ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠMT

Vyhlášená výzva

Žádost nelze podat

Celkový objem

1 000 mil. Kč

Hodnocené žádosti

0 mil. Kč

Podpořené žádosti

0 mil. Kč

Předložené žádosti

0 mil. Kč

Vyřazené žádosti

0 mil. Kč

Zbývající objem

1 000 mil. Kč

Datum aktualizace

14. srpna 2019

Avízo výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Oddíly výzvy

Anotace výzvy

Řídicí orgán upozorňuje, že závazná verze výzvy je ve formátu .pdf pod záložkou Dokumenty.


Cílem výzvy je zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže na VŠ. Výzva je určena veřejným, soukromým i státním vysokým školám, které realizují výuku spojenou s výzkumem. Záměrem výzvy je podpořit vysoké školy, které na základě svých strategií usilují o zkvalitnění výuky spojené s výzkumem, posílení předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné činnosti nebo snížení míry studijní neúspěšnosti v doktorském typu studia.

1 Identifikace výzvy

1.1. patří k prioritní ose

 • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

1.2 patří k investiční prioritě

 • IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

1.2.1 Specifický cíl

SC 5 - Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

1.3 Číslo výzvy

02_19_073

1.4 Typ podporovaných operací/projektů

Individuální projekt

1.5 Druh výzvy

Druh výzvy
Průběžná výzva

1.6 Model hodnocení

Jednokolový

2 Časové nastavení

2.1 Datum zveřejnění avíza výzvy na webových stránkách

14. 8. 2019

2.2 Datum vyhlášení výzvy, tj. zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+

28. 8. 2019

2.3 Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

28. 8. 2019, od 10 hod.

2.4 Datum ukončení příjmu žádostí o podporu1)

14. 1. 2020, do 14 hod.
1)

Data průběžných uzávěrek příjmu žádostí o podporu:

14. 11. 2019, do 14:00:00 hod. včetně,

14. 1. 2020, do 14:00:00 hod. včetně. 

2.5 Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2023

2.6 Minimální/maximální délka trvání projektu

Minimální délka:
24 měsíců
Maximální délka:
47 měsíců

3 Forma podpory

3.1 Alokace na výzvu

1 000 000 000 Kč

3.2 Minimální/maximální výše celkových způsobilých výdajů

 • minimální výše výdajů: není stanovena
 • maximální výše výdajů: je stanovena individuálně pro jednotlivé oprávněné žadatele

Při stanovení maximální individuální výše výdajů pro jednotlivé oprávněné žadatele se vychází z Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2019.

Maximální alokace pro jednotlivé oprávněné žadatele vychází z údajů v centrální databázi Sdružené informace matrik studentů (SIMS) k 31. 10. 2018, přičemž jsou zahrnuta doktorská studia s těmito atributy: aktivní studia, prezenční a kombinovaná forma, studující ve standardní době studia +1, bez studií cizinců v rámci krátkodobého studijního pobytu. Současně je s ohledem na realizovatelnost projektů na základě výsledků analýzy absorpční kapacity stanovena nejnižší hodnota individuální alokace na jednotlivého oprávněného žadatele.

Konkrétní hodnoty individuálních alokací jsou uvedeny v Příloze č. 3 Přehled maximálních alokací pro jednotlivé oprávněné žadatele, která je nedílnou součástí výzvy.

Zároveň platí, že v případě podpory de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR.

3.3 Fond

Evropský sociální fond

3.4 Způsob financování

Projekty, kde je žadatelem organizační složka státu (OSS), jsou financovány dle kapitoly 8.1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část ex post. Ostatní projekty jsou financovány platbami ex ante.

3.5 Výše 1. zálohové platby

U způsobu financování ex ante dle bodu 8.1.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část bude výše první zálohové platby maximálně 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Konkrétní výše první zálohové platby bude pro každý projekt stanovena individuálně s přihlédnutím k finančnímu plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu o poskytnutí /převodu podpory.

3.6 Míra podpory a podmínky spolufinancování

Míra podpory a podmínky spolufinancování jsou upraveny v kapitole 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

3.7 Informace o podmínkách veřejné podpory

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému a které jsou financovány převážně z veřejných prostředků, k realizaci aktivit podporovaných touto výzvou nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie za předpokladu splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část, kapitola 15.2.

