ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Ostatní dokumentace pro žadatele a příjemce

Přepočet finanční mezery

Přepočet finanční mezery

https://opvvv.msmt.cz/clanek/prepocet-financni-mezery.htm

Dovolujeme si upozornit příjemce projektů, kteří společně s žádostí o podporu předkládali CBA, resp. finanční analýzu obsahující výpočet finanční mezery, na povinnost doložit přepočet finanční mezery v Závěrečné zprávě o realizaci projektu a také v Závěrečné zprávě o udržitelnosti projektu. Tato povinnost plyne z Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, Přílohy č. 2 a 5. Podrobnější informace v dokumentu níže.

Zveřejněno 06.03.2020

Licenční smlouva

Licenční smlouva

https://opvvv.msmt.cz/clanek/licencni-smlouva.htm

Vzor licenční smlouvy je doporučený, úpravy jsou možné v rozsahu závazků plynoucích z konkrétního rozhodnutí o poskytnutí dotace a Pravidel pro žadatele a příjemce. Licenční smlouvu lze nahradit poskytnutím otevřené licence Creative Commons BY nebo BY-SA.

Zveřejněno 11.01.2019

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv

https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/prehled-vzoru-prilohy-monitorovacich-zprav-3.htm

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. 5. 2018 metodický výklad „Dokládání aktualizovaných příloh žádosti o podporu v době realizace projektu“. Tento metodický výklad, respektive jeho příloha, obsahuje výčet všech povinných či povinně volitelných příloh žádosti o podporu požadovaných ze strany ŘO OP VVV společně se žádostí o podporu a upřesňuje způsob jejich dokládání/změn v době realizace projektu.

Naplnění investičních potřeb vzdělávacích zařízení identifikovaných Místními akčními plány vzdělávání

Naplnění investičních potřeb vzdělávacích zařízení identifikovaných Místními akčními plány vzdělávání

https://opvvv.msmt.cz/clanek/naplneni-investicnich-potreb-vzdelavacich-zarizeni-identifikovanych-mistnimi-akcnimi-plany-vzdelavani.htm

Screening naplnění či nenaplnění investičních potřeb, které byly součástí MAP. Prosíme o vyplnění tabulky a zaslání na emailovou adresu dotaznikMAP_OPVVV@msmt.cz . O svodných výsledcích budete informováni.

Termín vyplnění: do 17. 12. 2018

Zveřejněno 03.12.2018