět stejné podmínky pro zaměstnání osoby na personální pozici, protože se jedná o nový samostatný projekt se samostatným rozhodnutím o poskytnutí dotace. Pokud tedy chce příjemce zaměstnat nekvalifikovaného pracovníka (resp. ho na dané personální pozici ponechat), musí opět doložit skutečnou snahu o zaměstnání kvalifikovaného pracovníka. Pokud tuto povinnost nesplní, je podmínka doložení kvalifikace považována za nesplněnou a všechny měsíce práce nekvalifikovaného školního asistenta budou vyhodnoceny jako nezpůsobilé.

Odpověď platná k datu: 23. února 2021 09:14
Dotaz měsíce k šablonám (únor 2021)

Dotaz měsíce k šablonám (únor 2021)

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-unor-2021.htm

Od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

Zveřejněno 23.02.2021

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje návod pro dokládání realizace šablon distanční formou

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje návod pro dokládání realizace šablon distanční formou

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/ridici-organ-op-vvv-zverejnuje-navod-pro-dokladani-realizace-sablon-distancni-formou.htm

V době mimořádných opatření řeší Řídicí orgán OP VVV množství dotazů souvisejících s možností realizace aktivit šablon distanční formou a s tím spojených pravidel pro jejich dokladování. Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dokument „Realizace šablon distanční formou“, ve kterém jsou uvedeny veškeré podrobné informace a návody dokládání takto realizovaných akcí.

Zveřejněno 22.02.2021

Aktualizace uživatelské příručky pro změnová řízení v IS KP 14+

Aktualizace uživatelské příručky pro změnová řízení v IS KP 14+

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/aktualizace-uzivatelske-prirucky-pro-zmenova-rizeni-v-is-kp-14.htm

Ve výzvách II. a III. vlny šablon byla zveřejněna aktualizace uživatelské příručky pro změnová řízení v IS KP 14+. Tato uživatelská příručka obsahuje postupy změnových řízení v aplikaci IS KP 14+ platné pro všechny projektu OP VVV.

Zveřejněno 16.02.2021

Metodický dopis - udržitelnost

Metodický dopis - udržitelnost

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/metodicky-dopis-udrzitelnost-2.htm

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele a příjemce o zveřejnění Metodického dopisu – udržitelnost ke všem verzím obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce. Metodický dopis upravuje v Pravidlech pro žadatele a příjemce podávání zpráv o udržitelnosti, žádostí o změnu v období udržitelnosti a vykazování indikátorů v období udržitelnosti.

Zveřejněno 15.02.2021

Zápis z jednání HK pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Implementace krajských akčních plánů II, které se konalo dne 1. 2. 2021

Zápis z jednání HK pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Implementace krajských akčních plánů II, které se konalo dne 1. 2. 2021

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/zapis-z-jednani-hk-pro-hodnoceni-projektu-predlozenych-v-ramci-vyzvy-implementace-krajskych-akcnich-planu-ii-v-po-3-op-vvv-ktere-se-konalo-dne-1-2-2021.htm

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_19_078 (Implementace krajských akčních plánů II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 1. 2. 2021. 

Zveřejněno 12.02.2021

...
Nalezeno 3607 výsledků