Bude-li však partnerem projektu vysoká škola, která není převážně financována z veřejných prostředků, bude celý projekt podpořen v režimu de minimis (v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis) i přesto, že žadatelem bude vysoká škola, která je převážně financována z veřejných prostředků.

Další informace k podmínkám podpory nezakládající veřejnou podporu jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část, kapitola 15.2.

3.8 Podpora de minimis

Podpora vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, ale které nejsou financovány převážně z veřejných prostředků, k realizaci aktivit podporovaných touto výzvou bude poskytována v režimu de minimis (v souladu s ustanovením Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis).

Další informace k podmínkám podpory de minimis jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 15.3.2.

4 Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství

4.1 Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Oprávnění žadatelé:

Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které zároveň splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01:

 • veřejné vysoké školy;
 • státní vysoké školy (organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu);
 • soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú., a. s., s. r. o. aj.).

Ke splnění podmínky oprávněnosti je žadatel rovněž povinen k datu vyhlášení výzvy v IS KP14+ realizovat výuku alespoň v jednom akreditovaném doktorském studijním programu.

Omezení výzvy:

Akceptována bude pouze první podaná žádost o podporu každého oprávněného žadatele v IS KP14+. Ostatní žádosti o podporu téhož žadatele podané v téže věci budou vyřazeny v průběhu procesu hodnocení.

Zároveň platí, že další žádost o podporu žadatele bude akceptována pouze v případě, že dříve podaná a akceptovaná žádost o podporu téhož žadatele byla vyřazena v procesu hodnocení nebo byla oprávněným žadatelem v průběhu procesu schvalování z jakýchkoli důvodů stažena.

4.2 Partnerství

Účast partnera v projektu není nutnou podmínkou realizace projektu.

 

Oprávněnými partnery jsou subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01, které zároveň k datu vyhlášení výzvy v IS KP14+ realizují alespoň jeden doktorský studijní program na základě dohody o spolupráci s vysokou školou ve smyslu ustanovení § 78, 81 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, což mohou být:

 • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • veřejné vysoké školy, výzkumné organizace;
 • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost;
 • ostatní subjekty.

5 Věcné zaměření

5.1 Specifický cíl

SC 5: Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

5.1.1 Oprávněné aktivity

Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.2.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Povinné aktivity:

Aktivita č. 1: Řízení projektu

Popis obsahu této aktivity je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 5.2.4.

Aktivita č. 2: Zvyšování kvality studentské grantové soutěže na VŠ

Předmětem podpory v rámci aktivity č. 2 je zpracování (či úprava) a pilotní implementace opatření směřujících ke zvýšení kvality schémat studentské grantové soutěže na VŠ v rovině institucionální, hodnocení a kontroly studentských grantů, internacionalizace a podpory studentů v doktorském typu studijních programů. Aktivita zahrnuje:

 • nastavení a implementaci procesu hodnocení, kontroly a vyhodnocení studentských grantů realizovaných v aktivitě č. 3 této výzvy;
 • zavádění či posilování role cizího jazyka, zejména angličtiny, jako realizačního jazyka studentské grantové soutěže realizované v rámci aktivity č. 3 této výzvy, a to jak ve fázi příjmu žádostí o studentské granty, tak případně ve fázi hodnocení či kontroly dosažení a kvality výstupů;
 • tvorbu nebo úpravu pravidel studentské grantové soutěže a dalších interních předpisů VŠ souvisejících s realizací studentské grantové soutěže v rámci aktivit této výzvy;
 • tvorbu nových či úpravu stávajících podpůrných vzdělávacích nástrojů, včetně jejich pilotního ověření a implementace, pro Ph.D. studenty zaměřených na rozvoj průřezových dovedností potřebných k práci ve vědě a výzkumu;
 • rozvoj kompetencí odborných, technických a akademických pracovníků zajišťujících chod studentské grantové soutěže včetně školitelů/mentorů studentských grantů;
 • administrativní a organizační zajištění jednoho či více kol soutěže o studentské granty za účelem pilotního ověření plánovaných opatření pro zvýšení kvality schématu studentské grantové soutěže.

