ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost nelze podat

Celkový objem

1 100 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

0 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

1 100 mil. Kč

Datum aktualizace

15. listopadu 2018

Avízo výzvy č. 02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze avíza výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem této výzvy je rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje, vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy

02_18_054

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Kolová výzva
Komplementární výzva
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 1
Investiční priorita 1
Specifický cíl 1.1, 1.2, 1.4

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

15. 11. 2018

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
18 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 100 000 0000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč

Maximální výše výdajů: 70 000 000 Kč

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Ex ante financování, ex post financování. Financování ex-post bude uplatněno pouze u žadatelů OSS nebo PO OSS.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex  ante bude výše první zálohové platby maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů projektu.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Jednotlivé rozpady zdrojů financování dle kategorie regionu a dle právní subjektivity žadatele/příjemce jsou uvedeny v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV – obecná a specifická část.

Poměr pro rata (poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV) schválený v textu OP VVV je 74 % (méně rozvinuté regiony) a 26 % (více rozvinuté regiony).

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podpora bude poskytnuta k realizaci nehospodářských činností vymezených odst. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále jen „Rámec“), případné hospodářské využití musí být čistě vedlejší v souladu s ustanovením odst. 20 Rámce.

Další informace k podmínkám veřejné podpory jsou uvedeny v kapitole 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do následující kategorie a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

 • Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, korporace (vč. obchodních), příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.)

Omezení výzvy:

 • Sídlo žadatele musí být na území ČR.
 • Každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost o podporu (žadatelem je zde rozuměno jedno IČO).

4.2 Partnerství

Podmínky partnerství jsou vymezeny platnými Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část.

Partnerství je umožněno pouze pro aktivitu č. 8 Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje.

Oprávnění partneři jsou:

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje.

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám, včetně popisu dílčích podaktivit, kterými mohou být aktivity naplňovány, jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu

Povinně volitelné aktivity:

Aktivita č. 2: Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“

Aktivita je povinná pro žadatele, kteří nezahájili proces získání „HR Award“ alespoň v jedné ze součástí své organizace. Pro ostatní žadatele je tato aktivita volitelná.

Volitelné aktivity:

Aktivita č. 3: Strategické nastavení a rozvoj lidských zdrojů, genderové rovnosti a řízení výzkumné organizace

Aktivita č. 4: Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace

Aktivita č. 5: Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace

Aktivita č. 6: Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií

Aktivita č. 7: Strategické nastavení a rozvoj otevřeného přístupu k vědeckým informacím

Aktivita č. 8: Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

5.1.2 Vyloučené aktivity

Rekonstrukce, budování, dobudování, upgrade infrastruktury, nákup pozemků;

Placené doktorské pozice (stipendia, popř. mzdové prostředky);

Post doktorandské pozice (pro české i zahraniční zájemce);

Dlouhodobé zahraniční pobyty a stáže (včetně možnosti výjezdu pro celou rodinu);

Proof-of-concept aktivity;

Pre-seed aktivity;

Poradenství pro komercializaci konkrétního výsledku výzkumu a vývoje – právní a finanční služby (ochrana duševního vlastnictví, přihláška patentu nebo průmyslového/užitného vzoru, práce s potenciálními investory, příprava smluv…) nezbytné pro zajištění komercializace;

Školka či dětská skupina.

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol
pracovníci center neformálního vzdělávání zaměřených na popularizaci vědy
studenti vysokých škol
žáci základních a středních škol
zájemci o studium na vysoké škole

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní.

5.1.5 Návaznost na strategie

Soulad projektu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) – výzva přispívá ke klíčové oblasti změn D, konkrétně specifický cíl D 3: Zvýšení kvality pracovníků ve výzkumu a vývoji.

5.1.6 Udržitelnost

Udržitelnost je relevantní pro projekty, které budou realizovat povinně volitelnou aktivitu č. 2 Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“, a vztahuje se pouze k této aktivitě. Udržitelnost projektu začíná ode dne následujícího po nabytí centrálního stavu projektu v IS KP14+ „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ a končí dnem, kdy příjemce dotace obdrží zprávu externího zhodnocení Evropské komise o znovuudělení (příp. odebrání) ocenění „HR Award“, jehož získání bylo předmětem podpory v projektu. Udržitelnost je blíže definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.3.6.

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky.

6.2 Přípustné místo realizace

Území České republiky, vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky.

 • v rámci aktivit č. 2, 3, 4, 6, 7 mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR i na území EU
 • v rámci aktivity č. 5 mohou být vybrané podaktivity realizovány na území ČR i na území EU i mimo území EU.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé ode dne vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Pravidla pro stanovení délky sledovaného období jsou uvedena v kapitole 7.1.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje obsahují tyto kategorie výdajů:

 • přímé výdaje, které jsou prokazovány doložením účetních, daňových a jiný dokladů;
 • nepřímé výdaje, které nejsou prokazovány doložením účetních, daňových a jiných dokladů;
 • jednotkové náklady1, které jsou vykazovány formou standardní stupnice jednotkových nákladů (viz kapitola 8.6.2 PpŽP – obecná část, bod a).

Další informace ke způsobu vykazování výdajů je uvedena v kapitolách 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.4.1 a 8.7.4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část).


1 Relevantní pro projekty, které budou realizovat volitelnou aktivitu č. 5.2 (viz kapitola 5.2.4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). 

7.4 Limity rozpočtu

Výdaje na přímé aktivity – investiční – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 25 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Cestovní náhrady – zahraniční – limit je stanoven na max. 15 % celkových způsobilých výdajů.

Outsourcované služby – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Na podaktivitu č. 5.3 Podpora publikačních aktivit v cizím jazyce je stanoven limit max. 30 % z kapitoly rozpočtu Výdaje na přímé aktivity.

Výdaje spojené s aktivitou č. 8 Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje – na výdaje této aktivity je stanoven limit max. 30 % z kapitoly rozpočtu Výdaje na přímé aktivity.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Předložení žádosti o podporu2 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


2 Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle §14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě, příp. projektový záměr se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní osoba výzvy: Ing. Tomáš Jeřábek

E-mail:                                 tomas.jerabek@msmt.cz

Telefon:                              234 814 011

 • Telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení e-mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou kontaktní osobou výzvy.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě, popř. projektový záměr.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách https://opvvv.msmt.cz/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.  

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách OP VVV u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Přehled hodnot korekčního koeficientu

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit.

V případě zániku žadatele přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou. V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou stanoveny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.