ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Zpráva z hodnocení výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II

Zpráva z hodnocení výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II č. 02_16_032 BK II Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) hodnotí koncepční projekty a vzniklá tematická partnerství a partnerské sítě , konkrétně se jedná o 54 podpořených projektů v celkové výši za necelých 494 mil. Kč. Z metodologického hlediska je toto hodnocení zpracováno na základě desk-research a analýzy primárních i sekundárních zdrojů dat, kvantitativními i kvalitativními metodami. Projekty síťující konkrétní aktéry i instituce, mají potenciál ovlivnit proměnu obsahu, metod a forem vzdělávání a snižovat nerovnosti ve vzdělávacím systému, jsou svým zaměřením inovativní a mohou být rovněž úspěšné v šíření dobré praxe. Z podpořených projektů bylo vytvořeno více jak 500 programů/výukových sad a jiných otevřených zdrojů určených pro děti/žáky a pedagogické pracovníky. Projekty výzvy v závěru intervence ovlivní přibližně 1000 organizací.

Z hlediska složení projektů výzvě dominuje více jak polovina projektů propojující formální a neformální vzdělávání, díky kterým byla vytvořena fungující společenství a síť zástupců neformálního a formálního vzdělávání s celorepublikovou působností, dále vznikly programy zaměřené na formativní hodnocení, kompetence pro demokratickou kulturu (občanské kompetence), podporu učitelů cizího jazyka a vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků. Největším přínosem vytvořených programů je především jejich potenciál pro zlepšení výuky prostřednictvím využívání nových atraktivních metod učení a výuky a dostupnost těchto materiálů, které mohou být pedagogy zcela nebo částečně převzaty.  Dalšími přínosy programů jsou pozitivní vlivy na zvyšování kompetencí dětí/žáků, prohlubování kompetencí pedagogických pracovníků nebo zástupců neformálního vzdělávání a vytváření spolupráce pedagogů s odborníky. Zároveň je vnímáno jako přínosné, že z programů mohou profitovat kromě jednotlivců rovněž instituce, a to jak školy, tak organizace neformálního a zájmového vzdělávání, které mohou využívat různých pozitivních efektů této spolupráce popisované na bázi společných „učících se komunit“. Pokud bude realizace vytvořených programů rozšířena, je nezbytné zajistit, aby byly podmínky realizace projektů/programů, či jednotlivých aktivit variabilní a bylo je možné přizpůsobit „na míru potřeb konkrétních škol, pedagogů“.

Z hlediska limitů a bariér, se kterými se respondenti šetření nejčastěji potýkali, byly opakovaně zmiňovány zejména problematické podmínky ověřování programů, fungování v období pandemie covid a výhrady vůči požadavkům na výstupy projektů a programů. Zpráva v této souvislosti na zjištění reaguje a pro případné navazující intervence formuluje konkrétní doporučení.

V hodnocení bylo potvrzeno, že realizované projekty plní cíle výzvy a dílčích aktivit v různé míře intenzity, vytvořené výstupy jsou využívané a využitelné dalšími uživateli. Ve všech šesti aktivitách výzvy bylo respondenty potvrzeno, že je vhodné rozšířit propagaci a povědomí o přínosech vytvořených programů, a to především u zástupců pedagogických pracovníků, vedení škol a vzdělávacích institucí. U formativního hodnocení a kompetencí pro demokratickou kulturu je vhodné rovněž více propagovat a šířit osvětu u veřejnosti, především rodičů a žáků.

Toto hodnocení bylo vytvořeno především díky spolupráci, důvěře a otevřenosti všech respondentů šetření, zástupců jednotlivých projektů a organizací, kterým je tímto způsobem věnováno poděkování. Hodnocení je určeno garantům intervencí OP VVV a Operačního program Jan Amos Komenský (OP JAK), tvůrcům strategií a vzdělávací politiky a zástupcům dílčích organizací, kteří se zajímají o „proměny výuky“,  propojování formálního a neformálního vzdělávání v kontextu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030.

 

 

 

Dokumenty

PDF
2,3 MB
Zpráva z hodnocení výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II
25.03.2022 12:40
Stáhnout