Žadatel zařazuje do projektu činnosti spadající do vymezení aktivity č. 2 na základě úvodního provedení analýzy potřeb doloženého v příloze žádosti o podporu „Analýza potřeb studentské grantové soutěže“.

Aktivita č. 3: Implementace studentských grantů

Předmětem aktivity č. 3 je pilotní ověření nově nastaveného/upraveného schématu grantů pro studenty postgraduálního studia prostřednictvím realizace studentských grantů udělených Ph.D. studentům. Realizovat lze studentské granty individuální i týmové. Všechny studentské granty podpořené z prostředků této výzvy musí splňovat minimální parametry studentských grantů stanovené v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část – kapitola 5.2.4.1.

5.1.2 Vyloučené aktivity

 • ­tvorba systémů vnitřního zajišťování kvality a provádění vnějších hodnocení pro zlepšení kvality na celouniverzitní úrovni mimo oblast studentské grantové soutěže;
 • zavádění a rozvoj efektivních principů řízení a zkvalitňování strategického a projektového řízení mimo oblast studentské grantové soutěže;
 • studentské granty udělené studentům bakalářského a magisterského studia;
 • studentské granty kombinující financování z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a z této výzvy;
 • stáže akademických pracovníků, ostatních pracovníků vysokých škol nebo pracovníků výzkumných organizací delší než 10 dnů;
 • úpravy a akreditace studijních programů;
 • výuka v rámci studijních programů.

5.1.3 Cílová skupina

pracovníci výzkumných organizací
studenti vysokých škol
akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol

5.1.4 Informace o počátečních/navazujících synergických výzvách

Nerelevantní

5.1.5 Návaznost na strategie

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickými dokumenty vysoké školy v roli žadatele.

Soulad výzvy s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS 3 strategie):

 • Výzva přispívá ke klíčové oblasti změn D: Lepší dostupnost lidských zdrojů v počtu i kvalitě pro inovační podnikání, výzkum a vývoj.

5.1.6 Udržitelnost

Nerelevantní

6 Územní zaměření

6.0 Úvodní poznámka

Podmínky jsou uvedeny v kapitole 5.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

6.1 Přípustné místo dopadu

Území České republiky

6.2 Přípustné místo realizace

Realizace projektu může probíhat na celém území České republiky.

Vybrané aktivity projektu mohou být realizovány i mimo území České republiky.

 • V rámci aktivity č. 2 mohou být vybrané činnosti směřující k naplnění výstupů projektu realizovány mimo území ČR na území EU.1
 • V rámci aktivity č. 3 mohou být vybrané činnosti směřující k naplnění výstupů studentských grantů realizovány mimo území ČR na území EU2 i mimo EU.

Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je možné realizovat uvedené vybrané aktivity i v této zemi.

Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU je možné realizovat uvedené vybrané aktivity i v této zemi.

7 Způsobilost výdajů

7.1 Věcná a časová způsobilost

Podmínky způsobilosti výdajů jsou uvedeny v kapitolách 8.7.1 a 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

Výdaje jsou způsobilé od data vyhlášení výzvy v IS KP14+. Podporu nelze poskytnout, pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související platby či nikoli.

7.2 Monitorovací období

Délka sledovaného období a lhůty pro předkládání Zpráv o realizaci projektu jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.3 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů

Celkové způsobilé výdaje obsahují tyto kategorie výdajů:

 • přímé výdaje, které jsou prokazovány doložením účetních, daňových a jiný dokladů;
 • nepřímé výdaje, které nejsou prokazovány doložením účetních, daňových a jiných dokladů;
 • jednotkové náklady, které jsou vykazovány formou standardní stupnice jednotkových nákladů (viz kapitola 8.6.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, bod a).

Další informace ke způsobu vykazování výdajů jsou uvedeny v kapitolách 5.2.5, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 8.7.4.1 a 8.7.4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

7.4 Limity rozpočtu

Výdaje na přímé aktivity – investiční – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Outsourcované služby – na tuto položku rozpočtu je stanoven limit max. 49 % celkových způsobilých výdajů projektu.

8 Náležitosti žádosti o podporu

8.0 Úvodní poznámka

Podání žádosti o podporu3 probíhá prostřednictvím IS KP14+ na https://mseu.mssf.cz/index.aspx. Žádost o podporu musí být předložena v českém jazyce.

Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo osoby oprávněné podepisovat na základě plné moci.

Přehled příloh žádosti o podporu je uveden v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 18. Aktuální verze vzorů příloh žádosti o podporu jsou vždy k dispozici v IS KP14+, vybrané přílohy jsou ke stažení také na webových stránkách u vyhlášené výzvy (https://opvvv.msmt.cz). Řídicí orgán OP VVV (dále jen „Řídicí orgán“) je oprávněn aktualizovat vzory příloh žádosti o podporu v průběhu této výzvy, aktualizace vzorů příloh žádosti o podporu není změnou výzvy.


Žádostí o podporu se rozumí žádost o poskytnutí dotace dle § 14 odst. 3 na základě výzvy dle § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyjma žadatelů OSS.

8.1 Konzultace k přípravě žádosti o podporu

Před předložením žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.

Kontaktní e-mail: IGA_VS@msmt.cz

 • E-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, zpravidla do 5 pracovních dnů od obdržení e‑mailu.
 • Osobní konzultace se budou konat pouze v termínu předem domluveném na výše uvedené e‑mailové adrese.
 • Konzultovány budou výhradně konkrétní dotazy k výzvě.
 • Předmětem konzultace není kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu.
 • Předmětem konzultace bude pouze posouzení souladu plánovaných aktivit s výzvou, popř. způsobilost/nezpůsobilost požadovaných finančních prostředků či položek rozpočtu. Posouzení věcného obsahu projektu z hlediska jeho kvality a účelnosti, hospodárnosti
  a efektivity požadovaných finančních prostředků je výhradně předmětem věcného hodnocení a nebude na konzultacích ze strany Řídicího orgánu řešeno.
 • Dotazy je nutné zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před konáním konzultace e-mailem (nebude-li domluveno jinak) kontaktní osobě výzvy.
 • V případě, že žadatel nedodá seznam otázek / projektový záměr v požadovaném termínu, je v kompetenci kontaktní osoby Řídicího orgánu rozhodnout, zda se bude konzultace konat.
 • Termíny seminářů pro žadatele budou zveřejněny na webových stránkách http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare.

8.2 Změny výzvy

Výzvu a navazující dokumentaci je možné měnit, zejména v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického prostředí.  

Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP14+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše. Pravidla pro změnu výzvy jsou uvedena v kapitole 5.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná a specifická část.

8.3 Přílohy výzvy

 • Příloha č. 1 Indikátory
 • Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria
 • Příloha č. 3 Přehled maximálních alokací pro jednotlivé oprávněné žadatele
 • Příloha č. 4 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru

8.4 Další dokumentace k výzvě

Pro žadatele a příjemce jsou závazné další podmínky uvedené v následující dokumentaci:

Vzor právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je zveřejněn na odkaze: https://opvvv.msmt.cz/balicek-dokumentu/item1005517.htm

8.5 Ostatní ustanovení

Řídicí orgán v průběhu procesu schvalování uplatňuje postupy dle § 14k odst. 1, 3 a 4, a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele
a příjemce – obecná a specifická část:

 • postupy pro odstranění vad žádosti o podporu jsou uvedeny v kapitole 5.4;
 • postupy pro doložení dalších podkladů nezbytných pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou uvedeny v kapitole 6.4;
 • postupy pro úpravu žádosti o podporu, resp. možnost formulace výhrad a doporučení jsou uvedeny v kapitolách 5.5 a 6.3;
 • postupy pro využití zásobníku náhradních projektů jsou uvedeny v kapitole 2 a 5.4.

Podpora je poskytována formou dotace nebo formou finančních prostředků zařazených do rozpočtu výdajů OSS. O konečné výši podpory rozhoduje MŠMT. Řídicí orgán si vyhrazuje právo výzvu pozastavit nebo předčasně ukončit (např. z důvodu vyčerpání alokovaných finančních prostředků).

V případě zániku žadatele přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatel vede řízení o poskytnutí dotace s právním nástupcem v souladu s § 14l zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, splňuje-li právní nástupce podmínky pro oprávněného žadatele stanovené touto výzvou.
V ostatních případech poskytovatel řízení zastaví.

Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně za nedodržení stanovených podmínek budou uvedeny v právním aktu o  poskytnutí/převodu podpory.